Rapportkommentar
28 Nov, 2023
Beyond Frames - Rapportkommentar Q3 2023

Beyond Frames - Rapportkommentar Q3 2023

Uppdaterad:
22 Feb, 2024

Fortsätter uppvisa stark tillväxt

Beyond Frames tillväxtresa fortsätter med en nästintill fyrdubblad omsättning i Q3, jämfört med samma kvartal föregående år. Företaget hade en omsättning på ca 36 MSEK och det var också det tredje kvartalet i rad som de kunde uppvisa en betydande försäljningstillväxt. Tillväxten kan förklaras av en fortsatt god försäljning av Combat Waffle’s Ghosts of Tabor samt att de har erhållit projektfinansiering för spel under utveckling. Till detta tillkommer att deras nylanserade spel Outta Hand har fått en mycket positiv respons från spelare runt om i världen. Spelet lanserades i slutet av september och har haft en topp 7 placering på Meta Quest Stores bästsäljarlista. Vad gäller kostnadssidan minskades personalkostnaderna med ca 1,2 MSEK till följd av god kostnadskontroll medan övriga externa kostnader låg på ungefär samma nivå som jämförelsekvartalet. Kostnaden för sålda varor och avskrivningarna ökade å andra sidan kraftigt vilket är naturligt givet att företaget blir större. Vidare, aktiverade företaget kostnader om drygt 6 (5,2) MSEK under kvartalet. Om vi istället ser på de första 9 månaderna av året var dock aktiveringarna något lägre än samma period föregående år. Tack vare omsättningstillväxten samt bolagets skalfördelar lyckades företaget uppnå en positiv EBITDA om 2,2 (-2,9) MSEK. Kassaflödet har också påverkats positivt av skalfördelarna samt företagets positiva utveckling. Under årets första nio månader uppgick det operativa kassaflödet till ca 15 MSEK, vilket kan jämföras med -8,4 MSEK för motsvarande period föregående år. Vid kvartalsskiftet hade Beyond Frames en kassa på ca 35 MSEK. 

Mycket spännande framtid framför sig

Såsom framgår av vår initeringsanalys från 29/6-2023 drivs företagets tillväxt av hårdvarulanseringar inom XR (Extended Reality). Inom kort kommer världens största bolag (Apple) lansera en sådan hårdvara, vilket bedöms bidra till ytterligare tillväxtpotential för Beyond Frames, då det ökar antalet potentiella kunder. Dessutom har Meta lanserat Meta Quest 3 i mitten av oktober i år samt offentliggjort att de kommer samarbeta med Tencent för att skapa en lågprishårdvara till den kinesiska marknaden. Till detta tillkommer att ett av Beyond Frames mest framgångsrika spel (Ghosts of Tabor) kommer gå ifrån att vara early access till att släppas i huvudbutikerna under första kvartalet 2024. Förutom detta har företagets helägda spelstudio Cortopia Studios tre spel under utveckling varav två av dessa titlar bygger på ett IP med stor följarskara. Ena titeln av dessa två bygger i sin tur på ett IP som har genererat miljardtals USD i intäkter genom TV-serier, filmer och andra partnerskap. Även om det som alltid finns risk att dessa spellanseringar inte utvecklas enligt plan, visar detta enligt vår mening på potentialen i Beyond Frames. Företagsledningen har tidigare kommunicerat att företaget successivt kommer expandera verksamheten till att också innefatta spelutveckling och utgivning av PC och konsolspel. Detta arbete har fortsatt under tredje kvartalet, där Beyond Frames haft kontakter med potentiella partners. Vi bedömer fortsatt denna utveckling som positiv eftersom denna strategi bidrar till att kunna nå en större mängd kunder samtidigt som risken blir lägre eftersom de blir verksamma på fler marknader. 

Höjd omsättningsprognos och fortsatt värderingsmässig uppsida

Beyond Frames överträffade återigen våra förväntningar både vad gäller omsättning och resultatet. Det senare trots att bruttomarginalen enbart uppgick till 17% under kvartalet, vilket var något under våra förväntningar. Den låga bruttomarginalen kan förklaras av att en stor andel av försäljningen var med låg bruttomarginal. Det ska också poängteras att företaget redovisar sina intäkter före plattformsavgifter samt intäktsdelning hos utgivningspartners. Vi bedömer inte att utvecklingen under Q3 är ett trendbrott och behåller därför vår bruttomarginalprognos för helåret om 22% - vilket sammanfaller med den genomsnittliga nivån under årets första tre kvartal. Vi prognostiserar att den positiva utvecklingen fortsätter under resten av året och 2024 med stöd av genomförda och förväntade lanseringar av spel och hårdvara samt att Ghosts of Tabor lanseras i huvudbutikerna i början på nästa år. Baserat på detta samt utfallet i Q3 höjer vi vår prognos för året vad avser omsättning till 114 MSEK och för EBITDA till 3,9 MSEK. Vi har också justerat prognoserna för nästkommande åren uppåt, där vi nu estimerar att omsättningen och EBITDA år 2025 kommer att uppgå till 224 MSEK respektive 31,1 MSEK. Detta innebär en höjning med 8% vad gäller omsättningen och ungefär 40% vad gäller EBITDA, jämfört med prognoserna i den senaste rapportkommentaren. Baserat på de nya prognoserna ger vår DCF-analys en värdering på 32 SEK per aktie, vilket ska ställas i relation till det nuvarande priset per aktie om ca 22 SEK.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.