Rapportkommentar
2 Dec, 2023
Bodyflight

Bodyflight - Rapportkommentar Q3 2023

Uppdaterad:
2 Dec, 2023

Ett av de bästa kvartalen i företagets historia

Med en försäljningsökning om ca 60% till 10 MSEK var Q3 omsättningsmässigt ett av de bästa kvartalen i bolagets historia. Det bör dock beaktas att förvärvet av VREX AB (konsoliderades per den 1 juli) enligt vår uppskattning bidrog med 2 MSEK i omsättning under kvartalet. Även så fortsätter efterfrågan på bolagets tjänster att utvecklas väl. En rad åtgärder har under kvartalet vidtagits för att öka effektiviteten och minska kostnaderna såsom att omförhandla och avsluta avtal samt att ändra till nästan enbart onlinemarknadsföring. Detta ska enligt företagsledningen ge högre avkastning per investerad krona än vid offlinemarknadsföring. Den positiva försäljningsutvecklingen kopplat med minskningen av kostnadsbasen bidrog till att företaget under kvartalet uppnådde ett rörelseresultat om 1,9 MSEK, att jämföra med enbart 0,2 MSEK under samma period förra året. Detta motsvarar en rörelsemarginal om hela 19%, där nyckeltalet uppgick till 4% i jämförelsekvartalet. Det bör dock anmärkas att företaget för närvarande har en tvist med Fortum kring elkostnader om ca 0,4 MSEK, varav enbart hälften är avsatt i balansräkningen. Trots förvärvet av VREX (ca 6,5 MSEK i köpeskilling för 51% av aktierna) minskade de långfristiga skulderna med ca 5 MSEK och soliditeten ökade med fyra procentenheter till 57%. Vid kvartalsskiftet hade företaget en kassa om ca 1 MSEK samt räntebärande skulder om ca 20 MSEK. Till det kommer så av oss prognostiserade 7 MSEK för att förvärva resterade aktier i VREX. Vi estimerar också fortsatt att ett kapitaltillskott om 12 MSEK behövs för att kunna förverkliga sin expansions- och förvärvsstrategi.

Bodyflight

Ny e-handelsplattform skapar stora möjligheter

Efter kvartalets slut lanserade Bodyflight sin nya e-handelsplattform för att optimera onlineförsäljningen. I mitten av november inkluderas VREX på plattformen, vilket möjliggör att företaget nu kan erbjuda multifunktionella presentkort som kan utnyttjas i koncernens samtliga bolag. Vi ser det som positivt att den nya plattformen har lanserats eftersom de multifunktionella presentkorten bidrar till merförsäljning samtidigt som eventuella förvärv enkelt kan läggas till på den nya plattformen. Samtidigt kan ett nytt intäktsben skapas eftersom det nu finns möjlighet att erbjuda externa bolag en lösning för onlinebokningar. E-handelsplattformen är också kopplad till ett nytt bokningssystem som ger lägre bankkostnader jämfört med tidigare eftersom många kunder väljer att betala med Swish. 

Höjda prognoser

Vi hade förväntat oss att den sämre konjunkturen i Sverige - med stor påverkan på hushållens disponibla intäkter - skulle ha en större påverkan på efterfrågan på nöjeserbjudanden från företag som Bodyflight. Uppenbarligen har de exceptionella attraktioner som företaget erbjuder - i alla fall hittills – visat på en mycket hög motståndskraft i nuvarande ekonomiska läge. Detta tillsammans med ovan vidtagna åtgärder gör att vi höjer vår omsättningsprognos för helåret till 38 MSEK och EBIT-resultatet till 5,8 MSEK. Detta är 6% respektive 26% högre än i vår prognos från vår initieringsanalys per den 8/9 i år. Vad gäller kommande år bedömer vi fortsatt att denna tillväxt kommer drivas av att av VREX expanderar verksamheten med minst tre anläggningar per år samt med antagandet att kontraktet förvindtunnelanläggningen i Stockholm förlängs efter 2024. På grund av den ekonomiska osäkerheten avstår vi från att höja omsättningsprognosen för nästa år. Vi har dock antagit en fortsatt positiv rörelsemarginalutveckling till 18%, vilket gör att vår nya prognos innebär ett EBIT-resultat på 9,6 MSEK. I vår DCF-värdering i initieringsanalysen framkom ett företagsvärde om 50 MSEK, vilket nu med nya prognoser och ett delvis ny värderingsansats stiger till 57 MSEK. Detta ger enligt vår värdering en kurspotential om ca 100% baserat på nuvarande börskurs, vilket ger en bra marginal även vid ett sämre resultatutfall.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.