Redaktionen
29 Nov, 2022
Botnia Exploration: VD-intervju

Botnia Exploration: VD-intervju med Thomas Söderqvist

Uppdaterad:
23 Mar, 2023

Med anledning av pågående företrädesemission i Botnia Exploration har vi fått en möjlighet att ställa några frågor till tillförordnad VD Thomas Söderqvist. Bolaget befinner sig i en spännande fas då de närmar sig guldbrytning i snabb takt.

↓ Intervjufrågor:

✓ Vad utmärker guldbrytning och gruvnäring i Sverige samt i vilka länder går det att hitta de mest jämförbara projekten?

✓ Både Kina och Ryssland står för en stor andel av allt guld som bryts. Hur tror ni att guldpriset har påverkats av kriget i Ukraina samt de nedstängningar som skett i Kina?

✓ Vad betyder nuvarande ränteutveckling och dollarns uppvärdering mot kronan för er framtida lönsamhet?

✓ En turbulent omvärld och grön omställning har kastat nytt ljus på tillgången till kritiska råvaror. Hur ställer sig svenska politiker sig till gruvnäringen och vad betyder ett borgerligt maktskifte?

✓ Hur säker kan man vara på den fyndighet som finns i Fäbodtjärn och Vargbäcken?

✓ Finns det risk för ytterligare försök till överklagan på Fäbodtjärn och Vargbäcken?

✓ Vad krävs det för kapitalinsats för att starta upp gruvdriften i Fäbodtjärn samt hur lång investeringshorisont bör man ha som investerare innan man tror sig kunna få avkastning på detta?

✓ När gruvdriften i exempelvis Fäbodtjärn är igång. Hur exklusiv är tillgången till gruvan?

✓ Bolaget har investerat en ansenlig mängd kapital för att ta Fäbodtjärn och Vargbäcken till nuvarande fas. Hur stort tror ni att detta belopp är samt är detta är bolagets sista emission?

✓ Vad har huvudsakligen förändrats sedan den genomförbarhetsstudie som upprättades 2018 med ett indikerat ackumulerat kassaflöde på ca 117 MSEK?

✓ Hur stor potentiell uppsida tror ni att det finns i Fäbodtjärn från det extra djup som antytts utöver de förhållanden som lönsamhetskalkylen i genomförbarhetsstudiens baserades på? Samt, ponera att ni får indikationer om att det är ekonomiskt lönsamt att gräva djupare, vad kan man förvänta sig från den ansökningsprocessen i termer av tid och risker?

✓ Varför ska man investera i Botnia Exploration?

VD-intervju med Thomas Söderqvist

Både Kina och Ryssland står för en stor andel av allt guld som bryts. Hur tror ni att guldpriset har påverkats av kriget i Ukraina samt de nedstängningar som skett i Kina?

- Svår fråga för oss att svara på utan det överlåter vi åt analytikerna. Det vi har sett från bankers analyser runt om i världen är att guldpriset bedöms hålla sig på en liknande nivå som idag. 

Vad betyder nuvarande ränteutveckling och dollarns uppvärdering mot kronan för er framtida lönsamhet?

- På kort sikt ser vi inte ränteutvecklingen som något större bekymmer men självklart kan detta komma att påverka oss på lång sikt. En svag krona vs. USD är bra för oss. En internationellt försvagad USD brukar leda till högre guldpris.

En turbulent omvärld och grön omställning har kastat nytt ljus på tillgången till kritiska råvaror. Hur ställer sig svenska politiker sig till gruvnäringen och vad betyder ett borgerligt maktskifte?

- Även den förra regeringen var positiv till gruvnäringen (åtminstone näringsministern som sade sig älska gruvor). Möjligtvis kan Miljöpartiets medverkan i regeringen ha haft en negativ effekt. Vad nuvarande regering betyder återstår att se anser jag.

Det är intressant att se att EU nu börjar inse att Europa behöver se till sin försörjning av råvaror. Europa är en stor importör av kritiska råvaror och behöver balansera ut detta genom att börja producera mer i Europa. Detta kommer att öppna för möjligheter i Sverige och viktigt att den svenska regeringen nu tar chansen att lyfta gruvfrågan då Sverige är ordförande från årsskiftet.  

Hur säker kan man vara på den fyndighet som finns i Fäbodtjärn och Vargbäcken?

- Beräkningarna kring hur mycket malm och vilken guldhalt den håller är gjorda av en s.k. Qualified Person, d.v.s. en person som av branschorganisationen Svemin har klassats som duglig och kvalificerad. Svemin följer å sin sida internationella regler för denna typ av klassificering. Svaret på frågan är alltså att den är så säker som svenska och internationella branschorganisationer kräver.

 

emission och intervju med botnia exploration vd

Finns det risk för ytterligare försök till överklagan på Fäbodtjärn och Vargbäcken?

- Nej. 

Vad krävs det för kapitalinsats för att starta upp gruvdriften i Fäbodtjärn samt hur lång investeringshorisont bör man ha som investerare innan man tror sig kunna få avkastning på detta?

- Det kapital som vi förhoppningsvis lyckas få från marknaden om drygt 70 MSEK netto bedömer vi utifrån det vi vet om fyndigheten idag skall vara tillräckligt för att ge oss ett positivt kassaflöde utan ytterligare kapitalinsatser.

En investering i ett gruvbolag bör ses som en långsiktig investering. Vi har i och med den pågående emissionen fått förutsättningar att äntligen starta gruvan och i samband med detta kan vi återigen lyfta vårt fokus mot framtiden. Vi har en fyndighet med höga guldhalter samt en fyndighet som har potential att utvecklas med ökad livslängd som följd. Närområdet runt Fäbodtjärn har även det en spännande prospekteringspotential som kan öka värdet på bolaget. 

Botnia Exploration har passerat det svåraste hindret, miljöprövningen, och vi ser nu med entusiasm fram emot framtiden med en förhoppning om fler positiva prospekteringsresultat som ska fortsätta den resa vi bara har påbörjat. 

botnia exploration intervju under emission

När gruvdriften i exempelvis Fäbodtjärn är igång. Hur exklusiv är tillgången till gruvan?

- Gruvan och det som finns i backen inom våra tillstånd är vårt. Ingen annan kan göra anspråk på detta.

Bolaget har investerat en ansenlig mängd kapital för att ta Fäbodtjärn och Vargbäcken till nuvarande fas. Hur stort tror ni att detta belopp är samt är detta är bolagets sista emission?

- Vi har tagit in cirka 160 MSEK efter emissionskostnader sedan 2009 och vi har förhoppningar att vi ej ska behöva genomföra fler emissioner.

Vad har huvudsakligen förändrats sedan den genomförbarhetsstudie som år 2018 indikerade ett ackumulerat kassaflöde på ca 117 MSEK?

- Vi har ett högre guldpris och bättre kurs SEK/USD.

Genomförbarhetsstudien baserades på att leverera malm till Boliden Rönnskär. Vi planerar nu att leverera till Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.

intervjua prospekterings- och gruvbolaget botnia exploration under pågående emission

Hur stor potentiell uppsida tror ni att det finns i Fäbodtjärn från det extra djup som antytts utöver de förhållanden som lönsamhetskalkylen i genomförbarhetsstudiens baserades på? Samt, ponera att ni får indikationer om att det är ekonomiskt lönsamt att gräva djupare, vad kan man förvänta sig från den ansökningsprocessen i termer av tid och risker?

- Det är omöjligt och oseriöst att bedöma den framtida potentialen innan prospektering skett. Det är därför det är så viktigt att få förutsättningar att komma igång med att generera intäkter samt investera i framtida tillväxt. 

I händelse av utökad livslängd krävs det utökat miljötillstånd. Detta är en smidigare process än det första tillståndet som vi erhållit då en utökning kommer baseras på en redan pågående brytning där miljökonsekvenserna har utretts. Det är viktigt att vi redan nu börjar planera för en utökning med en målsättning att hela tiden minimera miljökonsekvenserna även i framtiden. 

Varför ska man investera i Botnia Exploration?

- Vi kommer att starta en guldgruva där guldet idag har ett gynnsamt pris. Samtidigt finns det en outforskad potential att hitta mer guld i närområdet som kan leda till en ökad livslängd av gruvan.

Botnia Explorations fokus på småskalighet visade sig vara framgångsrikt i tillståndsprocessen. Med en ökad efterfrågan på metaller och mineral ser vi att detta koncept är spännande att utveckla vidare.   

Sammanfattning av Botnia Exploration Företrädesemission:

 • Erbjudandet: Företrädesemission av aktier om ca 80,8 MSEK.
 • Villkor: Varje (1) befintlig aktie i Botnia Exploration berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.
 • Teckningsperiod: 22 november – 6 december 2022
 • Teckningskurs: 6.50 SEK per aktie
 • Antal aktier före emissionen: 29 006 861
 • Utspädningseffekt: 30 procent
 • Garanti- och teckningsåtaganden: 85%

Kort om Botnia Exploration

 • Ordförande: Håkan Johansson
 • t.f. VD: Thomas Söderqvist
 • CFO: Thomas Ljung
 • Lista: First North Stockholm

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.