Analys
3 Mar, 2021

Concejo analys

Rapportkommentar Q3 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Stora kostnader för avveckling av delar av Firenor
- Nya bolag till Concejo Tillväxt
- Förluster i Firenor skapar osäkerhet i värderingen

Rapportkommentar
Stora kostnader för avveckling av delar av Firenor
. Det största rörelsedrivande bolaget inom Concejo utgörs av Firenor International  – verksamt inom brandbekämpningssystem med kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn – vilket under en följd av år har förorsakat koncernen betydande förluster. Under årets första nio månader var rörelseförlusten på 64 MSEK på en omsättning om 145 MSEK. Under september togs beslut om avveckling installations-/entreprenadverksamheten i Firenor International. Avvecklingskostnaderna, som är redovisade som jämförelsestörande post uppgår till drygt 110 MSEK. Med vidtagna åtgärder ska riskexponeringen minska och företaget enbart bli en leverantör av produkter, system och service. Därmed kommer den årliga omsättningen att minska med 100 MSEK. Den stora rörelseförlusten i Firenor samt avvecklingskostnaderna gör att Concejo under Q3 redovisade ett negativt rörelseresultat om ca 133 MSEK. SBF Management med förvaltning av fonder för investeringar i hyresbostäder konsoliderades från 1 april och ingår nu i resultaträkningen och bidrog med 12,2 MSEK. Inom det tredje affärsområdet Concejo Tillväxt, där övriga hel- och delägda bolag är samlade uppgick resultatet till – 3,6 MSEK (-4,5). Flera av bolagen inom detta affärsområde är under en uppbyggnadsfas och står inför ett kommersiellt genombrott, varför förluster i denna storleksordning är naturliga enligt vår mening. Rörelsekostnaderna är också belastade med koncerngemensamma kostnader om 7,1 MSEK (4,7), vilket är ett betydande belopp med hänsyn med koncernens storleksordning men visar på den höga aktiviteten vad avser att analysera och genomföra förvärv. Koncernens förvaltning av de stora finansiella tillgångar som finns, sker i huvudsak via externa förvaltare och är till övervägande del placerad i börsnoterade aktier. Sammanlagt uppgår denna portfölj till nästan 1 MdSEK. Efter betydande orealiserade men även realiserade vinster under Q2 sjönk resultatet under Q3 till ca 8 MSEK, till följd av en sämre börsurveckling. Denna post framgår av de finansiella intäkterna. 

Nya bolag till Concejo Tillväxt. Inom affärsområdet ingår de delägda dotterbolagen Optronics Technology (ägarandel 64%) och ACAF Systems (ägarandel 60%). Till det kommer så intressebolaget Envigas (ägarandel 26%) samt ett antal bolag där ägarandelen understiger 20%. Optronics har under året inlett utleveranserna av sina nya optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, där efterfrågan bedöms som större än vad företaget kan leverera. Under Q1 nästa år beräknas de första FM-godkända detektorerna kunna levereras. ACAF Systems som utvecklat ett släcksystem som kräver mindre vatten och är mer miljövänligt utvecklas enligt företagsledningen enligt plan. Cleantechbolaget Envigas (ägarandel 25%) som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas möter ett stort intresse för sin teknik. Under Q2 tillkom mjukvarubolaget Compodium (ägarandel 16,5%) med huvudprodukt i form av krypterade videokonferenslösningar. Compodium är numera noterat på Nasdaq First North och utmärks av en hög aktivitetsnivå. Under kvartalet tillkom en andel (6%) i elektronikföretaget Xenergic med lösningar för att minska strömförbrukningen i datachip. Till det kommer så innehavet av ca 10 % i den noterade teknikhandelskoncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT) – med ett värde på 65 MSEK – ett innehav som utvecklats mycket väl sedan köpet. Vi tror att ytterligare spännande förvärv är att vänta inom Concejo Tillväxt men innebär samtidigt att verksamheten blir mer svåranalyserad genom spridningen till olika branscher och med olika ägarandelar. Förhoppningsvis kommer något eller några av dessa bolag ta steget upp till att bilda egna affärsområden inom några år.

Förluster i Firenor skapar osäkerhet i värderingen. Trots årets förluster, återbetalning av hybridobligationslån om 120 MSEK, gjorda investeringar under året i dotterföretag och andra andelar om uppskattningsvis 150 MSEK och en utdelning om 175 MSEK till aktieägarna (vilket innebär att den sista delen av den extra utdelning som styrelsen anser ska tillfalla dessa är utbetald) är Concejo mycket välkapitaliserat med ovan nämnda aktieportfölj om ca 1 MdSEK. Under året har dock räntebärande skulder tillkommit vilket gör att dessa uppgår till ca 340 MSEK (exkl leasingskuld om ca 90 MSEK). Aktien handlas för närvarande med en 10% rabatt i förhållande till det redovisade egna kapitalet. Vår bedömning är att ett realistiskt marknadsvärde på de olika innehaven i Concejo Tillväxt skulle addera ca 100 MSEK och ge en substansrabatt på närmare 25%. Med tanke på att problemen i Firenor hela tiden visat sig vara större än vad man kunnat befara och inneburit ytterligare kapitalbehov kommer troligen marknaden att vara försiktig att minska rabatten förrän det finns övertygande bevis på att utvecklingen går åt rätt håll i denna verksamhet. 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q2 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Stort överskott från kapitalförvaltningen kompenserar för förlust i den rörelsedrivande verksamheten
- Nya bolag till Concejo Tillväxt
- Fortsatt mycket välkapitaliserat

Rapportkommentar
Stort överskott från kapitalförvaltningen kompenserar för förlust i den rörelsedrivande verksamheten
. Arbetet med att bygga upp den nya koncernen - efter försäljningen av det klart största området Marine & Safety under fjolåret - fortsätter. Många av bolagen i gruppen befinner sig i en uppbyggnads- eller omstruktureringsfas vilket förklarar att koncernen redovisar ett rörelseresultat om -32 MSEK (-45) på en omsättning om 78 MSEK (75).  Detta är en förlust i samma storleksordning som under det första kvartalet. Kvartalets resultat har belastats av en reservering för lämnad bankgaranti för Firenor International (se nedan) om 10 MSEK. Glädjande nog uppvägs den stora rörelseförlusten mer än väl av en mycket god utveckling från den externa kapitalförvaltningen som bolaget har.  Under kvartalet kunde redovisa ett överskott från realiserade och orealiserade vinster aktievinster på 55 MSEK. Sammantaget uppgick således resultatet efter finansiella poster till 22,5 MSEK. Det största bolaget i gruppen Firenor - verksamt inom brandbekämpningssystem med kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn fortsätter att förorsaka stora förluster. Under Q2 uppgick förlusten till inom detta bolag till drygt 20 MSEK på en omsättning om drygt 50 MSEK, efter en förlusttakt i ungefär samma storleksordning under första kvartalet. Pandemin har inte bara påverkat försäljningen negativt till följd av reserestriktioner med mera utan även lett till att den omstrukturering av Firenor som beslutats om har fått skjutas på framtiden. SBF Management med förvaltning av fonder för investeringar i hyresbostäder konsoliderades från 1 april och ingår inte i resultaträkningen för Q2 och bidrog med 4,5 MSEK. Inom det tredje affärsområdet Concejo Tillväxt, där övriga hel- och delägda bolag är samlade uppgick resultatet till –10,1 MSEK (-2,0). Flera av bolagen inom detta affärsområde står inför ett kommersiellt genombrott och förlusterna därmed naturliga.  Rörelsekostnaderna är också belastade med koncerngemensamma kostnader om 8,2 MSEK, vilket är ett betydande belopp med hänsyn med koncernens storleksordning men visar på den höga aktiviteten vad avser att analysera och genomföra förvärv. 

Nya bolag till Concejo Tillväxt. Inom affärsområdet ingår de delägda dotterbolagen Optronics Technology (ägarandel 64%) och ACAF Systems (ägarandel 60%). Till det kommer så intressebolaget Envigas (ägarandel 26%) samt bolag där ägarandelen understiger 20%. Optronics har under kvartalet inlett utleveranserna av sina nya optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, där efterfrågan bedöms som större än vad företaget kan leverera. ACAF Systems som utvecklat ett släcksystem som kräver mindre vatten och är mer miljövänligt utvecklas enligt företagsledningen enligt plan. Cleantechbolaget Envigas (ägarandel 25%) som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas möter ett stort intresse för sin teknik. Under kvartalet tillkom mjukvarubolaget Compodium (ägarandel 16,5%) med huvudprodukt i form av krypterade videokonferenslösningar. Efter periodens utgång tillkom en andel (6%) i elektronikföretaget Xenergic med lösningar för att minska strömförbrukningen i datachip. Till det kommer så innehavet av 11 % i den noterade teknikhandelskoncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT) – med ett värde på 75 MSEK – ett innehav som utvecklats mycket väl sedan köpet. Vi tror att ytterligare spännande förvärv är att vänta inom Concejo Tillväxt men innebär samtidigt att verksamheten blir mer svåranalyserad genom spridningen till olika branscher och ägarandelar. Förhoppningsvis kommer något eller några av dessa bolag ta steget upp till att bilda egna affärsområden inom några år.

Fortsatt mycket välkapitaliserat. Trots gjorda investeringar under året i dotterföretag och andra andelar om uppskattningsvis 150 MSEK och en utdelning om 175 MSEK till aktieägarna (vilket innebär att den sista delen av den extra utdelning som styrelsen anser ska tillfalla dessa har gjorts) är Concejo mycket välkapitaliserat. Förutom ovan nämnda aktieportfölj om drygt 900 MSEK tillkommer likvida medel om 45 MSEK. Under året har dock räntebärande skulder tillkommit vilket gör att räntebärande skulder uppgår till ca 270 MSEK. Vidare kommer bolaget att lösa in den hybridobligation om 120 MSEK (som för närvarande redovisas som en del av eget kapital) under november, vilket kommer innebära ett likviditetstapp. I den mån Concejo inte väljer att minska storleksordningen på kapitalförvaltningen kommer därför en ökad upplåning att tvingas ske. Planerade fortsatta investeringar inom Concejo Tillväxt fordrar också kapital. Till det kommer att kraftiga åtgärder troligen måste till för att vända den negativa utvecklingen inom Firenor, vilket kan leda till ökat kapitalbehov. Förr eller senare kommer därför en minskning av kapitalförvaltningen vara nödvändig, vilket vi har antagit i våra prognoser. Problemen i Firenor överskuggar enligt vår mening de många intressanta och på sikt förmodligen mycket lönsamma investeringar som koncernen gjort. För att råda bot på den rabatt som bolaget har gentemot sitt substansvärde (ca 20% efter genomförd återbetalning av hybridobligation) krävs troligen dock att blodflödet i Firenor upphör och att någon av gjorda investeringar börjar ge resultat. 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Stort överskott från kapitalförvaltningen gör upp för rörelseförlust
- Ny struktur på plats
- Mer svåranalyserat
 
Rapportkommentar
Stort överskott från kapitalförvaltningen gör upp för rörelseförlust. Verksamheten i Concejos största dotterbolag Firenor International fortsätter att påverkas kraftigt av pandemin. Detta tillsammans med försäljningen av dotterbolaget Incendium (med en försäljning på nästan 11 MSEK) gjorde att omsättningen i första kvartalet minskade till 49,4 MSEK (62,8). Firenor med verksamhet inom brandbekämpningssystem för kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn stod för 45,0 MSEK (60,0) av omsättningen.  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till - 26,7 MSEK (-23,5), där Firenor stod för 19 MSEK (15) av förlusten. Det är dock att anmärka att både omsättning och förlustnivå har förbättrats något från Q4 för Firenor. Pandemin har inte bara påverkat försäljningen negativt till följd av reserestriktioner med mera utan även lett till att den omstrukturering av Firenor som beslutats om hela tiden har fått skjutas på framtiden. Concejos stora investering under året (ca 70 MSEK) i SBF Management med förvaltning av fonder för investeringar i hyresbostäder konsolideras först från 1 april och ingår därmed inte i resultaträkningen. Inom det tredje affärsområdet Concejo Tillväxt, där övriga hel- och delägda bolag är samlade uppgick resultatet till 2,6 MSEK (-2,0).  Rörelsekostnaderna är också belastade med koncerngemensamma kostnader om 7,3 MSEK, vilket är lägre än under Q4 men med hänsyn till rörelsens storlek ett avsevärt belopp. Till det kommer så kostnader för förvärv om 2,9 MSEK. Även om betydande investeringar har gjorts i nya verksamheter har Concejo till stor del likvida placeringar av de totala tillgångarna. Dessa uppgick vid periodens utgång till ca 900 MSEK. Dessa är för närvarande nästan i sin helhet placerade i noterade aktier och aktiefonder. Förvaltningen sköts av utomstående och gav under första kvartalet ett resultat om hela 46,5 MSEK, i både realiserade och orealiserade vinster. Denna betydande post gjorde att koncernen kunde redovisa ett positivt resultat på sista raden. 
 
Ny struktur på plats. Utvecklingen mot att bli ett blandat investmentbolag med hel- och delägda dotterbolag, intressebolag och mindre placeringar kombinerat med en traditionell kapitalförvaltning för att förränta den betydande kassan (efter försäljningen av det stora affärsområdet Marine & Safety) fortsätter.  Verksamheten kommer nu att bedrivas inom tre affärsområden (Firenor International, SBF Management och Concejo Tillväxt). Vi bedömer att den stora tillväxtpotentialen finns inom Concejo Tillväxt, där en mängd mindre andelar i tillväxtbolag är samlade. Där finns bland annat Optronics Technology (ägarandel 64%) som i Q1 började leverera sina nya optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, som enligt företagsledningen har potential att revolutionera branschen. Andra bolag är ACAF Systems (ägarandel 60%) som utvecklat ett släcksystem som kräver mindre vatten och är mer miljövänligt, cleantechbolaget Envigas (ägarandel 25%) som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas samt nyligen förvärvade mjukvarubolaget Compodium (ägarandel 15%). Till det kommer så drygt 10% i den noterade teknikhandelskoncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT) – med ett värde på 65 MSEK. Såsom framgått av ovan konsolideras SBF Management med dotterbolag nu och kommer med en gång att tillföra Concejo en omsättning på 50 MSEK med en marginal på 20-25%.
 
Mer svåranalyserat. I och med att Concejo fortsätter att bredda verksamheten till en rad olika branscher och dessutom många av innehaven befinner sig på olika utvecklingsnivåer och några inte kommer att redovisas vare sig som dotter- eller intressebolag kommer koncernen att bli mer svåranalyserad. Till det kommer så den omfattande kapitalförvaltningen, som i och för sig kommer att minska i omfattning i samband med att fler investeringar görs men som redovisas under finansnettot. Att bevaka resultaträkningens såväl som substansvärdets utveckling kommer i framtiden bli lika viktigt. Efter att under förra året ha delat ut 17 SEK, har i år utdelats 15 SEK och styrelsen bedömer att någon ytterligare extra utdelning ej ska ske. Därmed har 375 MSEK av likviden för Safety Engineering delats ut till aktieägarna. Även om effekterna av pandemin nu sakta försvinner och bolagen får ökade möjligheter att marknadsföra sina produkter fortsätter vi att räkna med ett negativt resultatbidrag från de rörelsedrivande bolagen (med undantag för SBF Management och ACAF) under 2021. Vi har antagit investeringar i år om sammanlagt 400 MSEK, varav ca 100 MSEK redan genomförts. Med nuvarande börsvärde om ca 840 MSEK åsätter marknaden ett negativt värde i ägarandelarna i gjorda investeringar i ovanstående tillväxtbolag och inte heller för den delen i aktieposten i CBTT. Den senare utgör ju för övrigt en mycket likvid tillgång.  Gentemot det redovisade egna kapitalet (efter nyligen genomförd utdelning) uppgår rabatten till 24%. Misstron mot styrelsens/företagsledningens förmåga att förvalta bolagets kapital och/eller få fram lönsamma tillväxtbolag av gjorda investeringar fortsätter således vara betydande. Vid en positiv utveckling i något eller några av ovanstående innehav kan dock sentimentet snabbt svänga.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med grafiska element här)

- Kraftig försämring för Safety Enginering igen
- Den nya strukturen börjar komma på plats
- Mer svåranalyserat
 
Rapportkommentar
Kraftig försämring för Safety Enginering igen. Under Q3 skedde en klar förbättring av verksamheten inom det kvarvarande verksamhetsområdet Safety Engineering. Under årets sista kvartal försämrades emellertid både omsättning och resultat kraftigt. Med en omsättning på enbart 32 MSEK, vilket kan jämföras med 86 MSEK i föregående kvartal och 46 MSEK motsvarande kvartal förra året blev förlusten hela 42 MSEK. Verksamheten inom området bedrivs främst inom norska Firenor, med brandbekämpningssystem för kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. Trots att Firenor under hösten fått ett antal viktiga order och det högre oljepriset borde ha ökat investeringsbenägenheten försämrades resultatet avsevärt. Enligt företagsledningen beror det på att pandemin haft en ”accelererande negativ påverkan på omsättning och resultat”. Detta gäller framförallt för verksamheterna i Mellanöstern och Indien. Dessutom har det förändringsarbete som inletts i flera av bolagen i dessa länder inte kunnat slutföras till följd av brist på fysisk närvaro. Koncernen fortsatte under kvartalet att ha osedvanligt höga koncerngemensamma kostnader. Dessa uppgick till 14 MSEK (8) och har enligt företagsledningen påverkats av kostnader i samband med förvärvet av SBF Management (se nedan).
 
Den nya strukturen börjar komma på plats. Utvecklingen mot att bli ett blandat investmentbolag med hel- och delägda dotterbolag, intressebolag och mindre placeringar kombinerat med en mer traditionell kapitalförvaltning fortsätter. Med en nettolikvid på 2,5 MdSEK från försäljningen av det stora affärsområdet Marine & Safety vid årsskiftet 2019/2020, som efter lösen av lån med mera resulterade i en nettokassa om ca 1,4 MdSEK har styrelse och företagsledning en unik möjlighet att stöpa om bolaget. Under 2020 har ett flertal transaktioner skett såsom att öka ägarandelen i det norska utvecklingsbolaget Optronics Technology till 64%, förvärva ca 25% i cleantechbolaget Envigas som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas och i ett tyskt cybersäkerhetsföretag Myra Security (4,4% ägarandel). Efter kvartalets utgång har det största förvärvet hittills annonserats i form av en förvaltare av fastighetsfonder SBF Management (SBM). Via ett antal fonder har SBM för närvarande 3 MdSEK under förvaltning i form av 2700 lägenheter. SBM väntas tillföra en omsättning om ca 50 MSEK med en god lönsamhet och konsolideras från månadsskiftet mars/april. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning uppgår köpeskillingen netto till preliminärt 64 MSEK. Dessutom fortsätter återköp av tidigare utgiven hybridobligation till ett ursprungligt belopp om 200 MSEK. För närvarande har 75 MSEK återköpts, som minskar likvida medel och det egna kapitalet men också den potentiella utspädningen. Vid utgången av året uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till drygt 1 MdSEK. Av detta var då ca 30% placerat i aktier, vilket efter årsskiftet förändrats till en mer offensiv placeringsstrategi och andelen utgör i februari ca 75%. Under början av året förvärvades drygt 10% i noterade teknikhandelskoncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT)  – en investering motsvarande ca 65 MSEK.
 
Mer svåranalyserat. I och med att Consilium fortsätter att bredda verksamheten till en rad olika branscher och dessutom flera av innehaven vare sig kommer att redovisas som dotter- eller intressebolag kommer koncernen att bli mer svåranalyserad. Att bevaka såväl resultaträkningens som substansvärdets utveckling kommer att i framtiden bli lika viktiga att följa. Företagsledningen varnar för att en vändning i Firenor International kan ta tid och vi räknar med fortsatta men klart avtagande förluster under året. På den positiva sidan kommer Optronics (som ingår i Safety Engineering) att under året börja leverera sin nya optiska gasdetektor för olika industriapplikationer, som enligt företagsledningen har potential att revolutionera branschen. Efter att under förra året ha delat ut 17 SEK föreslår styrelsen en utdelning om 15 SEK. Därmed kommer ca 375 MSEK av likviden för Safety Engineering ha återbördats till aktieägarna. Marknaden åsätter såväl de gamla som de under förra året och i år inköpta bolagen och aktierna ett negativt värde. Enligt vår beräkning motsvaras enbart de likvida medlen och placeringarna (även efter återköp av resterande hybridobligationslån och betalning av aktierna i SBM) det aktuella börsvärdet om ca 800 MSEK. Marknaden sätter således ett mycket litet värde på Concejos nuvarande innehav. Vid en positiv utveckling i något eller några av ovanstående innehav kan dock sentimentet snabbt svänga.
 
 
----------------------------------------
 
 
- Tecken på förbättring
- Den stora kassan sätts i arbete
- Mer svåranalyserat
 
Rapportkommentar

Tecken på förbättring. Uppbyggnaden av den nya koncernen (som i dagarna byter namn till Concejo) har skett under en besvärlig period med en pandemi som har försvårat försäljningsarbetet men också förskjutit många potentiella affärsprojekt. I och med att verksamheten i hög grad vänder sig mot olje- och offshoreindustrin har de låga oljepriserna - vilket påverkat lönsamheten hos kunderna – också varit en försvårande omständighet. Under Q3 skedde dock enligt företagsledningen en förbättring av intäkter och rörelsemarginal och utfallet under kvartalet blev framförallt omsättningsmässigt betydligt bättre än vi förväntat. Omsättningen under Q3 uppgick till 85,9 MSEK (52,4), vilket inte bara var betydligt över nivån från motsvarande period för ett år sedan utan även en sekventiell förbättring från Q2. Utvecklingen drivs av divisionen Firenor International, verksamt inom brandbekämpningssystem för kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. Under kvartalet fick Firenor ett antal betydelsefulla order. Kvartalets rörelseresultat om -15,3 MSEK (-55,9) innehåller fortsatta kostnader för ”uppstädning”. Rörelseförlusten för det kvarvarande affärsområdet Safety Engineering, som innehåller de rörelsedrivande verksamheterna uppgick till 8,8 MSEK (10,1).  Den stora nettokassan gjorde att koncernen kunde redovisa en avkastning på kortfristiga placeringar under kvartalet uppgick till 9,7 MSEK.

Den stora kassan sätts i arbete. Med en nettolikvid på 2,5 MdSEK från försäljningen av det stora affärsområdet Marine & Safety vid årsskiftet 2019/2020, som efter lösen av lån med mera resulterade i en nettokassa om ca 1,4 MdSEK, är det mycket intressant att följa vilka investeringar företagsledningen väljer att göra. Förutom att koncernen under kvartalet stärkt sitt grepp om det norska utvecklingsbolaget Optronics Technology (se nedan) och ökat ägarandelen med ca 10 procentenheter till 64 % har två andra investeringar gjorts. Dels har Consilium investerat ca 20 MSEK i cleantechbolaget Envigas (13% ägarandel) i ett bolag som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas och dels ca 30 MSEK i ett tyskt cybersäkerhetsföretag Myra Security (4,4% ägarandel). Efter kvartalets utgång har det största förvärvet hittills annonserats i form av en förvaltare av fastighetsfonder SBF Management (SBM). Via ett antal fonder har SBM för närvarande 3 MdSEK under förvaltning i form av 2700 lägenheter. SBM väntas tillföra en omsättning om ca 50 MSEK med en god lönsamhet. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning uppgår köpeskillingen till preliminärt 64 MSEK. I och med att detta är ett så kallat närståendeförvärv kräver förvärvet en extra bolagsstämma. Dessutom fortsätter återköp av tidigare utgiven hybridobligation till ett ursprungligt belopp om 200 MSEK. För närvarande har 75 MSEK återköpts, som minskar det egna kapitalet men också minskar den potentiella utspädningen. 

Mer svåranalyserat. I och med att Consilium fortsätter att bredda verksamheten till en rad olika branscher och dessutom flera av innehaven vare sig kommer att redovisas som dotter- eller intressebolag kommer koncernen att bli mer svåranalyserad. Att bevaka såväl resultaträkningens som substansvärdets utveckling kommer att vara lika viktigt. Speciellt om ledningens intention att Consilium själva ska investera i SBMs fonder blir aktuell. De hoppingivande signalerna från Q3 och en omfattande omstrukturering av de kvarvarande dotterbolagen under året gör att nästa år resultatmässigt bör bli ett betydligt bättre år. Detta kopplat med att Optronics under december kommer att börja leverera sin nya optiska gasdetektor för olika industriapplikationer – som enligt företagsledningen har potential att revolutionera branschen – gör att vi höjer våra prognoser både omsättnings- och resultatmässigt. I likhet med tidigare fortsätter marknaden att inte vilja åsätta vare sig den tidigare verksamheten eller den nu inköpta något värde. Vid utgången av kvartalet hade Consilium en nettokassa på 1,2 MdSEK, vilket kan jämföras med att börsen för närvarande åsätter bolaget ett marknadsvärde om 820 MSEK. Misstron mot styrelsens/företagsledningens förmåga att förvalta bolagets kapital är alltså betydande. Vid en positiv utveckling i något eller några av dessa innehav kan dock sentimentet snabbt svänga.

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.