Rapportkommentar
27 Apr, 2023
Dividend Sweden rapportkommentar oktober 2022 - mars 2023

Dividend Sweden rapportkommentar oktober 2022 - mars 2023

Uppdaterad:
27 Apr, 2023

Rapportkommentar

Marknadsklimatet förbättras

Årets börsuppgång med början på en normalisering av värderingarna på de större listorna har även satt spår bland microcap-bolagen. Inte bara har värderingarna stabiliserats eller i vissa fall börjat gå upp utan även den tidigare nästan helt stängda emissionsmarknaden har så sakta också börjat ta fart. Detta har också visat sig i Dividend Swedens siffor för bolagets andra kvartal (räkenskapsår 1/10 – 30/9).  Omsättningen i det närmaste fördubblades till 13,3 MSEK (7,2) i förhållande till motsvarande kvartal förra året. Kvartalets omsättning kan också jämföras med den som uppnåddes i bolagets första kvartal detta räkenskapsår om endast 3,5 MSEK. Även om Dividend Swedens intäkter av naturliga skäl kommer stötvis - när bland annat möjligheter till avyttringar av innehav uppenbarar sig -  visar det på förändringen i marknadssentimentet. Bolaget har även deltagit som garant i ett flertal emissionserbjudanden, vilket också gett gott resultat. De ökade intäkterna har också skapat möjlighet att öka på värdepappersportföljen och under kvartalet investerades 10,2 MSEK i denna (vilket Dividend Sweden redovisar som en kostnad i resultaträkningen i och med att det betraktas som ett värdepapperslager). Det bokförda värdet på aktieportföljen steg till 61,4 MSEK, vilket kan jämföras med ett värde på 54,8 MSEK vid årsskiftet. En utdelning till aktieägarna av aktier i Zoomability Int AB motsvarande ett värde om 2,1 MSEK samt konkurs för ett av de mindre portföljbolagen (Yepzon Oy) förklarar att uppgången inte blev större. Värdet på de noterade bolagen uppgick vid kvartalsskiftet till 7,4 MSEK och utgör således en mindre andel av portföljen. Bland de onoterade innehaven var utvecklingen enligt företagsledningen generellt sett mycket god. Det är viktigt att poängtera att redovisningsmässigt avspeglar sig inte detta i några förändringar i det bokförda värdet på dessa innehav, så länge som inte någon emission eller någon annan större transaktion görs.  Likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till 1,6 MSEK. Till det ska läggas värdet på de noterade innehaven.

Utdelningsverksamheten börjar komma i gång

Dividend Swedens affärverksamhet med utdelning av intressanta småbolag ur bolagets värdepappersportfölj till sina aktieägare för senare notering har av naturliga skäl varit på en låg nivå under de senaste 12 månaderna.  Med det förbättrade marknadsklimatet finns det anledning tro att denna verksamhet kommer att klart öka i omfattning. Dessutom befinner sig flera av portföljbolagen i en situation där de börjar bli mogna för notering. Avtal har upprättats med KruSwiss Agro AB om att genom utdelning ägarsprida aktier för 3,75 MSEK. Företaget är verksamt inom det snabbväxande området för CBD- och hampabaserade produkter och har sin produktion i Sydafrika och Zimbabwe. En notering planeras under 2023. Ett av de bolag som vi tror ligger nära en utdelning från Dividend Swedens sida och därmed också en notering utgörs av Evendo Ltd. Det är Dividend Swedens enskilt största innehav.  Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk sökplattform för event, både för företag och privatpersoner, som samlat de bästa turistupplevelserna över hela världen, allt på ett och samma ställe. Bolaget växer mycket snabbt och skulle enligt vår mening få ett positivt mottagande vid eventuell värdering.

Synliggöra värden

Dividend Sweden har till följd av marknadsklimatet kämpat i motvind sedan noteringen för knappt ett år sedan och aktiekursen har fallit kraftigt. Intresset för bolagets affärsidé med återkommande utdelningar till aktieägarna av attraktiva småbolag borde i ett mer positivt marknadsklimat öka betydligt. Aktien handlas för närvarande till enbart ca 40% av det redovisade substansvärdet om 0,94 SEK per aktie. Såsom framgått av ovan bedömer vi dessutom att det finns betydande övervärden i de onoterade innehaven i förhållande till det bokförda värdet. Om det positiva marknadssentimentet består borde det finnas utrymme för att en del av dessa värden synliggörs i samband med att utdelning och noteringar av några av dessa bolag sker.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.