Redaktionen
17 Jan, 2024
råvarubolag elektrifiering

Eurobattery Minerals – en nyckelaktör för den pågående elektrifieringen

Uppdaterad:
17 Jan, 2024

Gruv- och prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals ska förse samhället med etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler. Just nu genomför företaget en företrädesemission om ungefär 29,3 MSEK där pengarna bland annat ska användas till att möjliggöra de utvecklingsplaner som företaget har för Hautalampiprojektet under 2024. 

Den preliminära lönsamhetsstudien uppvisar goda ekonomiska utsikter för Hautalampigruvan

I tidigare nyhet kunde man bland annat läsa om att företaget lagt ner ett betydande arbete på Hautalampiprojektet där flera viktiga milstolpar har uppnåtts. Bland annat offentliggjorde företaget en preliminär lönsamhetsstudie som indikerade en återbetalningstid om endast 4,6 år, med en förväntad gruvdrift om 12 år. Detta vid en uppskattad total investeringskostnad på 65,1 miljoner euro utan oförutsägbara kostnader.

Baserat på den preliminära lönsamhetsstudien förväntas den totala metallproduktionen vara 11 400 ton nickel och 2 900 ton kobolt i nickel- och koboltkoncentratet samt 9 600 ton koppar i kopparkoncentratet. Vidare visade de omfattande testerna som genomfördes att koncentratet har mycket god kvalitet utan några skadliga beståndsdelar. 

Eurobattery Minerals har potential att bli en av Västeuropas ledande aktörer inom koppar-, kobolt- och nickelfyndigheter

Den pågående elektrifieringen av samhället gör att det framtida mineralbehovet kommer att öka och en bidragande faktor till detta är elektrifieringen av transportsektorn. Runt om världen investeras idag miljardbelopp för att tillgodose behoven för nästa generations fordonsflotta där också ESG (miljöskydd, socialt ansvar och bolagsstyrning) har fått en allt större betydelse. Eftersom en betydande mängd av världens batterimineraler utvinns i länder där miljö- och människorättsfrågor hanteras med minimal hänsyn ter sig ansvarsfull europeisk mineralbrytning betydligt mer attraktivt ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Till detta tillkommer att EU-kommissionen har tagit initiativ för att göra EU mer självförsörjande när det kommer till kritiska råvaror såsom kobolt, nickel och koppar. Detta då Europa till stor del är beroende av import från andra länder. Initiativet kallas för Critical Raw Materials Act (CRMA) och är ett förslag som offentliggjordes i mars 2023. Förslaget beräknas vara färdigförhandlat i början av 2024 och innehåller bland annat förslag till olika former av lagstiftning som främjar europeisk råvaruproduktion. 

Ett företag som är väl positionerat för att bli en av Västeuropas ledande aktörer inom nickel-, kobolt- och kopparfyndigheter är Eurobattery Minerals. Detta tack vara rådande trender, milstolparna i Hautalampiprojektet samt förvärvsoptionen i FinnCobalt Oy.

Sammanfattning av teckningserbjudandet

Villkor: Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2024 är registrerad som aktieägare i Eurobattery har företrädesrätt att teckna units i bolaget. En (1) aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 samt en (1) teckningsoption av serie TO5. 
Teckningsperiod: 8 januari – 22 januari 2024
Handel i uniträtter: 8 januari – 17 januari 2024
Kapitaltillskott före emissionskostnader: 29,3 MSEK
Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 22,0 MSEK, vilket motsvarar 75 % av företrädesemissionen.
Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4: 7 maj – 21 maj 2024
Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5: 7 oktober – 18 oktober 2024

Se även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.