Press
22 Sep, 2023

Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

nyemissioner
företrädesemission
riktad emission
Uppdaterad:
22 Sep, 2023

Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 10 oktober 2023 kl.16.00 på Radisson Blu Lindholmen, Lindholmspiren 4, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

RÄTT ATT DELTA I EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 oktober 2023, och (ii) senast den 4 oktober 2023 anmäla sig per post till Irisity AB (publ), "EGM 2023", c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg eller via e-post till irisity@vinge.se.Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.irisity.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 9 oktober 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 oktober 2023, och (ii) senast den 4 oktober 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.irisity.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Irisity AB (publ), "EGM 2023", c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg eller med e-post till irisity@vinge.se.Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 4 oktober 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.irisity.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 2 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 4 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
8. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Det föreslås att advokat Anders Strid väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 21 september 2023 om en riktad nyemission av högst 7800 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 702 000 SEK. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommit Erik Penser Bank AB som agerat settlementbank i emissionen och som tecknat aktierna i ett antal investerares ställe.

Inför den riktade emissionen har bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt alternativet att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar att det till exempel skulle innebära en risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är därför (i) att en riktad emission kan genomföras på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (ii) att diversifiera bolagets aktieägarbas med svenska professionella och kvalificerade investerare, vilket bedöms stärka Irisitys långsiktiga möjlighet att genomföra bolagets tillväxtstrategi, samt (iii) att med tanke på rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskild med beaktande av den totala emissionslikviden i en riktad emission. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt genomföras till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra en riktade emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Irisitys och alla aktieägares intresse.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 5,00 SEK. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vilken har fastställt genom ett accelererat bookbuilding-förfarande arrangerat av Erik Penser Bank vilket enligt styrelsens bedömning har säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde, ska tillföras den fria överkursfonden.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna har skett på teckningslista senast den 21september2023. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 27september2023. Styrelsen ska äga rätt att förlängateckningstiden och tiden för betalning.

4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören eller den han utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

______________________

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 41429936 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär, förhandsröstningsformulär samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Lindholmspiren 7C, 417 56 Göteborg samt på bolagets hemsida www.irisity.com senast två veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär hos bolaget och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsens förslag enligt punkten 7 ovan är fullständigt utformat i kallelsen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf

Göteborg i september 2023

Irisity AB (publ)

Styrelsen

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.