Press
18 Mar, 2022

Irisity AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2021

VD-kommenterar 2021:

Irisity har avslutat ett intensivt år där vi fortsatt bygga bolaget med kraftfull tillväxt. I konkreta siffror innebär detta en nettointäktsökning om 110%, med en underliggande organisk tillväxt om 41%, ett EBITDA resultat som vänt till positivt efter en ökning med 200%, en bruttomarginal som stärkts med 20% och en MRR som ökade från 1,5 till 6,6 MSEK.

Under året har vi successivt ökat affärsvolymen och utrullningstakten inom samtliga kundsegment på såväl befintliga som nya kunder och partnerskap. Trots omfattande projekteringar har vi under året stärkt bruttomarginalen.

Vid slutet av året genomförde vi det transformativa förvärvet av Agent Vi (konsoliderat från mitten av oktober), ett förvärv som gett oss mer exekveringskraft och synergier inom samtliga kritiska områden inkluderat sälj, marknad, produkt och R&D. Säljstyrkan har mer än dubblerats till att omfatta en marknadsnärvaro i sju länder. Produkt-portföljen är nu en av marknadens mest kompletta och högpresterande analys-plattformar. Vår utvecklingskraft har utökats vilket befäster vår position i frontlinjen av avancerad djupinlärd algoritmutveckling och neurala nät.

Inför året var målsättningen att under första halvåret bygga förutsättningar för accelererad tillväxt från och med andra halvåret. Vi kan konstatera att detta infriats och att vi nu tagit vår internationella position. Detta förväntas ge en fortsatt positiv effekt på MRR och kassaflödet framöver. Under det sista kvartalet för året redovisade vi också en stark EBITDA och bruttomarginal. Nettoresultatet har under året belastats av avskrivningar på goodwill och immateriella tillgångar. Kassa-ställningen följer plan under vår starka tillväxtfas.

Vi levererar banbrytande algoritmer och högkvalitativa videoanalyslösningar till en ständigt växande global marknad och förväntar oss en fortsatt stark tillväxt såväl organiskt som genom potentiella förvärv.

Marcus Bäcklund

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 771 41 11 00
E-mail: marcus@irisity.com

Anna Forsberg, Irisity interim CFO

Phone: +46 725 04 69 17

E-mail: anna.forsberg@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU No. 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2022 kl. 08:00 CET.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.