Press
12 May, 2022

Irisity AB (publ) levererar en bra start på året med fortsatt stark tillväxt.

VD kommenterar första kvartalet:

Irisitys nettoomsättning ökade 42% på organisk basis och med 165% till 30 MSEK (11,3) inklusive förvärv. Bruttomarginalen stärktes till 77,0 procent (72,8) och den månatliga återkommande intäkten (MRR) blev 7,0 MSEK.

EBITDA uppgick till -4,8 MSEK (-0,5) i kvartalet och har tyngts av pilotinstallationer. Nettoresultatet har belastats av avskrivningar på goodwill och immateriella tillgångar. Kassaställningen följer plan.

Genom fortsatt uppbyggnad av säljstyrkan och vår internationella marknadsnärvaro, samt genom ytterligare skalbarhet och synergier för det sammanslagna bolaget, förväntar vi oss en fortsatt tillväxt och successiv förbättring av lönsamheten under året.

Marcus Bäcklund

Höjdpunkter under första kvartalet 2022:
Nettoomsättning 30 Mkr (11,3).
Aktiverat arbete 4,0 Mkr (4,0).
Bruttomarginal 77,0 procent (72,8).
EBITDA -4,8 MSEK (-0,5).
Resultat efter skatt -27,9 MSEK (-3,8).
Likvida medel vid periodens slut 55,7 MSEK (56,1).

MRR vid utgången av kvartalet 7,0 MSEK (6,6) Q/Q.

 Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO                                                                    Anna Forsberg, Irisity interim CFO

Phone: +46 771 41 11 00                                                                            Phone: +46 72 504 69 17

E-mail: marcus.backlund@irisity.com                                                E-mail: anna.forsberg@irisity.com

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-12 08:00 CET.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.