Press
31 May, 2024
beyond frames kallelse årstämman

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Uppdaterad:
31 May, 2024

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i Bolagets lokaler på Bondegatan 21, 116 32 i Stockholm den 28 juni 2024 kl. 13.00.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 19 juni 2024, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast dagen den 21 juni 2024.

Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com ellerbrevledes till Beyond Frames Entertainment AB (publ) c/o Helios Consulting, Svarvargatan 14 d, 112 49 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 19 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.beyondframes.com.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
13. Val av styrelse samt revisor.
14. Beslut om valberedning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.
16. Särskilt bemyndigande för styrelsen.
17. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Jesper Åkerlind väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att årets resultat, uppgående till 3 670 001 kronor, balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 95 407 331 kronor.

Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett registrerat revisionsbolag. Valberedningen föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag.

kallelse årstämma 2024 beyond frames

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen utgår med totalt 550 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 150 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 100 000 kronor per ledamot per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Ricky Helgesson och Catherine Ehrensvärd. Därtill föreslås nyval av Arvid Klingström och Patrick Bach.

Ace St. Germain, Erik Åkerfeldt och Mikael Söderström har avböjt omval.

Valberedningen föreslår val av Fredrik Burvall som styrelsens ordförande.

En kort presentation av de två nya ledamöter som föreslås

Arvid Klingström, bakgrund i olika marknads- och produktledarroller inom spelbranschen de senaste 20 åren. Tidigare erfarenhet; Head of Studio på King, Head of Player Services på Paradox och idag CEO på Safe Lane Gaming. Oberoende till både företaget och företagsledningen.

Patrick Bach, bakgrund i olika design och producent roller samt managing director under dryga 20 år. Tidigare erfarenhet Ececutive Producer på DICE, VP General manager DICE Stockholm och Managing Director på Ubisoft. Oberoende till både företaget och företagsledningen.

För information om ledamöter som föreslås till omval hänvisas till bolagets hemsida, www.beyondframes.com.

Vidare föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Revideco AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som Bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att, för de fall att Revideco AB omväljs som revisor, Erik Emilsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

årstämman beyond kallelse

Punkt 14: Beslut om valberedning
Jesper Åkerlind föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen ska utses enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Inga ändringar kommer att göras i valberedningens sammansättning om endast mindre ändringar av aktieinnehavet har ägt rum eller om en förändring inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att bereda och arbeta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också informeras om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Instruktionen för valberedning gäller tillsvidare.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier som är uteståendenär bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfteatt tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Punkt 16: Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17 302 909 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2024
Beyond Entertainment AB (publ)
Styrelsen

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.