Press
15 May, 2024
observit kallelse årsstämma 2024 observit

Kallelse till årsstämma i Observit AB (publ)

Uppdaterad:
16 May, 2024

Aktieägarna i Observit AB (publ), org. nr 556584-8917 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 klockan 14:00 på Heffners Allé 52 i Sundsvall.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 juni 2024 och dels senast den 7 juni 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Observit AB, Att: Bolagsstämma, Heffners Allé 52, 856 33 Sundsvall. Anmälan kan också göras per e-post till info@observit.com.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.observit.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev eller e-post till Bolaget på ovan angivna adress eller e-postadress info@observit.com.Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 5 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

årstämma kallelse observit 2024

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor
Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 60 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 9,8 %.

kallelse årsstämma 2024 obse

Upplysningar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar kommer från och med den 24 maj 2024 hållas tillgängliga på bolagets kontor, Heffners Allé 52, 856 33 Sundsvall samt på bolagets hemsida www.observit.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i Bolaget är 549 344 133.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________

Observit AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB
Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.