Press
14 Jun, 2024

Kommuniké från årsstämma 2024

Uppdaterad:
14 Jun, 2024

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm fredagen den 14 juni 2024 och det beslutades att bifalla förslagen enligt kallelsen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen även fortsatt ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Stämman omvalde ledamöterna Daniel Palm, Sture Karlsson, Petter Tiger, och Anders Bennström.

Stämman omvalde Sture Karlsson till ordförande.

Stämman omvalde revisor Baker Tilly Stint AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Mikael Nilsson.

Stämman beslutade att arvoden om 22 000 SEK per ledamot skall utgå till styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsår, förutom styrelsens ordförande där arvode om 100 000 SEK skall utgå, det vill säga samma som föregående år.

Stämman beslutade att ersättning till revisorer skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Det noterades att samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Årsstämman hölls i Stockholm den 14 juni 2024.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070-3345 102                                                            
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl 11:58 CET.

Skogsfond Baltikum AB (publ) äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna varit väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.