Press
14 Jun, 2024
obse kommunike årsstämma

Kommuniké från årsstämma den 14 juni 2024 i Observit AB (publ)

Uppdaterad:
14 Jun, 2024

Observit AB:s årsstämma hölls torsdagen den 14 juni 2024 i bolagets lokaler på Heffners Allé 52 i Sundsvall.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget för verksamhetsåret 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2023 samt att årets vinst skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman omvalde Fredric Forsman och Lars Flodén samt nyval av Birgit Köster Hoffmann och Anders Vilu Lundmark som styrelseledamöter. Thomas Jönsson och Johan Lembre har avböjt omval. Fredric Forsman omvaldes till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade om val av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 125 000 SEK till vardera styrelseledamot. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

obse årstämma 14 juni 2024

Bemyndigande
Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 60 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Det noterades att alla beslut var enhälliga.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.