Press
2 May, 2022

Kommuniké från årsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 2 maj 2021

Redsense Medical AB (publ) höll under onsdagen den 2 maj 2022 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel (kronor) disponeras så att 63 529 801 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma beslutade stämman att arvode ska utgå med 105 000 kronor till styrelsens ordförande och 79 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkt 11)

Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Bo Unéus, Annette Colin, Jörgen Hegbrant, Maria Alquist och Susanne Olausson. Vidare beslutade stämman om nyval av Patrik Byhmer. Patrik Byhmer valdes till styrelseordförande för det kommande året med tillträde från och med den dagen en ny VD tillträder. Intill dess kvarstår Bo Uneus som styrelseordförande.

Mer information om valda styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor omvaldes Andreas Johansson, KPMG.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram tills nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13)
Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2022/2025") för VD och övriga ledande befattningshavare innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan. Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.