Press
9 May, 2023

Kommuniké från årsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 9 maj 2023

Uppdaterad:
9 May, 2023

Redsense Medical AB (publ) höll under tisdagen den 9 maj 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel (kronor) disponeras så att 49 363 677 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör (punkt 8.c)

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma beslutade stämman att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkt 11)

Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Patrik Byhmer och Susanne Olauson. Vidare beslutade stämman om nyval av Lena Oswald, Eva Walde och Malin Almgren. Patrik Byhmer valdes till styrelseordförande för det kommande året.

Mer information om valda styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor omvaldes Andreas Johansson, KPMG.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram tills nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.