Press
5 Jun, 2024
kommunike zoom årsstämma 2024

Kommuniké från årsstämman i Zoomability Int AB (publ)

Uppdaterad:
6 Jun, 2024

På årsstämman i Zoomability Int AB (publ.), som avhölls 5 juni 2024, fattades följande beslut:

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 4-6 ledamöter utan styrelsesuppleanter, och en revisor utan revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslöt att arvode till styrelsen fram till nästa årsstämma skall vara ett basbelopp för ledamot och två basbelopp för styrelsens ordförande. Personer som är aktiva i bolaget skall inte erhålla någon ersättning för styrelseuppdrag.
Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

10. Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av styrelseledamöterna Karl Axel Sundqvist, Pehr-Johan Fager (omval av bägge). Och att till nya i styrelsen välja Periasamy Mathialagan, Markus Hartwig och Niclas Granér. Presentation av de nya i styrelsen har gjorts i kallelsen till Årsstämman.  Karl Axel Sundqvist föreslås till styrelsens ordförande.

Till revisor beslöt årsstämman om omval av KPMG i Västerås, med auktoriserad revisor Fredrik Sjödén som huvudansvarig.

kommunike zoomability årsstämma 2024

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma emittera nya aktier, och om så skulle behövas ändra kvotvärdet på aktien och justera gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant, med kvittning eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Stämman beslöt också att låta styrelsen eller VD att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Ordföranden för årssämman kunde konstatera att alla beslut tagits enhälligt.

Den av styrelsen påskrivna årsredovisningen finns att tillgå på Zoomabilitys hemsida https://www.zoomability.com/arsredovisning-for-2023/

För mer information kontakta
Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.