Press
21 Aug, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma 21 augusti 2023

Uppdaterad:
21 Aug, 2023

En extra bolagsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 21 augusti 2023 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 21 AUGUSTI 2023

En extra bolagsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 21 augusti 2023 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 oktober-30 september till kalenderår. I anslutning beslutades att det innevarande räkenskapsåret förlängs till att omfatta en period om 15 månader. Den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret blir därmed den 31 december 2023.

Stämman beslutade att ändra nuvarande § 11 i bolagsordningen varigenom denna erhåller följande lydelse:

Nuvarande lydelse

  • 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober - 30 september.

Beslutad lydelse

  • 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i NOSIUM AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 3 272 726 aktier, 654 545 teckningsoptioner TO1 och 654 545 teckningsoptioner TO2 i Nosium.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Nosium för varje 23 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen samt att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 teckningsoption TO1 och 1 teckningsoption TO2 i Nosium för varje 115 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 29 augusti 2023.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
230821-Kommunike-extra-bolagsstamma.pdf

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.