Rapportkommentar
16 May, 2024
zoom analytisk kommentar q1 2024

Kort kommentar kring Zoomabilitys Q1 rapport 2024

Uppdaterad:
17 May, 2024

Låg försäljning på grund av komponentbrist

Till följd av ett dåligt utfall i deras senaste företrädesemission hade företaget under kvartalet komponentbrist, vilket i sin tur påverkade försäljningen negativt. I Q1 uppgick omsättningen till enbart 0,3 MSEK, vilket kan jämföras med 1,6 MSEK under motsvarande period föregående år. Rörelseförlusten ökade under kvartalet till -2,2 MSEK (-1,9) där denna förlust framförallt kan förklaras av den lägre omsättningen under perioden. För att stärka likviditeten samt möjliggöra företagets expansionsplaner tog företaget ett konvertilbellån om 1,5 MSEK samt gav långivaren en option om att investera ytterligare 1,5 MSEK i bolaget. Efter kvartalsskiftet skrev företaget dessutom ett finansieringsavtal med Unidaco där avtalet förbinder Unidaco att investera 8 MSEK i Zoomability till en kurs om 0,8 SEK per aktie. Företagets likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till ca 0,8 MSEK. 

Trots den svaga starten guidar de för ökad försäljning under 2024

Med deras nya webbportal som lanserades efter kvartalsskiftet samt kapitaltillskottet från bland annat TO4 och den riktade emissionen ser företaget bättre möjligheter att satsa framåt på ett mer professionellt sett. Mot bakgrund av detta är företagsledningen optimistisk inför den resterande delen av året. Detta trots den svaga inledningen. För innevarande år räknar de med att öka försäljning jämfört med 2023. Detta enbart med försäljningen från USA, Norge, Italien och Sverige.

zoomability kommentar första kvartalet 2024

Till Zoomabilitys delårsrapport

TradeVenues tankar

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Aktieanalytiker

På grund av en ansträngd kassa fick företaget under kvartalet komponentbrist, vilket i sin tur resulterade i en svag inledning på året. Det var dessutom tråkigt att det kinesiska avtalet - som skulle innebära inträde på den kinesiska marknaden samt lägre produktionskostnader - sades upp under april månad. Trots motgångarna ser framtiden allt ljusare ut då deras nya hemsida samt kapitaltillskottet om minst 9,5 MSEK, gör att företagets tillväxtmöjligheter förbättras. Det är också värt att notera att företaget för närvarande arbetar för fullt med att hitta en ny partner i Kina. Om en sådan partner hittas skulle detta vara en stark värdedrivare framåt eftersom det bland annat skulle innebära att företaget får en mer kostnadseffektiv produktion.

Läs även

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.