Rapportkommentar
3 Mar, 2022
Maha Energy rapportkommentar Q4 2021

Maha Energy rapportkommentar Q4 2021: "Bra start för Tie-4"

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

Maha Energy rapportkommentar Q4 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element i PDF-format här)

- Oljepriserna kompenserade mer än väl för produktionsbesvikelse
- Bra start för Tie-4
- Möjligheter att återställa förtroendet under 2022

Rapportkommentar
Oljepriserna kompenserade mer än väl för produktionsbesvikelse
.  Tekniska borrningsproblem vid Tie fältet fortsätter ännu ett kvartal göra att det förväntade produktionstillskottet låter vänta på sig. Även om bolaget under kvartalet varnat för produktionsproblemen var den redovisade siffran om 3 098 BOEPD lägre än vi förväntat. Volymen var enbart marginellt högre än för ett år sedan (2 738 BOEPD) och betydligt lägre än under Q3, då den uppgick till 3 610 BOEPD. Till följd av oljeprisernas uppgång ökade de genomsnittligt realiserade olje- och gaspriserna till ca 72 USD/BOE, vilket är över nivån för Q3 men är 85% högre än motsvarande siffra för ett år sedan. Det är att anmärka att de realiserade priserna under kvartalet fortsatt stiga mer än som var fallet med det genomsnittliga Brentpriset om ca 80 USD/BOE. Produktionsproblemen vid Tie-4 kommer vid en mycket olycklig tidpunkt med tanke på de höga oljepriserna för närvarande. Det högre oljepriset kompenserade mer än väl för den något lägre produktionen än motsvarande period förra året och ledde till att intäkterna efter royaltees under kvartalet fördubblades till 17,8 MUSD (8,7). Produktionskostnaderna fortsätter att stiga snabbt (+21% i relation till motsvarande kvartal förra året) om än inte lika snabbt som under tidigare kvartal. Ökade underhålls- och reparationskostnader samt högre elkonsumtion är några faktorer bakom utvecklingen. EBITDA påverkades positivt av upplösning av gjorda reserveringar och andra extraordinära intäkter med sammanlagt 5,2 MUSD. Rensat för denna post och motsvarande extraordinära kostnader förra året steg EBITDA till 10,4 MUSD (2,6).  Investeringsnivån fortsätter att vara på en hög nivå med investeringar under detta kvartal om ca 12 MUSD, vilket gör att bolaget under 2021 investerade för ca 47 MUSD. Trots årets stora investeringar kunde Maha vid årsskiftet redovisa en kassa om drygt 25 MUSD och en lånebörda på enbart ca 55 MUSD.

Bra start för Tie-4. Enligt företaget började det olycksdrabbade Tie-4 brunnen att leverera i januari. Fältet ska initialt ha producerat ca 4 700 BOEPD, dvs betydligt mer än den genomsnittliga produktionen under Q4 för hela bolaget. Detta ska enligt uppgift vara den tredje bäst levererande markbaserade brunnen i Brasilien, vilket är en betydande framgång för företagsledningen. Under 2022 förväntar vi oss också att de andra källorna på Tie-fältet och då framför allt Tie-3 fortsätta att öka sin produktion. Till det kommer så att Illinois Basin kommer att vara i full produktion i början av året, vilket skulle kunna ge en produktion på årsbasis om ca 300 - 400 BOEPD, att jämföra med årets prognos om ca 250 BOEPD. Även det andra brasilianska fältet Tartaruga borde efter årets problem kunna mer än fördubbla sin produktion till 800 BOEPD. Med ledning av detta framstår företagets prognos om en genomsnittlig produktion under året om 4 000 - 5 000 BOEPD som mycket försiktig. Att bolaget ännu inte justerat upp produktionsprognosen måste ses i ljuset av att ledningen inte bara under förra året tvingats till en rad nedrevideringar. Vi väljer därför att prognostisera en produktion som är i topp av det förutsedda produktionsintervallet dvs 5000 BOEPD.  

Möjligheter att återställa förtroendet under 2022. Efter förra årets motgångar har förtroendet för Mahas ledning fått sig en knäck men 2022 kan bli ett år då mycket vänder. Förutom den stora produktionsökningen enligt ovan som förutses kommer kraftigt stigande oljepriser att gynna intäkterna under året. Till det kommer att borrningar i Oman kommer att inledas under första halvan av året, ett område där vi har höga förväntningar. Med produktionstillgångar i tre regioner i världen: Brasilien, USA och Oman och med Tie-fälten som en stor kassaflödesgenerator skulle en betydande uppvärdering av aktien kunna ske om produktionen börjar komma in i linje med företagsledningens prognoser eller till och med överträffa dessa. Dessutom är den finansiellt bättre än någonsin med ett kassaflöde under nästa år som kan komma att eliminera bolagets nettoskuld. Aktien handlas enligt vår prognos till EV/EBIT om under 3x på vår prognos för år 2022.

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.