Press
17 Apr, 2024

Medimi AB: Kommuniké från årsstämma Medimi AB (publ)

Uppdaterad:
17 Apr, 2024

Idag, den 17 april 2024, hölls årsstämma i Medimi AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  • Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.
 

  • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 
 
  • Val av styrelse och revisionsbolag
Stämman beslutade att Anders Haskel, Gun-Britt Fransson, Ulf Lindahl Tina Dackemark Lawesson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att nyvälja Niclas Jonasson. Till styrelseordförande valdes Anders Haskel. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag, med auktoriserade revisorn Berth-Åke Knutsson som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 
  • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2024, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Stämman beslutade därutöver om principer för valberedningens utseende och arbete enligt vad som framgick av förslaget i kallelsen.
 
  • Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 990 000 kronor och högst 3 960 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 990 000 000 och högst 3 960 000 000.
 
  • Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med högst 10 232 235,77 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för överföring till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
 
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 20 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen. I den utsträckning emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem ska ha rätt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolagets rörelsekapital.
 

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.medimiab.com.

Kontaktperson

Johan Wiesel, vd
mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Medimi AB (publ),

Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.