Press
18 Jan, 2024

Medimi AB: Medimi offentliggör omräknade villkor för teckningsoptioner av serie TO 7

Uppdaterad:
18 Jan, 2024

Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") har i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO 7 genomfört en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den nyligen slutförda företrädesemissionen vars utfall offentliggjordes den 11 december 2023. Omräkning har skett av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 7, dels avseende antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Den nya teckningskursen per aktie motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 26 februari 2024 till och med den 8 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde 0,01 kronor per aktie och högst 0,12 kronor per aktie, efter avrundning till närmaste heltal öre i enlighet med villkoren för Medimis serie TO 7 (före avrundning uppgår teckningskursen till som högst 0,117 kronor per aktie). Varje teckningsoption berättigar efter omräkning baserat på företrädesemissionen till teckning av 1,02 aktier.

Före omräkningen motsvarade teckningskursen 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 26 februari 2024 till och med den 8 mars 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,12 kronor per aktie, och varje (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie. Övriga teckningsoptionsvillkor kvarstår oförändrade.

Nyttjandeperiod för TO 7

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 löper från och med den 11 mars 2024 till och med den 22 mars 2024. Sista dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO 7 är den 20 mars 2024. Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 20 mars 2024, alternativt, nyttjas senast den 22 mars 2024, förfaller utan värde. För att teckningsoptionerna av serie TO 7 inte ska förfalla utan värde krävs att teckningsoptionsinnehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer teckningsoptionerna. Notera att vissa förvaltare kan komma att stänga nyttjandeperioden i förtid.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.