Analys
3 Feb, 2021

NFO Drives rapportkommentar Q4 2020

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Kraftig försäljningsökning i Q4
- Flera faktorer talar för ökad försäljning under året
- Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring
 

Rapportkommentar

Kraftig försäljningsökning i Q4. NFO Drives rapporterade en ökning av omsättningen med drygt 40% till 9,2 MSEK (6,4) under årets sista kvartal. Leveransförseningarna till följd av komponentbrist under föregående kvartal kunde tas igen samtidigt som den underliggande efterfrågan fortsätter att öka. Företagsledningen rapporterar om ett nästan normaliserat affärsläge trots att nyförsäljningen bromsas av den pågående pandemin. Antalet återkommande kunder fortsätter att öka och uppgick vid årsskiftet till över 150 stycken vilket kan jämföras med ca 125 för ett år sedan och under 100 för tre år sedan. Kvartalets försäljningsökning innebär att omsättningen för helåret 2021 enbart sjönk marginellt. En något förbättrad bruttomarginal (38%) och lägre personalkostnader i kvartalet gjorde att rörelseresultatet efter avskrivningar steg till 1,5 MSEK (0,7). Även för helåret redovisades ett mindre positivt resultat. NFO Drives har i och med detta kvartal skrivit bort alla aktiverade utvecklingskostnader mot eget kapital och belastas inte av några avskrivningar på dessa (jämförelsesiffror har justerats i enlighet med det).  Trots ovanstående nedskrivning uppgår soliditeten till 63% och till följd av ett positivt kassaflöde under året stärktes de likvida medlen till 5,2 MSEK (3,7). I likhet med tidigare saknar bolaget räntebärande lån.

Flera faktorer talar för ökad försäljning under året. Även om den pågående pandemin lär fortsätta att vara en begränsande faktor under första halvåret är det flera saker som talar för en ökad försäljning under året. En ny EU-förordning som antogs redan 2019 men som först kommer i kraft 1 juli i år väntas leda till ett markant ökat intresse för NFO Drives teknik. Den innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Bolaget har redan i spåren av denna nya förordning upplevt ett ökat intresse för sin teknik. Motståndet från etablerade installatörer och motortillverkare fortsätter dock att vara hårt. Under slutet av förra året återupptogs leveranserna av NFO Optimal efter en tids uppgradering. Detta förväntas påverka försäljningen och bruttomarginal positivt under året. Beslut fattades under förra året om öppnande av försäljningskontor i Tyskland, vilket under våren kommer att öppna. Detta förväntas underlätta nykundsbearbetningen inte bara i Tyskland utan också i näraliggande länder.

Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring. Vi prognostiserar inte bara en ökad försäljning i spåren av ovanstående faktorer utan räknar även med att bruttomarginalen kan förbättras. Detta till följd av den ökade volymen som sänker komponentkostnaderna per enhet men också en ökad andel försäljning av NFO Optimal med högre marginaler. Vi har i vår prognos antagit att bruttomarginalen under 2021 förbättras till 32% för att sedan året därpå stiga till 36%. I spåren av pandemin gjordes under förra året vissa personalnedskärningar. Med ett ljusare läge och satsningen på försäljningskontor i Tyskland har vi räknat med att lönekostnaderna stiger i år och nästa. Detta håller tillbaka vinstförbättringen men med tanke på den långsiktiga potential som NFOs teknik har vore det enligt vår mening fel att inte i detta läge satsa.

Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
CFO: -
Lista: Spotlight

----------------------------------------

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.