Redaktionen
13 Jun, 2024
Attana TO1

Samtliga styrelseledamöter i Attana utnyttjar sina teckningsoptioner

Uppdaterad:
13 Jun, 2024

Just nu pågår utnyttjandeperioden för Attanas teckningsoptioner av serie TO 1 som fortsätter fram till den 14 juni. Samtliga styrelseledamöter i bolaget utnyttjar sina teckningsoptioner vilket innebär att bolaget kommer tillföras minst 1,1 MSEK före emissionskostnader. Detta motsvarar ungefär 28% av antalet utestående optioner.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (Teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 14 juni 2024, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av Teckningsoptioner ska anmäla inlösen av Teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för utnyttjande av Teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 14 juni 2024.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.attana.com och på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Aktiekapital och utspädning

Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 340 554 SEK, från 2 327 854,554 SEK till 2 668 408,554 SEK, och antalet aktier ökar med 56 759 000 aktier, från 387 975 759 aktier till 444 734 759 aktier. Utspädningen vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner uppgår till cirka 12,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Läs även

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna

Villkor: För varje en (1) Teckningsoption kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
Utnyttjandeperiod: 3 juni 2024 – 14 juni 2024.
Teckningskurs: 0,07 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 56 759 000 Teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande emitteras 56 759 000 aktier och Bolaget tillförs cirka 3,97 MSEK före emissionskostnader.
Handel med Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på NGM Nordic SME under kortnamnet ”ATANA TO1” med ISIN-kod SE0021150265.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: Den 12 juni 2024.

Viktig information

För er som är intresserade av att utnyttja teckningsoptionerna är det viktigt att notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 14 juni 2024, alternativt avyttras senast den 12 juni 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier eller säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på bolagets webbplats www.attana.com.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.