Press
21 Feb, 2024

Välkommen till Swedbanks årsstämma 26 mars 2024

Uppdaterad:
21 Feb, 2024

Aktieägarna i Swedbank AB (publ) kallas till årsstämma på Cirkus (Cirkusscenen), Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, tisdagen den 26 mars 2024 kl. 11.00.

Aktieägarna är välkomna för inregistrering från kl. 09.30. Före årsstämman bjuds på enklare fika.

Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska.

Styrelsen har med stöd av § 12 i bolagsordningen för Swedbank AB (publ) ("Swedbank") beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via länk, på Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/arsstamma.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan
Deltagande genom närvaro i stämmolokalen
Den som önskar delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per den 18 mars 2024, och
  • anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman enligt anvisningarna nedan senast den 20 mars 2024. Det innebär att en anmälan endast genom poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
Anmälan om deltagande genom närvaro i stämmolokalen ska ske senast den 20 mars 2024 till banken enligt följande:
  • med post till Swedbank AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
  • per telefon 08-402 90 60, eller
  • på www.swedbank.se/arsstamma.
I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till banken på ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 20 mars 2024. På bankens webbplats www.swedbank.se/arsstamma, finns fullmaktsformulär att tillgå.

Deltagande genom poströstning
Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning, personligen eller genom ombud ska:

  • vara införd i den av Euroclear förda aktieboken per den 18 mars 2024, och
  • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Swedbank, c/o Euroclear tillhanda senast den 20 mars 2024
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Swedbanks webbplats www.swedbank.se/arsstamma. 

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Swedbank AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 20 mars 2024. Aktieägare kan även senast den 20 mars 2024 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. 

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Swedbanks webbplats www.swedbank.se/arsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Observera att den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom närvaro i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste - utöver att anmäla sig eller avge poströst - begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 20 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2023

b) Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023

8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023
9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
10. a)-q) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. a)-j) Val av styrelseledamöter 
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver vad som angivits i punkt 17
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler
20. Beslut om prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2024

a) Beslut om generellt prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram för år 2024 ("Eken 2024")

b) Beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt individuellt program 2024 ("IP 2024")

c) Beslut om överlåtelse av egna aktier 

21. Beslut om ändring av bolagsordningen

22. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande 
23. Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno angående ändring av programvaran i bankens centraldatorer
24. Gemensamt förslag från aktieägarna Greenpeace Nordic och Naturskyddsföreningen angående översyn av bankens övergripande strategi med beaktande av Parisavtalet
25. Stämmans avslutande

För kallelsen i sin helhet och mer information, se bifogat dokument eller besök www.swedbank.se/arsstamma.

Kontakt:
Annie Ho (annie.ho@swedbank.se),chef Investor Relations, tfn 070 343 78 15
Hannes Mård (hannes.mard@swedbank.se),pressansvarig, tfn 073-057 41 95

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.