31 Oct, 2023

Hexpol - ett bolag det talas ytterst lite om

Uppdaterad:
5 Feb, 2024

För relativt nytillkomna till el financial mundi är investmentbolaget Melker Schörling kanske något okänt(?). Bolaget var länge noterat, men 2017 köptes det ut, vilket var synd då det dels var ett mycket välskött bolag, dels hade det exponering mot flera av Sveriges finaste bolag. AAK, Hexagon, Securitas, Nibe, Assa Abloy samt Hexpol är några av ytterligare ett par framstående innehav.

Melker Schörling (bolaget) finns kvar än idag, men är som ovan förklarat onoterat. Hade det varit noterat hade det varit ett av mina främsta och största innehav jämte Investor, Svolder, Latour samt Lundbergs och Industrivärden (jag räknar samman dem. Detta dels då Lundbergs äger i Industrivärden, dels då jag går mer tron att de båda kommer vara ett inom en inte allt för lång framtid).

Ett bolag som jag har haft på min bevakningslista och som finns i Melker Schörlings portfölj är Hexpol, som är en avknoppning från Hexagon, där investmentbolaget äger 24,8 % av kapitalet och 45,8 % av rösterna. Bolaget knoppades av mitt under en brinnande finanskris och har sedan dess levererat en totalavkastning om cirka 1390 %. Det är ej fy skam, inte minst då det inte rör sig om ett SaaS-bolag som rider på en mega-super-duper-trend ackompanjerat med en modell så skalbar att såväl en babushka som en lök skulle framstå dess motsats. Dock bör det adderas att aktien fick bästa möjliga startposition i och med att i princip ”allt” kom att stiga åren efter 2008. 

Hexpol är ett globalt industribolag specialiserat inom polymerlösningar. Produkterna används för bland annat plattvärmeväxlare, länkhjul men också som komponenter i plast- och gummimaterial. Verksamheten styrs via flertal affärsområden, där störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom fordons- och verkstadsindustrin. 

Som görs synligt rör det sig om ett tämligen konjunkturkänsligt och till viss del cykliskt bolag, vilket torde betyda att aktiekursen för 2023 är ner med minsta 15–20 %. Emellertid stannar nedgången YtD på cirka 11,79 %, delvis stött av en relativt stark rapport presenterad den 27 oktober. 

Hexpol analys

Det tredje kvartalet
Jag hade förväntat mig en som bäst plus-minus-nolltillväxt, då bolaget är tämligen exponerat mot bygg- och konstruktionssektorn (negativt), men också mot fordonssektorn (positivt). Utfallet blev dock sämre än jag räknat med (ca -3-4 %) med negativ tillväxt om -7,8 %. Peter Rosén, tillförordnad vd, skriver att ”försäljningen till fordonsrelaterade kunder visar på [sic!] en förbättring men varierar fortfarande från marknad till marknad. Den pågående fordonsstrejken i USA påverkar delar av verksamheten negativt men för gruppen som helhet har den i kvartalet inte haft materiell påverkan. Försäljningen till kunder inom bygg och anläggning är väsentligt lägre på i stort sett alla marknader drivet av lägre byggnation. Vi ser även lägre försäljning till konsumentrelaterade slutkundsegment drivet av generellt lägre efterfrågan.”

Som ovan skrivits är Hexpol konjunkturkänsligt och således måste jag/de som investerar/överväger en investering vara medvetna om den slagighet som är gällande och högst sannolikt så kommer vara de kommande åren (alltid?). 

Studeras övriga viktiga nyckeltal är det mer positiva siffror som urskönjs. 

Hexpol, MkrQ3-2023Q3-2022Förändring
Nettoomsättning5 4615 921-7,8 %
Rörelseresultat93083811,0%
Rörelsemarginal17,0 %14,2 % 
Justerat rörelseresultat93083811,0 %
Justerad rörelsemarginal17,0 %14,2 % 
Nettoresultat6706158,9 %
Resultat per aktie, kronor1,951,798,9 %

Osäkerheten framöver är fortsatt hög vad gäller utvecklingen av inflation, räntor, Rysslands invasion av Ukraina samt oroligheterna i Mellanöstern. Detta till trots bedömer Hexpol att deras starka starka kundfokus i kombination med en geografisk närhet till nämnda ger dem fortsatta möjligheter att hantera störningarna och ytterligare stärka marknadspositionen. Vidare talar affärsmodellen i kombination med en tydlig förvärvsstrategi och stark finansiell ställning för en fortsatt expansion.

analys Hexpol
Melker Schörlings innehav

Sifferhistorik
När jag studerar bolagens historik gör jag alltid en övergripande analys via den alltid så uppskattade tjänsten Börsdata (ej sponsrad. Bra skit ska spridas. Punkt). Till detta läser jag även vd-orden och läser in mig på vilka lån- och obligationsvillkor som är gällande. Det var lika roligt som bra att se hur bolagets ledning konsekvent varit kostnadsmedvetna och inte tillåtit sig att lockas med i den hausse som rådde 2015–2021 i allmänhet, men 2019-2021 i synnerhet. 

Bolaget har tre finansiella mål:

  • Försäljningstillväxten (justerat för valutaeffekter) ska uppgå till >10 % över en konjunkturcykel.
  • Rörelsemarginalen (justerat för jämförelsestörande poster) ska uppgå till mer än 17 % över en konjunkturcykel.
  • Soliditeten ska uppgå till mer än 30 procent.

När historiken analyseras görs det synligt att den genomsnittliga nettoomsättningstillväxten de senaste 10 åren är 10,9 %. Vidare framkommer att den genomsnittliga tillväxten de senaste tio åren varit positiv även för vinsten, som har ett årligt tillväxtsnitt om 11 %. Gällande eget kapital samt det fria kassaflödet är siffrorna 15,4 % respektive 5,4 %. 

Soliditeten har de senaste tio åren snittat 65 % och för de senaste fem åren är siffran 61 %. Per senaste rapport och på rullande tolv månader uppgår soliditeten just nu till 63 %, högt över bolagets finansiella mål. 

Nära soliditet är skuldsättningsgraden. De senaste tio åren skulden x EBITDA snittat 0,3 och för de senaste fem åren är snittet 0,6 %. Per senaste rapport och på rullande tolv månader uppgår nämnda till 0,5, vilket inte bedöms som högt eller alarmerande relativt såväl det starka kassaflödet som historiken. 

När marginalerna sätts under blåslampan görs det synligt att dessa har varit tämligen stabila över en längre tid. Nedan siffror avser snitt.

 R12 Q33 år5 år7 år10 år
Bruttomarginal21,4 %20,9 %20,9 %21 %21,5 %
Rörelsemarginal16,2 %16,7 %15,5 %15,7 %16,1 %
Vinstmarginal11,6 %12,5 %11,6 %11,8 %11,9 %
FCF-marginal8,1 %6,5 %6,3 %4,4 %5,8 %

Gällande avkastning på kapital, investeringar och tillgångar bedömer jag Hexpol hålla en god nivå. Nedan siffror avser snitt.

 R12 Q33 år5 år7 år10 år
ROE17,4 %18,5 %15,4 %18,3 %18,9 %
ROIC16 %16,7 %15,2 %16 %17,8 %
ROC22,3 %22,4 %20,4 %21,3 %24,1 %

För att vara ett sådan, relativt, konjunkturkänsligt bolag är det starka siffror, om än att siffrorna blir något dopade av 2019-2021, då det var ”guld och gröna skogar” och alla förutsättningar var optimala.


Största ägare 
Som redan nämnts äger Melker Schörling 24,8 % av kapitalet och 45,8 % av rösterna. Därefter är det främst fonder som ryms med på tio-i-topplistan. Inom ledningen står klart att Tf vd Rosén äger 17 000 B-aktier. Studeras övriga i ledningen och dess respektive innehav framkommer att alla sex utom verksamhetschefen för Nordamerika äger aktier inom intervallet 17 000–650 000 B-aktier. 

Synas styrelsens innehav ser det dock sämre ut, då tre av sju inte har ett eget sådant. ”Varför” är såklart den självklara frågan…


Tankar
Jag gillar Hexpol, som ofta går under radarn när bolagen på Large Cap diskuteras. Jag ser det enbart som en fördel, då jag gärna undviker att äga bolag som mer eller mindre dagligen är på löpsedlarna eller bolaget framför övriga att diskuteras på valfri social media.

Till en kurs om 98 handlas aktien just nu till en värdering om P/E 12,6 och EV/EBIT 9,7 (R12). Det är under de historiska snitten för såväl fem- som tio år. Betyder det att aktien är billig? Inte nödvändigtvis, då historik är historia och vad som främst spelar roll är framtiden. Kan bolaget leva upp till sin vinsthistorik och leverera en årlig, genomsnittlig tillväxt om cirka 10 % är aktien billig. Jag räknar dock med en något lägre tillväxttakt de kommande två åren och ser en VPA-tillväxt om cirka 5 % för 2024 och 6,5 % för 2025. Skulle detta falla in betyder det att VPA 2025 uppgår till 8,61 kr, vilket till en kurs om 98 kr ger P/E 11,3. 

Förutom 2008, då P/E-talet enbart var 2,8, har aktien aldrig handlats till en lägre värdering. Exklusive 2008 har aktien haft en tidigare botten på 12,4, vilket var 2011. 

Bolaget är visserligen exponerat mot bygg och anläggning – en sektor som nu är under hård press. Högst sannolikt kommer det vara gällande hela 2024 och eventuellt det första halvåret 2025. Således finns en risk att Hexpol fortsätter tappa den historiska tillväxt de kunnat visa upp, men risken finns också att marginalerna kan pressas. Dock betyder det också att uppsidan torde vara relativt fin när väl sektorns golgatavandring är över.

Jag gillar och lockas till bolaget, men ställer mig frågan om det finns någon säkerhetsmarginal här(?). 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.