29 Sep, 2023

VBG

Uppdaterad:
5 Feb, 2024

En internationell industrikoncern som är verksam inom en tämligen cyklisk sektor under en tid som karaktäriseras av både hög inflation och höga räntor. Just detta låter kanske inte fullt ut så lockande, men om jag adderar att bolaget är lönsamt, har en imponerande historik, starka ägare, stabil avkastning på eget kapital samt handlas värderingar som ligger under dess historiska snitt så kanske det får dig ett tänka om? 

Koncernen
VBG Group är ett Sverigebaserat företag verksamt inom fordons- och krafttransmissionsindustrin. Företaget verkar tillsammans med sina dotterbolag som en verkstadskoncern i stora delar av världen. Koncernens verksamhet är indelad i tre divisioner: Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power.

Truck & Trailer Equipment producerar och tillhandahåller produkter samt tjänster för kunder och användare i form av ökad driftsäkerhet, personlig säkerhet och effektivitet. I den senaste rapporten, för räkenskapsåret 2023 års andra kvartal, stod detta segment för 30,2 % av bolagets totala omsättning.

Bolagets andra division är Mobile Thermal Solutions, som producerar kundanpassade klimatsystem i form av bland annat värme och ventilation. Under det andra kvartalet stod divisionen för 56,5 % av omsättningen.

Den sista och tredje divisionen, Ringfeder Power, erbjuder tekniskt ledande produkter och system för användning inom mekanisk kraftöverföring samt energi- och stötdämpning. Under det andra kvartalet stod divisionen för 13,2 % av omsättningen. 

Historik
Likt taget från en berättelse om valfritt techbolag i Silicon Valley grundades VBG Group i en källare i Vänersborg för drygt 70 år sedan. Noteringen av B-aktien på Nasdaq skedde 1987 och idag handlas den på Mid Cap. Under alla år har koncernen vuxit per att idag ha cirka 1800 medarbetare fördelade på 14 länder.

Bolagets utveckling från källare till att vara ett ledande bolag inom varje segmentets respektive nisch har synts i aktiekursen. De senaste tre åren har aktien totalavkastat cirka 51,2 % (OMX SGI 27,1 %) och uppgången är inte tagen från intet. Lyfter vi på huven framkommer att bolaget har visat sig vara duktiga på att skapa såväl tillväxt som lönsamhet tillsammans med, över tid, stabila marginaler.

 3 år5 år10 år
Nettoomsättning15,9 %7 %7,7 %
Eget kapital11 %22,1 %16,4 %
Vinst24,1 %9,7 %14,4 %

Tabellen visar den årliga tillväxten utifrån de i kolumnen angivna tidsintervallen.

Utöver ovan siffror har bolaget under de senaste tio åren haft en genomsnittlig avkastning på eget kapital mätt i ROIC och ROC om 9 % respektive 13,3 %. Vidare har marginalerna varit tämligen stabila. Det tioåriga snittet för rörelsemarginalen och densamma för vinsten ligger på 11,5 % respektive 7,8 %.

Bolaget har som finansiellt mål att den genomsnittliga omsättningstillväxten ska vara minst 10 % över en femårsperiod, något koncernen har en bit kvar till. Utöver detta stipulerar de finansiella målen att rörelsemarginalen (EBITA-marginal) ska vara högre än 15 %. De senaste 3 respektive 5 åren har den snittat 12,6 % respektive 12,66 %. Även här är det en bit kvar till målen. Således väcks frågan om målen är för högt satta, eller om de är rimliga. I min intervju, publicerad 28/9-2023, med bolagets vd, Anders Erkén, sade nämnda att de är fullt realistiska och uppnåbara.

Gällande koncernens soliditet uppgår den på rullande tolv månader till 62,4 %. De senaste 3 samt 5 åren har snittet varit 61 % respektive 60 %. Studeras VBG:S skuldsättning framkommer även där att bolaget är finansiellt starkt. På rullande tolv månader uppgår nettoskuld genom EBITDA till 0,84, vilket är lägre än snittet för såväl de senaste 5 som 10 åren. 

Nöjd och optimistisk vd
I sina senaste ord till aktieägarna skriver Erkén att VBG upplever en stark marknad i Nordamerika, medan Europa är något svagare. Ytterligare har bolaget haft skjuts av valutor samt av vissa politiska insatser, såsom den amerikanska Inflation Reduction Act.

Emellertid hävdar jag att mycket beror på bolagets egna insatser, då Erkén med kollegor varit duktiga och lyckosamma på att föra vidare kostnader till slutkunderna, men också maximera produktionskapaciteten i befintliga fabriker. Detta är ett bevis på att bolagets produkter tillika tjänster är eftertraktade. 

Vad som ytterligare stärker bilden av kundernas uppskattning är ökningen av nya sådana, vilket inte bara driver tillväxten framåt, utan även diversifierar bolagets kundbas och därmed minskar risken från att några få står för en alltför hög andel av omsättningen.

Beträffande kommande kvartal är Erkén mycket mer tydligt och starkt positiv än många andra bolagsledare. ”Jag ser positivt på framtiden trots makroekonomisk oro. Orderingången ökade i första halvåret med 23 procent jämfört med samma period 2022 och efterfrågan, framför allt i Nordamerika, visar inga tecken på avmattning.”

Värdering
Karaktäriserande för industri- och verkstad är att sektorn hittills inte påverkats av inflation och räntor till en lika hög grad än vad som gäller andra sektorer. Väntar smällen vid nästa rapportsäsong? Om det tvistar de lärda, men i fallet VBG, som enligt bolaget självt är ”internationell ledare med starka varumärken”, finns mycket som talar för att de befinner sig i en fin position för både fortsatt tillväxt och för att klara av bistrare tider.

Adderar jag till detta det starka ägarledet, bland annat med grundaren Herman Kreftings stiftelse, stärker det bilden av VBG som en attraktiv investering. 

Till en kurs om 192 kr handlas aktien till P/E 11 och EV/EBIT 9 och det är lägre än de historiska snitten för såväl de senaste 7 som 10 åren. Osäkerheten för den breda konjunkturen framgent är stor och såklart kan bolaget bli lidande. Inte att förakta är även årets starka uppgång som, vid en eventuell negativa flockmentalitet, snabbt kan vändas till det motsatta om signaler om en inbromsning från sektorn kommuniceras. 

Mycket talar för bolaget, inte minst de senaste årens tillväxt och den låga värderingen. Dock har jag, tills vidare, valt att inte investera då jag just nu mer fokuserar på att öka i andra, redan befintliga, innehav än att ta in ett nytt sådant. 

Jag äger ej aktier i VBG när denna text skrivs. Aktien finns på min bevakningslista och jag ämnar fortsätta följa bolaget, då jag ser en stor potential i det. Denna text ska ej ses som någon rekommendation till köp/sälj. Viktigt är att som alltid göra sin egen analys och att utgå från sin egen strategi, ekonomi, placeringshorisont etc. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.