Press
7 Feb, 2024

Bodyflight: Kallelse extrastämma VREX AB

Uppdaterad:
7 Feb, 2024

Kallelse till extrastämma i dotterbolaget VREX AB för ändra revisor till Thomas Nielsen KPMG.

Thomas Nielsen är revisor i Bodyflightkoncernens övriga bolag.

Kallelse till extrastämma i dotterbolaget VREX AB för ändra revisor till Thomas Nielsen KPMG.

Thomas Nielsen är revisor i Bodyflightkoncernens övriga bolag.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Virtual Reality Experience Europe AB, org nr 559032-6970 kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdag 21 februari 2024 kl. 12:00, VREX Bromma.
 

Krav för deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman måste i enlighet med 7 kap 2 § aktiebolagslagen vara
införd i Bolagets aktiebok senast dagen för stämman samt anmäla sig i enlighet med förskrifterna
nedan.
Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs via e-mail till micha@vrex.se.
Er anmälan skall vi ha senast onsdag 14 februari 2024 kl. 12:00.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
registrerat aktieinnehav.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.
Förslag till dagordning
1. Öppning av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Besluta om ny revisor i VREX AB, föreslagen revisor är Thomas Nielsen, KPMG.
8. Avslutande av stämman.

BROMMA, onsdag 7 februari 2024
Styrelsen, Virtual Reality Experience Europe AB

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.