Press
20 Jan, 2023

Investor: Bokslutskommuniké Januari-december 2022

"Mycket av det som präglade 2022 kommer utan tvekan att prägla även 2023. Osäkerheten är stor, men Investor och våra företag är väl förberedda för att hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som ligger framför oss. Oavsett marknadsläge gynnas våra företag av att de är branschledare med god lönsamhet och exponering mot långsiktiga tillväxtsegment."

Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet
  • Det justerade substansvärdet uppgick till 673 250 Mkr (220 kronor per aktie) per den 31 december 2022, en ökning om 46 958 Mkr, motsvarande 7 procent, inklusive återlagd utdelning, under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 16 procent, jämfört med 11 procent för SIXRX avkastningsindex. Under 2022 uppgick den justerade substansvärdestillväxten till -10 procent och totalavkastningen till -15 procent, jämfört med -23 procent för SIXRX.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 12 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till -4 procent (-4 procent inklusive kassan), negativt påverkad av multipelkontraktion och valutaeffekter.
  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 32 procent, varav 11 procent organiskt i konstant valuta. Justerad EBITA ökade med 34 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 9 procent i konstant valuta. EBITA-marginalen sjönk med 3 procentenheter, negativt påverkad av en omorganisation av strukturen inom Customer Care och produktionsstörningar i Wound Cares amerikanska fabrik. Mölnlycke distribuerade 300 MEUR till Patricia Industries.
  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till 2 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 1 426 Mkr.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,5 procent per den 31 december 2022 (1,9 procent per den 31 december 2021). Bruttokassan uppgick till 28 533 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 11,8 år per den 31 december 2022.
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 4,40 (4,00) kr uppdelad på två utbetalningar: 3,30 kr i maj 2023 och 1,10 kr i november 2023.

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 klockan 08:15 (CET).

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.