Rapportkommentar
6 May, 2024
Attana rapportkommentar q1 2024

Kort kommentar kring Attanas Q1 rapport

Uppdaterad:
8 May, 2024

Ser en ökad efterfrågan på företagets produkter och tjänster

Under kvartalet har Attana fortsatt med sin långsiktiga satsning kring att både öka försäljningen samt öka antalet återkommande intäkter. Som ett led av denna satsning fick företaget en uppgraderingsorder från en av sina amerikanska kunder. De har nu tre bra referenskunder i USA och en fjärde på gång, varav två av dessa genererar repetitiva och ökade intäkter.

Enligt företagsledningen har företaget under kvartalet ökat antalet dialoger men såväl nya som befintliga kunder. De ser dessutom en ökad efterfrågan från kunder i Europa.

analys Atana första kvartal 2024

Ökad omsättning och minskad förslust

Attana lyckades under kvartalet uppnå en omsättning om 2,3 MSEK, vilket ska jämföras med 2,0 MSEK under motsvarande period föregående år. Vad avser rörelsekostnaderna minskade dessa med hela 2,4 MSEK till 3,1 MSEK. Den stora kostnadsminskningen kan delvis förklaras av kostnadsbesparningsprogrammet som initierades i slutet av 2023, men också att företaget hade en god kostnadskontroll. Allt detta resulterade i ett rörelseresultat om -0,6 (-3,2) MSEK. För första gången på flera år lyckades Attana ha ett kvartal med ett positivt operativt kassaflöde där framförallt minskade kostnader samt positiva förändringar av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet positivt. Under perioden uppgick den till 2,3 MSEK, vilket ska jämföras med -7,3 MSEK under jämförelseperioden. Det totala kassaflödet var dock negativt, vilket främst kan förklaras av höga räntekostnader samt att företaget amorterade mycket under perioden. 

attana Q1 2024 rapportkommentar

TradeVenues tankar

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Aktieanalytiker

Under kvartalet lyckades Attana både öka sin omsättning och minska sin förlust. Dessutom börjar företaget närma sig kassaflödespositivitet, vilket är positivt eftersom de då kan fokusera mer på tillväxten. För att nå dit behöver företaget dock antingen amortera eller omförhandla lånen eftersom räntorna på dessa är höga. Om teckningsoptionerna utnyttjas i juni skulle problemet med lånen kunna lösas då en god nyttjandegrad möjliggör för företaget att genomföra amorteringar på lånen.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.