Analys
20 Oct, 2023
analys Risk Intelligence

Snabbanalys Risk Intelligence 2023

Uppdaterad:
21 Oct, 2023

Investeringscase

Hög förnyelsegrad och högkvalitativa kunder
Risk Intelligence är en ledande leverantör inom riskbedömning. Företaget analyserar och sammanställer underrättelser för att ge en djupgående analys av aktuella och potentiella hot för att kunderna ska kunna planera och bedriva sin verksamhet inom riskfyllda områden. Bolaget har globala och långsiktiga kunder, däribland NATO, DHL, Maersk och U.S Navy, samtidigt som de har en hög förnyelsegrad, en hög andel återkommande intäkter samt en hög NRR (Net Revenue Retention) – ett mått som förklarar hur mycket som säljs till befintliga kunder. Under det senaste kvartalet uppgick förnyelsegraden till över 99%, NRR uppgick till 116% och de totala återkommande intäkterna ökade med 13% jämfört med samma period föregående år. Företaget erbjuder idag tre tjänster där de två tjänsterna som står för absolut störst del av omsättningen är fullt skalbara. Detta innebär i sin tur att företaget snabbt kan förbättra både resultat och kassaflöde om omsättningen ökar. Den tredje tjänsten som står för 12% av omsättningen är också skalbar men enbart till en viss grad.

Ny strategi för ökad omsättning och lönsamhet
Företagets mål är att nå ett positivt operativt kassaflöde redan under det sista kvartalet av detta år samt att uppnå ett positivt helårsresultat för nästa år. Under perioden fram till 2026 är företagets målsättning att årligen växa med 30%. Målet kommer att uppnås genom att bland annat öka antalet samarbeten samt skapa en ny plattform för sin huvudtjänst, Risk Intelligence System, genom att utöka antalet funktioner. De nya funktionerna kommer att generera ytterligare intäkter från både nya och befintliga kunder, samtidigt som företagets marknad ökar genom fler partnerskap. Dessutom kommer företaget att återigen fokusera på maritim säkerhetsunderrättelseanalys efter att under ett antal år varit mer koncentrerad till analys avseende land. Detta till följd av att den maritima delen, varit den sektor som drivit tillväxten under 2019 till 2022. Den maritima marknaden har enligt analysföretaget Thetius ett uppskattat marknadsvärde på ungefär 500 MDKK och förväntas genom den nya strategin öka till ett potentiellt värde över 1000 MDKK år 2027. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på över 18% per år. För att lyckas med sina mål har styrelsen också formulerat en övergripande strategi som fokuserar på att förbättra balansräkningen, etablera en betydande likviditetsreserv och säkra kapital för nödvändiga investeringar.

Mycket går åt rätt håll 
Risk Intelligence verkar inom ett område som blir alltmer viktigt till följd av den geopolitiska utvecklingen. Med en etablerad kundkrets av mycket väl respekterade kunder skapas unika möjligheter för företaget. Uppbyggnaden av företaget har skapat stora kostnader men vi bedömer att bolaget står inför en ordentlig lönsamhetsmässig ”turn around” när volymerna enligt vår mening kommer att öka kraftigt till följd av det geopolitiska läget men också till följd av den nya plattformen samt strategin. Vi har i vår prognos antagit att omsättningen växer med 41% 2024 och att den stiger med över 30% 2025. Givet skalbarheten i affärsmodellen och att företaget bedömer att kostnaderna kommer att bli i stort sett oförändrade - trots en betydligt högre volym - estimerar vi att resultatet kommer öka kraftigt, från -6,2 MDKK 2023 till 11,2 MDKK 2025. Förutom att verka inom ett område som med största sannolikhet kommer att uppvisa en betydande tillväxt under de närmaste åren har Risk Intelligence mycket av det som aktiemarknaden sätter stort värde på i dagsläget. En prenumerationsbaserad tjänst som skapar bra kassaflöde och visibilitet. Samtidigt har bolaget uppvisat en hög förnyelsegrad hos befintliga kunder. Baserat på våra prognoser- och värderingsantaganden, får vi fram en värdering på 69 MDKK eller 2,3 MDKK per aktie. Denna värdering representerar en uppsida på ca 80%, vilket ger en stor kursmarginal även om företaget inte skulle utveckla sig fullt lika positivt som vi bedömt. 

Om Risk Intelligence

Risk Intelligence grundades 2001 och är en ledande leverantör inom säkerhetsriskintelligens. Bolaget analyserar och sammanställer underrättelser för att ge djupgående analys av aktuella och potentiella hot för att kunderna ska kunna planera, bedöma och bedriva sin verksamhet i riskfyllda områden. Underrättelsedatan inhämtas från lokala källor, on-site analytiker och från ett stort underrättelsenätverk. Företaget erbjuder idag tre olika tjänster där företagets huvudtjänst, Risk Intelligence System, stod för 82% av omsättningen 2022. De övriga tjänsterna är säkerhetsrapporter och konsulttjänster där säkerhetsrapporter
stod för 6% och konsulttjänster för 12% av omsättningen under samma år. Risk Intelligence System som gör det möjligt för kunder att övervaka globala säkerhetsrisker i hela försörjningskedjan. Tjänsten har en 12-månaders prenumerationsperiod som betalas i förskott och förnyas automatiskt.

Idag hjälper Risk Intelligence bland annat kunder med underrättelseinformation, vilka tillsammans driver ca 16% av den globala kommersiella flottan. Företaget har också en rad andra privata och statliga kunder samt två av världens tre största logistikföretag. Risk Intelligence har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är sedan 2018 noterat på Spotlight Stock Market.

Finansiell översikt och prognos

För att underlätta jämförelsen mellan liknande företag, ändrade Risk Intelligence sin intäktsredovisning 2022. Från att tidigare ha redovisat fakturerade intäkter har bolaget övergått till en fullständig periodisering. Detta innebär i sin tur att intäkterna förskjuts framåt i tiden och att den redovisade omsättningen och resultatet blir lägre jämfört med tidigare redovisning. Under 2022 ökade omsättningen (baserad på det nya redovisningssättet) med 8% till 17,7 (16,4) MDKK, där omsättningsökningen bland annat kan förklaras av ytterligare försäljning till befintliga kunder. Främst på grund av ökade externa- och personalkostnader försämrades rörelseresultatet till -9,9 (-5,5) MDKK. Under första halvåret 2023 uppgick omsättningen till 10,5 MDKK, vilket är en ökning med 15%, jämfört med samma period föregående år. Omsättningsökningen kan förklaras av en väldigt hög förnyelsegrad (99%+), ytterligare försäljning till befintliga kunder och flertalet nya kundanskaffningar. Under perioden ökade de fakturerade intäkterna med över 75%, från 6,3 MDKK till 11,1 MDKK, vilket är en viktig indikator för den framtida utvecklingen.

Till följd av omsättningsökningen förbättrades rörelseresultatet något till -4,4 (-4,5) MDKK. För helåret 2023 prognostiserar vi en omsättningsökning med 23%, där tillväxten drivs av dels förskjutna intäkter och dels lanseringen av den nya plattformen i november 2023. Detta beror på att företaget kommer ta ytterligare avgifter för de nya funktionerna, samtidigt som Risk Intelligence kan ta en högre licensavgift. Företaget har meddelat att licensavgiften kommer att öka med omkring 20% när kontrakten förnyas där denna avgiftsökning redan har skett för några kunder. Givet att licensavgifterna ökar för fler kontrakt, att företaget kan bibehålla sin höga förnyelsegrad och att den nya plattformen bidrar till högre försäljning så estimerar vi en omsättningstillväxt om 41% 2024 och att den stiger till 30% 2025. Till följd av att företaget både har en skalbar affärsmodell och att bolaget har kommunicerat att kostnaderna kommer vara ungefär densamma i närtid så estimerar vi att rörelseresultatet kommer att förbättras kraftigt under perioden, från -6,2 MDKK 2023 till 11,2 MDKK 2025. 

MDKK202120222023E2024E2025E
Omsättning16,417,722,331,541,0
Övriga externa kostnader-6,2-8,7-9,0-9,1-9,3
Bruttoresultat10,29,013,322,431,7
Bruttomarginal62%51%60%71%77%
 
Personalkostnader-13,5-16,2-16,6-17,0-17,3
EBITDA-3,4-7,2-3,35,414,4
EBITDA-marginal-21%-40%-15%17%35%
 
Av- och nedskrivningar-1,9-2,8-2,9-3,1-3,2
EBIT-5,3-9,9-6,22,311,2
EBIT-marginal-32%-56%-28%7%27%
 
Finansiella intäkter0,10,00,00,00,0
Finansiella kostnader-2,0-3,3-2,7-1,9-1,8
EBT-7,2-13,2-8,90,49,4
EBT-marginal-44%-75%-40%1%23%
 
Skatt på förlust/vinst1,72,91,8-0,1-1,9
Nettoresultat-5,5-10,3-7,00,37,4
Vinstmarginal-34%-58%-31%1%18%

Finansiering och värdering

Företaget har kommunicerat att de kommer att nå ett positivt operativt kassaflöde i sista kvartalet 2023 och att de inte behöver ytterligare kapital för att de ska kunna uppnå sin strategi fram till 2026. Vi bedömer detta som rimligt givet skalbarheten i företaget affärsmodell och den historiska tillväxten.

Enligt våra framtida vinstprognoser och den kassaflödesvärdering som presenteras nedan, uppgår Risk Intelligences värdering till cirka 69 DKK, vilket ska ställas i relation till den nuvarande värderingen på ungefär 38 MDKK förutsatt fulltecknad emission. I vår kassaflödesanalys har vi använt ett avkastningskrav (WACC) på 11,9%, där vi har inkluderat en småbolagspremie på 3,0% för att hantera osäkerheten i prognosen kring det fria kassaflödet. I vår värdering har vi inte tagit hänsyn till eventuella framtida förvärv. 

Värdering | Risk IntelligenceMDKK
Företagsvärde (EV)83,8
Nettoskuld14,7
Eget Kapital69,1
Antal utestående aktier, efter full utspädning29 496 901
Eget kapital per aktie2,3
MDKK2023E2024E2025E
Fritt kassaflöde-10,9-1,86,2
Nuvärde -DCF (11,9%)-9,8-1,44,4
Nuvärde prognos-6,7  
Nuvärde terminalvärde90,5  
Företagsvärde83,8  
MDKK202120222023E2024E2025E
Vinst/förlust för helåret-5,5-10,3-7,00,37,4
Justeringar2,73,33,23,53,8
Förändringar i rörelsekapital-1,42,9-2,3-1,7-1,4
Kassaflöde före finansnetto-4,2-4,1-6,12,19,8
 
Finansiella kostnader-1,9-3,3-2,7-1,9-1,8
Skatt betald (-)/mottagen0,00,00,00,00,0
Operativt kassaflöde-6,1-7,5-8,80,28,0
 
Förvärv av immateriella tillgångar-2,5-1,2-1,8-1,5-1,7
Förvärv av materiella tillgångar-0,4-0,3-0,2-0,3-0,3
Övriga investeringar0,00,0-0,1-0,20,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten-2,9-1,5-2,1-2,0-1,8
 
Lån från kreditinstitut1,05,46,23,93,7
Konvertering av lån till kapital0,00,08,30,00,0
Kapitaltillskott11,30,015,40,00,0
Annan finansiering-0,10,1-0,2-0,10,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten12,25,529,73,83,8
 
Förändring av kassaflöde3,2-3,518,82,010,0
Kassaflöde i början av perioden0,63,80,319,121,1
Kassaflöde i slutet av perioden3,80,319,121,131,2
Långsiktiga antagandenTerminalvärde
Tillväxt3%
EBIT40%
Avskrivningar, % av omsättning3%
CAPEX, % av omsättning5%
Rörelsekapital, % av omsättning3%
Skatt20,60%
Uppskattat avkastningskrav
Riskfri ränta2,30%
Riskpremie6,60%
Småbolagspremie3,00%
WACC11,90%

Sammanfattning av teckningserbjudande

 • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 10 oktober har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. En (1) aktie ger en (1) uniträtt där tretton (13) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit som består av (12) nya aktier.
 • Teckningsperiod: 11 oktober - 24 oktober 2023
 • Handel med uniträtter: 11 - 20 oktober 2023
 • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 18,4 MDKK 
 • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 15,8 MDKK
 • Antal aktier före emission: 15 338 389 
 • Antal aktier efter emission: 29 496 901
 • Utspädning: 48% vid 100% fulltecknande
 • Teckningsåtagande från bl.a. styrelse och ledning: 6 MDKK, mostvarande cirka 32,7%
 • Teckningskurs: 15,60 DKK per unit, vilket motsvarar 1,30 DKK per aktie
   
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.