2 Feb, 2024

Indutrade Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
2 Feb, 2024

Under Q4 växte omsättningen med 8 % och rörelseresultatet med 4 %. För helåret var tillväxten 18 repsektive 15 %. Stabila siffror.

Rörelsemarginalen landade för 2023 på 13,3 % (13,4). 

På mina servetter så är de långsiktiga antaganden jag har ca 10 % tillväxt årligen och 12 % rörelsemarginal så bolaget håller kursen gott och väl. Sett över en längre konjunkturcykel ca 2008-2023 så har Indutrade snittat på ca 12 % vinsttillväxt. Som synes i regel i lågräntemiljö men de verkar navigera sig framåt gott och väl även nu.

Vinst/aktie, Källa: Börsdata

Indutrade har förvärv som tillväxtsstrategi och det kan vara tveeggat. Under 2023 gjordes nio förvärv. Deras omsättning motsvarade ca 4 % av Indutrades så det är add-ons man arbetar med inte jätteförvärv. Det sänker i regel risken samt att det är inga strategiomläggningar det handlar om utan förvärv är en långsiktig och naturlig del av Indutrades verksamhet.

Man undrar naturligtvis om dagens makro påverkat marknaden för förvärv men VD utrycker sig så här:

Förvärvsmarknaden under 2023 har varit stabil och Indutrade har ett fortsatt högt inflöde av intressanta förvärvskandidater. På grund av det allmänt osäkra marknadsläget valde vi dock att förlänga en del förvärvsprocesser under 2023. Aktiviteten i pågående förvärvsprocesser är god, vilket tillsammans med våra utökade förvärvsresurser och vår starka finansiella ställning ger oss bra förutsättningar för en god förvärvstakt under 2024.”

Balansräkningen är extra viktig i bolag som gillar förvärv. Indutrades har en soliditet på ca 46 % (44) och faktum är att man har t.o.m. stärkt den över tid. Om man så ser på soliditet eller nettoskuld/ebitda.

Soliditet, Källa: Börsdata
Nettoskuld/ebitda, Källa: Börsdata

VD lyfter även fram det goda kassaflödet som var i närtid. Notering här är att många betat av på lagret har setts i andra rapporter också.

”Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 miljarder kronor – vilket är ett nytt rekord för Indutrade och bidrog till att nettoskulden minskade. Förbättringen förklaras främst av en gynnsam rörelsekapitalutveckling, inklusive fortsatt reduktion av varulagren. Indutrades finansiella ställning är sammantaget stark och vi har en låg skuldsättningsgrad.”

På sista raden nu uppgår vinsten till 7,86 kr/aktie (7,36). Utdelningen föreslås till 2,85 kr/aktie (2,60).

Nuvarande värdering är ca PE 34,5, PS 3,1, Dir.avk. 1,1 %.

Indutrade har många egenskaper som utmärker ett kvalitetsbolag. Det märks dock nästan jämt på värderingen. Vilket betyder att det är få tillfällen man kan öka på i Indutrade, men det har hänt. 

Vid förra rapporten befarade jag att den organiska orderingången skulle vara något negativ för Indutrade under Q4. 

” Det kan mycket väl vara så att Q4 kommer visa något större minskad organisk orderingång 5 %?”

Detta realiserades dock inte. Likaså var jag beredd på marginalpress under Q4 och där landade rörelsemarginalen in på 12,6 % (13,2) men det var inte alls så pass som jag hade kunnat tänka mig.

VD nämner bl.a.

”tack vare stark efterfrågan från kunder inom medicinteknik och läkemedelsindustri. Bland de större kundsegmenten hade även processindustri samt energisektorn en förbättrad efterfrågan”

Som förklaring till en orderingång som ändå såg bra ut.

Det är bara att vara nöjd.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.