Analys
2 May, 2023
Analys Inhalation Sciences Sweden

Analys Inhalation Sciences Sweden

Uppdaterad:
5 May, 2023

Om Inhalation Sciences Sweden

Inhalation Sciences Sweden (ISAB) är ett medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar lösningar för inhalationsforskning. För närvarande har företaget två affärsområden, där det primära affärsområdet sedan ett år tillbaka, utgörs av att tillhandahålla avancerade kontraktuppdragstjänster, så kallade Inhalation Research Services, “IRS”. Dessa tjänster sker till kunder inom läkemedels-, bioteknik- och kemikalieindustrin och ska förse kunderna med tillförlitliga data om inhalerade substansers effektivitet och tillförlitlighet. Dessa uppdrag sker på konsultbasis där företaget sedan länge utfört uppdrag åt flera välkända företag såsom AstraZeneca, Celon Pharma och Chiesi Pharma.

Inom det andra affärsområdet bedriver företaget försäljning och utveckling av laboratoriesystem genom produkten PreciseInhale och tillhörande moduler. Preciselnhales teknologi möjliggör att dosering av partiklar i inandningsbara läkemedel kan ske på ett noggrant och reproducerbart sätt. Denna teknologi är mer kostnadseffektiv än konkurrenterna eftersom teknologin exempelvis kräver mindre mängd substanser och färre antal djurförsök. För att skydda dessa produkter har företaget fyra registrerade patentfamiljer i 13 länder. IP skyddet för dessa sträcker sig allt från 2028 till 2037.

Fördelarna med IRS-verksamheten jämfört med produktförsäljningen är bland annat att denna verksamhet karakteriseras av högre marginaler, kortare säljcykler och en större potentiell marknad. ISAB räknar med att försäljningen av tjänster successivt kommer att stå för en allt större andel av den totala omsättningen. Bolagets mål är att stärka sin nuvarande tjänsteportfölj genom att lägga till fler tjänster inom exempelvis bioanalys och toxikologi.

ISAB:s styrelse och ledning äger tillsammans strax under 10% av företaget. Grundaren och CSO Per Gerde är bolagets störste aktieägare. 

Marknadsöversikt

ISAB:s marknad är global där bolagets huvudmarknad är preklinisk läkemedelsutveckling inom inhalation, där företaget har sin kärnkompetens. Denna marknad har historiskt vuxit kraftigt och förväntas fortsätta öka under kommande år, då det finns en stor efterfrågan kring att utveckla nya inhalerbara läkemedel. Företagets teknologi och kompetens kan också nyttjas inom andra områden såsom klinisk läkemedelsutveckling. Enligt informationsmemorandumet är företagets nuvarande adresserbara marknad värderad till ungefär 480 MEUR och förväntas ha en årlig tillväxt på ungefär 8% mellan 2021 och 2026.

För närvarande genomför bolaget en forskningsstudie tillsammans med FDA som beräknas vara färdigställd 2024. Syftet med studien är att validera att ISAB:s modul, Dissolvlt, kan användas vid utveckling av inhalationsläkemedel. Om modulen får en FDA-validering så skulle detta med största sannolikhet leda till en betydande tillväxt för bolaget samt att nya marknader kan skapas. ISAB fick under 2021, positiva resultat på en fas I-studie som genomfördes för att bevisa att teknologin också kan användas i klinisk miljö. Om företaget lyckas bevisa att teknologin kan användas till detta så beräknar företaget att nya marknader öppnas upp motsvarande minst lika mycket som ovan.

Om företrädesemissionen

För närvarande genomför Inhalation Sciences Sweden en emission som ska användas för att klara vägen fram till ett positivt kassaflöde. Vid fullteckning av företrädesemissionen kommer företaget att tillföras 17,1 MSEK före emissionskostnader. Av dessa 17,1 MSEK omfattas 13,7 MSEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, bland annat av personer i ISAB:s styrelse och ledning.  Ca 65% av emissionslikviden avses att användas till att expandera existerande tjänster och resterande likvid kommer att användas till forsknings- och utvecklingskostnader, samt återbetalning av lånekredit.

Sedan företaget bildades år 2004 har flera finansieringsrundor genomförts, där det sammanlagda beloppet bolaget tillförts uppskattas till ungefär 110 MSEK. Kassan var vid utgången av 2022 ca 2 MSEK, vilket innebär att framgångsrik företrädesemission skulle innebära att ISAB kommer att ha en kassa på ca 13,5 MSEK efter emissionskostnader samt återbetalning av lånekrediten.  

ISAB:s målsättning är att bli kassaflödespositiva i slutet av 2023. Det kan jämföras med att bolaget under 2022 hade ett negativt kassaflöde om 12,6 MSEK. Denna kraftiga omsvängning ska ske via en förväntad kraftigt ökad försäljning under innevarande år (se nedan), som gör att företagets stora fasta kostnader kan täckas. Företaget har kommunicerat att framtida emissioner enbart avses ske vid uttalade expansionsmål såsom förvärv av bolag.

  • Företrädesemissionen i sammandrag:
  • Villkor: För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 20 april, erhöll befintliga aktieägare (5) teckningsrätter. Tolv (12) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie. 
  • Emissionsbelopp vid fullteckning: 17,1 MSEK
  • Emissionskostnader: 3,5 MSEK
  • Teckningskurs: 3,60 SEK per aktie. 
  • Antal aktier före emission: 11 375 734 
  • Antal aktier efter emission (vid fullteckning):  16 115 623
  • Utspädningseffekt (vid fullteckning): ca. 29,4 %
  • Garanti- och teckningsåtaganden: 13,7 MSEK (ca. 80% av emissionens totala volym).  
  • Teckningsperiod: 24 april 2023–9 maj 2023

Finansiell översikt och prognos

Under 2022 hade ISAB en omsättning på drygt 12,2 (9,4) MSEK, vilket är den högsta omsättningen i bolagets historia. Rörelsens kostnader under året uppgick till 22,0 MSEK och var på ungefär samma nivå som 2021 (21,8).

Orderingångstillväxten på 74% under 2022 - då företaget gick från en orderingång på ca 9,9 MSEK till ca 17,3 MSEK med en orderstock som vid årets slut uppgick till 9,1 MSEK - visar på det starka momentum som för närvarvarande driver bolaget. Denna starka tillväxt förväntar vi oss kommer att fortsätta under kommande år eftersom ISAB fortfarande är ett litet företag, som befinner sig på en enorm marknad med ett flertal konkurrensfördelar. Dessutom bidrar ISAB:s omstrukturering mot mer kontraktuppdragstjänster till kortare säljcykler jämfört med tidigare, vilket prognostiseras generera ytterligare intäkter.

Förutsatt att den pågående företrädesemissionen blir framgångsrik prognostiserar vi en kraftig omsättningstillväxt som genomsnittligt under de närmaste tre åren uppgår till närmare 70% baserat på ovanstående.

Med en bruttomarginal om ca 80 % baserad på nuvarande intäktsstruktur kommer en kraftig omsättningsökning att få en stor påverkan på rörelseresultatet. Skulle dessutom företagets IRS-tjänster öka som andel av den totala försäljningen kommer bruttomarginalen att stiga ytterligare.

MSEK202120222023E2024E2025E
Nettoomsättning 9,412,222,637,257,7
Kostnad sålda varor-4,2-2,6-4,3-6,3-9,2
Bruttoresultat5,29,618,330,948,5
Bruttomarginal55%79%81%83%84%
      
Försäljningskostnader-6,5-8,0-9,2-11,5-14,6
Forsknings- och utvecklingskostnader-8,8-7,7-8,0-8,4-8,8
Affärsutvecklings- och administrationskostnader-5,4-5,2-6,2-7,5-8,9
Övriga rörelseintäkter0,00,40,50,50,5
EBITDA-15,4-10,8-4,64,016,7
EBITDA-marginal -163%-89%-21%11%29%
      
Avskrivningar -1,2-1,2-1,3-1,3-1,3
EBIT-16,6-12,0-5,92,715,4
EBIT-marginal-176%-99%-26%7%27%
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter0,04,00,00,00,0
Räntekostnader och liknande resultatposter0,0-0,10,00,00,0
EBT-16,6-8,1-5,92,715,4
EBT-marginal-176%-67%-26%7%27%
      
Skatt0,00,00,00,00,0
      
Årets resultat-16,6-8,1-5,92,715,4
Vinstmarginal-176%-67%-26%7%27%

Värdering

ISAB har visat att de har ett mycket attraktivt erbjudande, som har möjlighet att generera betydande intäkter från mycket stora spelare inom läkemedelsindustrin. Bolaget agerar också inom ett område, med en enligt vår mening, mycket stabil och säker tillväxt. ISAB:s värdering bygger därmed på en betydligt säkrare grund jämfört med många andra bolag i branschen.

Baserat på vår prognos framkommer enligt nedanstående kassaflödesvärdering ett företagsvärde på ISAB om 118 MSEK, vilket ska ställas i relation till det nuvarande börsvärdet på 37,5 MSEK samt föreliggande emission om 17,1 MSEK. Vi ser således en betydande potential i den nuvarande aktiekursen om ca 7,30 SEK. Det är också viktigt att poängtera att denna prognos inte tar hänsyn till en positiv utgång av den nuvarande FDA-valideringen, vilket skulle höja värdet  på bolaget ytterligare. 

Värdering ISABMSEK
Indikerat värde på bolagets aktier118
Nettoskuld, efter emissionskostnader-10
Enterprise Value (EV)108
Antal utestående aktier, efter full utspädning1 611 5623
Indikerat värde på eget kapital, efter full utspädning 7,32
MSEK2023E2024E2025E
EBIT-5,92,715,4
Betald skatt (-)0,00,00,0
Avskrivningar (+)1,31,31,3
Operativt kassaflöde-4,64,016,7
Capex (-)1,61,71,8
Rörelsekapital (-)1,10,80,8
Summa-7,41,514,1
Nuvärde- DCF (11,9%)-6,61,210,0
Nuvärde prognos4,7 
Nuvärde terminalvärde113,4

Uppskattat avkastningskrav ISAB

Riskfri ränta2,30%
Riskpremie6,60%
Småbolagspremie3,00%
WACC11,90%

Terminalvärde

Långsiktiga antaganden

Tillväxt3%
EBIT35%
Avskrivningar, % av omsättningen4%
CapEx, % av omsättningen4%
Rörelsekapital, % av omsättningen4%
Skattesats20,60%

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.