Analys
22 Dec, 2022
attana analys emission

Attana analys inför företrädesemission

Uppdaterad:
27 Jan, 2023

Attana AB är ett bioteknikbolag som genom att tillhandahålla snabba kvalitetssäkrade forskningsresultat effektiviserar de långa och kostsamma processer som är förknippade med läkemedelsutveckling. Attana har med sina patenterade cellbaserade biosensorer specialiserat sig mot att analysera hur mänskliga celler reagerar på läkemedelskandidater innan den kliniska forskningsprocessen inleds. Från att tidigt identifiera önskade och oönskade effekter från läkemedelsmolekyler kan Attana hjälpa bolag att prioritera vilka läkemedelskandidater som är lovande att investera i. Bolaget grundades 2002 och är strukturerat i två affärssegment, life science och diagnostics.

Attana life science (läkemedelsutveckling)

Affärsmodellen för life science är att dels erbjuda analysinstrument för en engångsintäkt med uppföljande fakturering för förbrukningsvaror och service, dels arbeta inom uppdragsforskning över olika projektlängder.

Attana diagnostics (diagnostik)

Inom detta segment avser bolaget att utveckla standardiserade och avancerade instrument för att mäta hur väl antikroppar neutraliserar ett virus. Det vill säga, ett analysverktyg för att mäta hur bra ett immunförsvar är. Attana bedöms i dagsläget vara ensamma om att besitta den nödvändiga kompetensen för färdigutveckla produkten till marknaden. Det standardiserade mätinstrumentet är avsett för konsumentmarknaden och väntas kunna bli en framtida konkurrensfördel.

Teknik Attana

Bolagets konkurrensfördelar ligger i de patenterade och egenutvecklade biosensorer som utvecklats för att identifiera biologiska förhållanden. Attanas tredje generations biosensor kan användas brett för att registrera, identifiera och optimera biologiska interaktioner och effekter som uppstår när kroppen bearbetar läkemedelsmolekyler. Sensorerna är lämpliga både i ett prekliniskt skede samt vid tester på djur och människor (FAS 1 och framåt).

analyser attana

Om Attanas företrädesemission

Attana genomför i skrivande stund en företrädesemission som omfattar som högst ca 139 miljoner nyemitterade aktier. Till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie kan Attana som mest tillföras en emissionslikvid om ca 22 MSEK, efter emissionskostnader om 3 MSEK. Tillskottet i kassan är till största del avsedd för att stärka likviditeten och öka marknadsföringen framför allt i USA.

Inom Life science växer verksamheten med goda referenskunder såsom GenLabs och Triolab och genererar ett kassaflöde. Intäkterna från denna verksamhet är dock ännu inte tillräckliga för att finansiera verksamheten med dess stora utvecklingskostnader. Nuvarande marknadsklimat väntas också av företagsledningen hämma försäljningen något. 

Sedan bolaget noterades i mars 2018 på NGM har bolaget genomfört ett flertal finansieringsrundor för att driva det långsiktiga utvecklingsarbetet framåt. Sammanlagt uppskattas detta belopp till ca 90 MSEK. Kassabehållningen vid utgången av tredje kvartalet uppgick till ca 0,3 MSEK, vilket innebär att en framgångsrik företrädesemission skulle innebära att Attana kan inleda 2023 med en kassa om drygt 20 MSEK efter amorterade brygglån. Under 2022 förbrukade bolaget uppskattningsvis 17 MSEK i likvida medel. Vi uppskattar att behovet under 2024 kommer att vara ca 15 MSEK.

Attanas erbjudande i sammandrag

  • Villkor: För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt.
  • Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.
  • Emissionsbelopp: 25 MSEK.
  • Nettolikvid: 22 MSEK.
  • Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie.
  • Antal aktier före erbjudandet: 209 067 428
  • Antalet aktier efter erbjudandet: 348 445 712
  • Utspädningseffekt: 40 procent
  • Garanti- och teckningsåtaganden: 
  • Teckningsperiod: 14 - 29 december 2022

Snabbanalys Attana

Kunder och uppdrag

Attanas kunder består både av universitet och stora som små läkemedelsbolag. Attanas teknikportfölj har omnämnts i över 140 akademiska publikationer, varav sex för innevarande år. Inom läkemedelsindustrin kan Attana redovisa en god precision med hjälp av sina mätinstrument. Av de bolag som konsulterat Attana för att validera läkemedelskandidater vid ett prekliniskt skede har utfallet för dessa läkemedel varit 4,4x så framgångsrika vid fas 1 och fas 2 studier som för industrigenomsnittet (se figur nedan).

attana analys emission

Figuren ovan illustrerar utvecklingen av de läkemedelskandidater som använt sig av Attanas teknik. Av flödesschemat framgår att Attana validerat ca 100 läkemedelskandidater, varav de kunnat bekräfta att en tredjedel av dessa är värda att gå vidare till kliniska studier. Av projekten som bedömts lovande har tolv kandidater erhållit finansiering och utvecklats mycket väl. Utvecklingen av läkemedelskandidat sju ovan avbröts i förtid då läkemedlets effekt inte skiljde sig tillräckligt från en konkurrent och är därmed inte ett resultat av att mätinstrumentet gett felaktiga signaler. 

Attanas mål är att etablera fem referenskunder i USA. Om bolagets lyckas med nuvarande projekt i USA uppskattas detta kunna öppna upp dörren till den nordamerikanska marknaden vilket är den överlägset största marknaden för hur identifiering, förståelse och optimering av läkemedelsmolekyler integrerar med andra molekyler och enheter i kroppen. Bolaget befinner sig i ett flertal samarbetsprocesser varav resultatet för ett av dessa väntas presenteras Q1-23.

Finansiell översikt Attana

Under de tre första kvartalen för år 2022 redovisar Attana en omsättning om 12,8 MSEK (7,4) varav 5,1 MSEK (5,0) är hänförligt till aktiverade utvecklingskostnader. Exklusive dessa intäktsförda kostnader steg omsättningen med 450 procent jämfört med motsvarande period i fjol till följd av två levererade mätinstrument och förlängda serviceavtal.

Efter en stark inledning på året med ett flertal ordrar och leveranser sjönk omsättningen sekventiellt under det tredje kvartalet till 0,9 MSEK (0,3). Under kvartalet bestod försäljningen i huvudsak enbart av uppföljande service och förbrukningsvaror till kunder. Till skillnad från tidigare under året har inga nya mätinstrument levererats då flera kunder valt att skjuta fram sina inköpsbeslut. Den uteblivna försäljningen är delvis en effekt av kundernas projektplanering, som tenderar att följa kalenderåret med flera uppstartade projekt och forskningsanslag under våren, men visar också på relativt sett volatila intäktsströmmar.

Bolagets bruttomarginal är mycket känslig för försäljningsmixen mellan uppdragsprojekt och levererade instrument. Bruttomarginalen för mätinstrument och kompletterande tjänster uppskattas kunna uppgå till ca 85 procent vid större order med bidrag från en också mycket attraktiv marginal från uppföljande service och förbrukningsvaror. Rörelsemarginal för uppdragsforskning uppskattas av oss till 15 procent men är inget som särredovisas av bolaget. Men med en än så länge mycket volatil omsättning och försäljningsmix blir således marginalen mycket varierande. Hittills i år har bruttomarginalen uppgått till ca 44 procent (58) vilket kan sättas i relation till bruttomarginalen för hela fjolåret om 6 procent (61). 

För årets första nio månader uppgår personalkostnader och övriga externa kostnader till 6,6 MSEK (6,6) respektive 8,9 MSEK (9,0). Förutom ökade marknadsföringskostnader bedömer vi att dessa kostnader kan hållas relativt konstanta även vid en kraftig uppskalning av verksamheten.

Prognos Attana

Vår prognos för de närmaste tre åren bygger på att den aktuella nyemissionen blir fulltecknad  och att de ökade marknadssatsningar därmed kan genomföras. Baserat på den guidning som kommunicerats för de nästkommande sex månaderna i samband Q3-rapporten har vi prognostiserat med en nettoomsättning (exklusive aktiveringar) 2023 något under årets på ca 7,5 MSEK. År 2023 kommer mot den bakgrunden att bli något av ett mellanår försäljningsmässigt.

Under 2024 och 2025 prognostiserar vi däremot att omsättningen kan ta ordentlig fart med stöd av gjorda investeringar i marknadsföring och försäljningspersonal som innebär att bolaget lyckas få flera kunder på den nordamerikanska marknaden. Vi räknar med en omsättning för 2024 och 2025 som stiger substantiellt till 15,0 respektive 27,5 MSEK, vilket motsvarar en genomsnittlig omsättningstillväxt om ca 150 procent. Den kraftiga ökningen är främst hänförlig till att vi bedömer det som möjligt för Attana att uppnå en omsättning på den amerikanska marknaden om 10 MSEK inom ett par år. I kalkylen har vi, med bakgrund av osäkerheten, inte tagit hänsyn till den försäljningspotential som finns i utvecklingsportföljen från standardiserade analysverktyg för antikroppar.

Vad gäller bruttomarginalen prognostiserar vi att en välfylld kassa medför att Attana kan vara mer selektivt och välja bort forskningsuppdrag med låg marginal, samt att den förväntade  expansion kommer att realisera stora skalfördelar för bolagets mätinstrument. Vi räknar med en försäljningsmix för 2023 i linje med den för innevarande år, men att en stigande bruttomarginalen når 55 procent till 2025E i takt med att fler mätinstrument levereras.

På kostnadssidan räknar vi med att övriga externa rörelsekostnader ökar något med hänsyn till mer resurser riktade mot samarbeten och nyckelkunder. Utöver nya resurser till marknadsföring och försäljningspersonal (+1,6 MSEK), vilka kommer att belasta personal- och övriga rörelsekostnader, räknar vi med att nuvarande organisationen är tillräcklig för att klara av den föreliggande expansionen.

  Prognos
MSEK20212022E2023E2024E2025E
      
Nettoomsättning1.68.07.515.027.5
Aktiverat arbete för egen räkning6.96.96.96.96.9
Övriga rörelseintäkter0.60.50.00.00.0
 9.015.414.421.934.4
Bruttomarginalen4%31%15%35%55%
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror1.55.56.49.812.4
Övriga externa kostnader12.515.014.014.014.0
Personalkostnader9.09.09.69.79.8
Övriga rörelsekostnader0.00.00.00.00.0
      
EBITDA-14.0-14.1-15.6-11.5-1.8
EBITDA-marginal-876%-177%-208%-77%-6%
      
Av- & nedskrivningar2.63.03.33.74.0
      
EBIT-16.6-17.1-18.9-15.2-5.8
EBIT-marginal-1039%-214%-252%-102%-21%
      
Finansnetto0.2-0.6-0.60.00.0
      
EBT-16.8-17.8-19.6-15.2-5.8
EBT-marginal-1052%-222%-261%-102%-21%
      
Skatt0.00.00.00.00.0
      
Årets resultat-16.8-17.8-19.6-15.2-5.8

Värdering Attana

Läkemedelsindustrin investerar årligen ca 1 500 miljarder SEK i forskning och utveckling av nya läkemedel och söker kontinuerligt efter nya verktyg att effektivisera sin forskning och utveckling. Attana har på ett övertygande sätt bevisat att man har sådana verktyg och kan generera intäkter, vilket gör att bolaget till skillnad från många andra i branschen står på en betydligt säkrare värderingsgrund. Samtidigt har bolaget i linje med mängder av andra bolag i branschen fått se aktiekursen gå ned dramatiskt (-75% i år). Med ett börsvärde på endast 45 MSEK (före emission) värderas nu Attana i paritet med många av de företag i branschen som ännu inte har en godkänd produkt och som mycket väl kan fallera i ett sista steg samt att det ännu mindre finns ett säkert kommersiellt behov av produkten. Med den aviserade emissionen kommer också Attana att möjligheter att på allvar komma in på den amerikanska marknaden och avsevärt kunna öka omsättningen.

I vår kassaflödesvärdering har vi uppskattat avkastningskravet till 12 procent över prognosperioden. Detta är något under nuvarande marknadssnitt men där vi menar att Attanas historik enligt ovan talar för ett lägre avkastningskrav än för jämförbara mindre bioteknik- och läkemedelsbolag. Av värderingen nedan framgår att motiverat värde om ca 150 MSEK att sätta i relation till nuvarande börsvärde om 42 MSEK till vilken ska läggas pågående emission om 25 MSEK. Våra antaganden i scenariot ovan innebär därmed att Attana handlas till en attraktiv rabatt trots den extra risk vi tagit höjd för från både bolagsstorlek och verksamhet. 

Trots att vi bedömer det som trolig att bolaget behöver emittera nytt kapital längre fram, tål det motiverade värdet enligt vår mening ytterligare utspädning. Vi bedömer att Attana med en utveckling enligt vår prognos snabbt kommer att hamna på kartan för uppköpsobjekt, där bioteknikjättar som GE och Sartorius visat sig vara beredda att betala mycket höga värderingsmultiplar för framgångsrika företag. 

Värdering | AttanaMSEK
Indikerat värde på bolaget aktier149
Nettoskuld-17
Enterprise Value (EV)132
Antal utestående aktier, efter full utspädning348,445,712
Indikerat värde på eget kapital, efter full utspädning0.43
MSEK Q4-22E2023E2024E2025E
EBIT -8-19-15-6
Betald skatt (-) 0000
Justering för icke kassaflödespåverkande poster (+) 1344
CapEx (-) 2111
Summa -9-17-13-3
Nuvärde - DCF (12%) -8-14-10-2
Nuvärde prognos -34   
Nuvärde terminalvärde 184   
Uppskattat avkastningskrav | Attana
Riskfri ränta2.5%
Riskpremie5.5%
Småbolagspremie3.0%
Extra risk-premie1.0%
WACC12.0%
Terminalvärde 
Långsiktiga antaganden: 
Tillväxt3%
EBIT60%
Avskrivningar, % av omsättningen1%
CapEx, % av omsättningen1%
Rörelsekapital, % av omsättningen1%
Skattesats20.60%

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.