Rapportkommentar
27 Feb, 2024
Beyond Frames kommentar

Beyond Frames - Rapportkommentar Q4 2023

Uppdaterad:
1 Mar, 2024

Högsta omsättningen i företagets historia

För det fjärde kvartalet i rad kunde företaget uppvisa en betydande försäljningstillväxt. Detta trots att videospelsmarknaden idag generellt sett genomgår en marknadskorrigering med uppsägningar och spelstudionedläggningar. I Q4 uppnådde företaget en omsättning om ca 40,4 MSEK, vilket var nästan tio gånger högre jämfört med samma period föregående år (4,2 MSEK). På årsbasis uppgick omsättningen till ca 136,9 (24,8) MSEK, som också var den högsta omsättningsnivån i företagets historia. Tillväxten kan till stor del förklaras av en fortsatt god utveckling av Combat Waffles Ghosts of Tabor där Beyond Frames är utgivningspartner. Spelet har varit en stor succé sedan lanseringen i mars 2023 med över 120 000 månatliga aktiva spelare och över 10 MUSD i totala intäkter. Utöver detta har även övriga spel i portföljen, tillsammans med erhållen projektfinansiering för spel under utveckling, bidragit positivt till tillväxten. I takt med företagets tillväxt har kostnader för sålda varor (i likhet med tidigare kvartal) stigit kraftigt. De aktiverade kostnaderna ökade till 9,2 (4,9) MSEK under kvartalet. Både personalkostnader och övriga externa kostnader var dock på en något lägre nivå jämfört med jämförelseperioden till följd av en god kostnadskontroll. Tack vare skalbarheten i bolagets affärsmodell och omsättningsökningen lyckades företaget uppnå en positiv EBITDA om 3,4 MSEK (inkl resultatandelar i intressebolag), vilket ska jämföras med -5,2 MSEK för samma period föregående år. För helåret uppgick EBITDA 9,7 (-15,1) MSEK. Kassaflödet påverkades positivt av resultatutvecklingen och det operativa kassaflödet ökade till 11,6 (-12,3) MSEK. Vid utgången av kvartalet hade Beyond Frames en kassa på drygt 22 MSEK. 

Spännande framtid

Hårdvarumarknaden inom XR fortsätter att uppvisa en stark tillväxt. Under kvartalet lyckades exempelvis Metas affärsområde Reality Labs (där bland annat Meta Quest 2 och 3 ingår) nå en omsättning på över 1 MdUSD för första gången. Dessutom lanserade Apple sina Apple Vision Pro i USA den 2 februari 2024. För tillfället har Beyond Frames sex spel under produktion, vilka förväntas lanseras i början av 2026. Ett av spelen bygger på ett globalt mediafranchise, som har genererat över 1 MdUSD enbart under 2023. Spelet kommer både utvecklas och ges ut av Beyond Frames. Planen är även att detta spel ska delfinansieras av Beyond Frames och innebär att ytterligare finansiering till projektet nu söks. Till detta kommer att ett av världens mest populära spel (Ghosts of Tabor) lanserats på Meta Quest Store i februari 2024 efter att varit ”early access” på Metas App Lab. Spelet är för närvarande på tredje plats på Meta Quest Stores bästsäljarlista och har bland annat vunnit priset “Årets spel”. Till följd av framgångarna i samarbetet med Combat Waffles har företaget offentliggjort att man även kommer vara utgivningspartner för deras två nästkommande titlar, GRIM och Silent North. Dessa titlar förväntas lanseras någon gång under 2024 och 2025 med planen att först vara ”early access” för att därefter övergå till huvudbutikerna. Arbetet med att utöka verksamheten till att också innefatta PC och konsolspel fortsatte under Q4. 

Lägre prognoser men fortsatt stor kurspotential

För 2024 och 2025 prognostiserar vi fortsatt en stark tillväxt för bolaget, framför allt drivet av Ghosts of Tabor. I och med att detta spel kommer att lanseras på Playstation VR2 och Pico under innevarande år bedömer vi att det finns förutsättningar för ännu högre ännu tillväxt. Då visibilitet för kommande spellanseringar under 2024 och 2025 är relativt begränsad väljer vi trots detta att bibehålla omsättningsprognosen för 2024 samt sänka den estimerade omsättningen för 2025 till drygt 213 MSEK. Den positiva resultatutvecklingen under året har skett trots att bruttomarginalen utvecklats betydligt sämre än vad vi förväntat oss. För 2023 uppgick den till endast 19%, vilket kan jämföras med vår prognos om 22%. Det är framförallt den höga försäljningen av Ghosts of Tabor som har bidragit till detta då spelet har lägre bruttomarginal än egenproducerade titlar. I och med att Ghosts of Tabor förväntas driva tillväxten för kommande år sänker vi därför vår bruttomarginalprognos till 21% respektive 23% för 2024 respektive 2025. Detta resulterar i ett resultat före skatt om -6,3 MSEK för innevarande år samt 4,6 MSEK för 2025. Med tanke på att flertalet egenproducerade spel förväntas lanseras under 2026 - varav det ena bygger på ett globalt mediafranschise som har genererat miljarder USD i intäkter - bedömer vi att företagets positiva utveckling fortsätter under detta år. Av denna anledning prognostiserar vi en omsättning om ca 240 MSEK samt ett resultat före skatt om 19,6 MSEK för 2026. Det motsvarar en tillväxt om 15% respektive 320% jämfört med 2025. Den höga resultattillväxten kommer enligt vår prognos från de betydligt högre marginalerna på egenproducerade titlar. Med vår nya resultatprognos får vi i vår DCF-kalkyl ett uppskattat börsvärde på ca 510 SEK eller 30 SEK per aktie. Detta skulle med dagens aktiekurs innebära en potentiell kurspotential om 50%.  

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.