Rapportkommentar
6 Mar, 2024
Bodyflight

Bodyflight - Rapportkommentar Q4 2023

Uppdaterad:
6 Mar, 2024

Högre omsättning och vinst

Företagets fortsätter sin tillväxtresa då de under kvartalet lyckades uppnå en försäljning om 10,7 MSEK, vilket var ungefär 20% högre jämfört med samma period föregående år (9,0 MSEK). Det ska dock beaktas att VREX började inkluderas i företagets redovisning per den 1 juli 2023. På årsbasis var försäljningen 34,5 (29,1) MSEK där 5,5 MSEK kan härledas till förvärvet av VREX. Rörelsemarginalen under kvartalet sjönk med 17 procentenheter till 13%, vilket kan förklaras av att företaget erhöll en engångsintäkt på 0,8 MSEK under jämförelseperioden. Samtidigt påverkades detta kvartal negativt av engångskostnader på 0,1 MSEK. Dessutom bidrog förvärvet av VREX till ökade personalkostnader samt ökade avskrivningar till att rörelseresultatet minskade ytterligare. All detta tillsammans resulterade i ett rörelseresultat om 1,3 (2,7) MSEK för Q4.  I likhet med tidigare kvartal har företaget fortsatt arbetet med att förbättra sin finansiella ställning där detta arbete har resulterat i att företaget har ökat sin soliditet med 5 procentenheter till 59%. Dessutom är de långfristiga skulderna på den lägsta nivån i absoluta tal de senaste 5 åren. Trots en allt högre ränta ökade räntekostnaderna med endast 0,3 MSEK till 1,7 MSEK och EBT för helåret var 3,1 (2,5) MSEK. Kassaflödet påverkades positivt av resultatutvecklingen samt förändringar av rörelsekapitalet, vilket gjorde att det operativa kassaflödet ökade till 8,6 (4,5) MSEK. Vid kvartalsskiftet hade företaget en kassa om 0,9 MSEK och i likhet med tidigare rapportkommentar estimerar vi att ett kapitaltillskott om 12 MSEK behövs för att de ska kunna förverkliga sin expansions- och förvärvsstrategi. Vi prognostiserar också att 7 MSEK behövs för att förvärva resterande aktier av VREX. 

Bodyflight

Ny e-handelsplattform och VREX expanderar

Under kvartalet har företaget lanserat sin nya e-handelsplattform, vilket möjliggör att företaget nu kan erbjuda multifunktionella presentkort som kan utnyttjas i koncernens samtliga bolag. Detta leder enligt oss inte bara till merförsäljning utan också till  att ett nytt intäktsben skapas då andra företag kan integreras till plattformen. Som nämndes i initeringsanalysen per den 8/9-23 hyr Bodyflight lokaler för vindtunnelverksamheten i Stockholm där hyresavtalet sträcker sig fram till 2025. Avtalet kunde dock inte förlängas på grund av planstridighet eftersom området var avsett för industriverksamhet enligt detaljplanen. Denna detaljplan har nu ändrats samt vunnit laga kraft, vilket innebär att företaget har möjlighet till ett förlängt hyresavtal. Förhandling pågår för närvarande och vi bedömer det fortsatt som osannolikt att hyresavtalet inte förlängs eftersom deras verksamhet ingår i den nya definitionen. Om företaget mot förmodan inte skulle förlänga hyresavtalet, prognostiserar vi att omsättningen skulle minska med drygt 16 MSEK. Vad avser VREX har företaget tidigare kommunicerat att de har som mål att expandera denna verksamhet med minst tre anläggningar per år. Som en del av dessa expansionsplaner har företaget därför beslutat att bygga en ny VR-anläggning i Göteborg med förväntad öppning i Q3 2024. Hyresavtalet är redan tecknat med förbehållet att erhålla bygglov. Till detta ska tilläggas att företagets samtliga anläggningar har övergått till streaming, vilket innebär att laptopryggsäckar inte längre behöver bäras. Förutom en bättre användarupplevelse leder detta också till att intäktsmöjligheterna förbättras eftersom anläggningen kan ta fler kunder per timme. 

Fortsatt hög värderingsmässig uppsida

Omsättningen för helåret var lägre än våra förväntningar vilket i sin tur resulterade i att EBT blev lägre än vad vi tidigare estimerat. Det ska dock beaktas att Bodyflight har kämpat i motvind under året med högre räntor samt ett sämre konjunkturläge, vilket har haft stor påverkan på hushållens disponibla inkomster. Det finns flertalet som tyder på att konjunkturen i Sverige kommer att förbättras. Exempelvis råder det marknadskonsensus att räntan kommer sänkas under året, vilket innebär att personer får mer pengar i plånboken som kan spenderas på upplevelser. Trots att de disponibla inkomsterna förväntas öka och att Bodyflight har förbättrat förutsättningarna framåt med en ny e-handelsplattform och bättre finansiell ställning, sänker vi prognosen för helåret och kommande år. Detta till följd av att företagets expansionsplaner har gått långsammare än vad vi förväntat oss. Det finns dock fortsatt möjlighet att företaget kan öppna minst tre nya anläggningar under 2024 men dessa kommer då enligt oss öppna i slutet av året. För 2024 justerar vi därför ned prognosen till 45 MSEK från tidigare 53 MSEK. Detta resulterar i en EBT om 4,7 MSEK. Med antagandet att hyresavtalet för vindtunnelverksamheten förlängs efter 2024 och att Bodyflight kan expandera med minst tre anläggningar under 2025 estimerar vi en omsättning om 60 MSEK samt EBT om 9,6 MSEK för detta år. Baserat på våra nya prognoser får vi med vår något förändrade värderingskalkyl fram ett börsvärde om 53 MSEK eller 3,2 SEK per aktie, vilket ska ställas i relation till den nuvarande aktiekursen om 1,9 SEK.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.