Rapportkommentar
20 Jun, 2024
bodyflight analytisk kommentar q1 2024

Bodyflight - Rapportkommentar Q1 2024

Uppdaterad:
2 Jul, 2024

Den sämre konjunkturen påverkar

Under kvartalet ökade försäljningen med 19% till 8,8 (7,4) MSEK, där ökningen är en effekt av att förvärvade VREX (ett upplevelseföretag med VR-fokus) inkluderades i företagets redovisning vid halvårsskiftet. Båda verksamheterna i koncernen hade dock lägre omsättning under perioden till följd av att den ekonomiska nedgången i Sverige har haft en påverkan på efterfrågan på denna typ av aktiviteter. Dessutom påverkades försäljningen negativt av ett driftstopp på Bodyflight Göteborg som nu är åtgärdat. Företagsledningen ser dock med tillförsikt på framtiden. I och med att det finns mycket som tyder på att konjunkturen kommer att förbättras i närtid och intresset för företagets produkter är fortsatt högt är företagsledningen klart positiva. På kostnadssidan ökade rörelsens kostnader under Q1 till 9,2 (6,4) MSEK, där framför allt konsolideringen av VREX var en bidragande faktor. Dessutom hade företaget en engångskostnad om 0,2 MSEK, hänförligt till driftstoppet i Göteborg. Detta, tillsammans med den lägre omsättningen, resulterade i ett rörelseresultat om -0,2 (1,1) MSEK. 

body första kvartalet 2024

I likhet med tidigare kvartal har företaget fortsatt arbetet med att förbättra den finansiella ställningen och det operativa kassaflödet under kvartalet var -1,0 MSEK. Detta har resulterat i att Bodyflight förbättrat sin soliditet med tre procentenheter till 62% jämfört med föregående kvartal. Dessutom bidrog detta till att räntekostnaderna var lägre under perioden än motsvarande period förra året, trots högre räntor. Detta resulterade i ett resultat före skatt om -0,5 (0,7) MSEK. Till följd av genomförda amorteringar minskade den räntebärande skulden till 16,3 MSEK. 

Tvist löst

Förhandlingarna kring avtalet för vindtunnelverksamheten i Stockholm har fortsatt under första kvartalet. Vi bedömer det fortsatt som osannolikt att hyresavtalet inte förlängs eftersom detta ingår i definitionen av den nya detaljplanen, som vann laga kraft i oktober 2023. Sedan november förra året har företaget dessutom varit i tvist med Fortum avseende elkostnader. Denna tvist är nu löst genom en förlikning där Bodyflight ska betala sammanlagt 0,2 MSEK i tre etapper mellan april-juni 2024. Bodyflight har i bokslutet för föregående år reserverat kostnader motsvarande förlikningsbeloppet. 

body rapportkommentar q1 2024

Vad avser VREX-verksamheten består den i dagsläget av två anläggningar där den ena är beläget på gamingcentret Space i Stockholms city. Till följd av att Space under våren meddelat att de lägger ner verksamheten vid halvårsskiftet, finns det en betydande osäkerhet kring VREX möjligheter att fortsätta bedriva sin verksamhet där. Till det kommer frågetecken kring den nya VR-anläggningen i Göteborg med en tidigare kommunicerad öppning i Q3 2024. Med hänsyn till den begränsade visibiliteten som finns väljer vi av försiktighetsskäl att inte inkludera Stockholmsanläggningen i våra prognoser, samt att förskjuta öppningen av den nya anläggningen i Göteborg till Q1 2025. Med tanke på att VR-anläggningen i Stockholms city enligt våra beräkningar omsatte ungefär 5,5 MSEK förra året skulle en sådan nedläggning innebära ett betydande bortfall av intäkter.

Lägre prognoser men fortsatt stor uppsida

Under kvartalet var både omsättningen och resultatet klart lägre än våra estimat, vilket kan förklaras av att konjunkturen haft en större negativ påverkan än vad vi hade förväntat oss. Med ökat utrymme för privatkonsumtion och en bättre finansiell ställning jämfört med bara för något år sedan ser utsikterna för Bodyflight bättre ut än på länge. Trots de bättre förutsättningarna väljer vi att justera ned omsättningsprognosen för 2024 till 39 MSEK från tidigare 45 MSEK. Detta med tanke på att VR-anläggningen av försiktighetsskäl är exkluderad i prognoserna samt att öppningen av Göteborgsanläggningen enligt våra prognoser senareläggs till Q1 2025. 

bodyflight analys första kvartalet 2024

Med tanke på det nuvarande konjunkturläget bedömer vi det som osannolikt att företagsledningen fortsätter med en expansion om tre nya anläggningar under innevarande år. Det ska också tilläggas att vi bedömer det som osannolikt att företaget öppnar tre nya anläggningar även under nästa år, givet den sämre konjunkturen. Under förutsättning att bolaget öppnar två nya anläggningar under 2025 samt att hyresavtalet för vindtunnelverksamheten förlängs efter 2024 så estimerar vi en omsättning som stiger till 46 MSEK (+19%) samt ett EBT-resultat om 4,4 MSEK för 2025. För att kunna förverkliga denna expansion bedömer vi dock att företaget behöver ett kapitaltillskott om 10 MSEK. Trots våra sänkta prognoser indikerar vår DCF-analys ett värde om 42 MSEK eller 2,5 SEK per aktie. Detta representerar en uppsida om ca 80% baserat på dagens aktiekurs.

Läs även

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument.

Denna analys är en uppdragsanalys där det analyserade bolaget ingått ett avtal med TradeVenue avseende analys.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.