Bolagsrapporter
23 Feb, 2024

Bokslutskommuniké 2023

Uppdaterad:
23 Feb, 2024

 Januari-december 2023 jämfört med januari-december 2022  

 • Markinnehavet uppgick till 9 157 hektar (9 008)
 • Produktiv skogsmark uppgick till 7 626 hektar (7 004)
 • Virkesförrådet uppgick till cirka 831 000 kubikmeter stående skog (824 000)
 • Eget kapital per A-aktie; 160,6 EUR (140,1) motsvarande 1 787 SEK (1 561)
 • Bokfört värde mark- och skogstillgångar; 41 491 TEUR (34 805)
 • Värdeförändring skog under perioden; +5 872 TEUR (+8 142)
 • Koncernens resultat efter skatt; 4 597 TEUR (7 618)
 • Resultat hänförligt till A-aktierna; 3 780 TEUR (6 209)
 • Resultat per A-aktie; 20,96 EUR (36,42)
 • 0 TEUR tillfördes genom nyemission under perioden (3 327)
 • Lån upptagna i bank; 10 486 TEUR (9 529)
 • Belåningsgrad; 24,8 % (25,7 %)
 • Kassa; 648 TEUR (2 172)

 

 Viktigaste händelserna under år 2023

 • 149 hektar förvärvades.
 • 454 hektar ungskog röjdes.
 • 84 hektar av tidigare kalhyggen planterades.
 • 414 hektar av tidigare obrukade jordbruksmarker beskogades.
 • 1 807 hektar inventerades och uppdaterades med ny skogsdata.
 • 40 km gränser rensades och 327 gränsmarkeringar återskapades.
 • 17 600 kubikmeter avverkades med erhållet avverkningsnetto 608 TEUR.
 • Skogsfond Baltikums styrelse beslutade i september att förbereda försäljning av skogsinnehavet och meddelade i december att tillgångarna i Lettland erbjuds till marknaden mitten av januari 2024.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Skogsfond Baltikum offentliggjorde ett investeringsmemorandum 15 januari 2024 avseende de lettiska tillgångarna 8 080 hektar. Utvalda investerare erbjöds att ta del av ytterligare information i ett datarum med möjlighet att lägga bud på bolagets lettiska tillgångar till 29 februari 2024.
 • Februari 2024 passerades 1 000 röjda hektar i Lettland (ackumulerat sedan 2019)

 

Vd-ord

 "Utförda skogsvårdsåtgärder ökar tillväxten och kolinlagringen"

Under året som gått har Skogsfond Baltikum genomfört aktiva åtgärder på över en tiondel av all ägd mark, som idag består av 9 157 hektar i Lettland och Litauen. Fem procent av arealen har röjts, en procent har återplanterats och drygt fyra procent av arealen har beskogats. Det sistnämnda innebär skapande av 414 nya hektar produktiv skogsmark. Investeringarna i skogsbruket syftar till att öka den fotosyntesdrivna tillväxten, som höjer det ekonomiska värdet och skapar klimatnytta genom ökad kolinlagring.

Skogsfond Baltikums markinnehav värderades i slutet av 2023 till 17 procent högre än föregående år, i genomsnitt 4 681 EUR per hektar, vilket har påverkat ekonomiskt resultat och eget kapital positivt. Samtidigt konstateras att ett antal portföljtransaktioner på marknaden har genomförts under 2023 på betydligt högre nivåer än så. Det är med stolthet jag konstaterar att Skogsfond Baltikum äger bra tillgångar, och att de utvecklats väl sedan start.

I tredje kvartalet 2023 beslutade styrelsen att undersöka möjligheten till tidigarelagd avyttring av tillgångarna. I januari 2024 bjöds investerare in till datarum för de lettiska tillgångarna med anbudsdatum 29 februari 2024. De främsta anledningarna till att tillgångarna nu saluförs är att priserna på skogsmark har fördubblats sedan start och att vi har ett omfattande och målmedvetet förbättringsarbete bakom oss, som nu har nått så långt att det är motiverat att utvärdera möjligheterna till försäljning. Skog är en grön, inflationssäkrad och eftertraktad realtillgång och våra skogar är förberedda för mycket god tillväxt och stor kolinlagring. Jag ser därför fram emot att se hur marknaden svarar på vårt erbjudande.

Oberoende av försäljningen fortsätter arbetet med att förbättra skogstillgångarna. Skogsbruksteamen planerar för fortsatta röjningar och planteringar och den finansiella situationen, med stort outnyttjat belåningsutrymme, är god. Det aktiva skogsbruket bedöms kunna fortsätta flera år utan att behöva avverka för att finansiera verksamheten. Det är således betryggande att konstatera att det finns möjlighet att avvakta försäljningen ett par år om vi inte skulle bli nöjda med försäljningsprocessens utfall.

Carl Olén
Verkställande direktör

Bokslutskommuniké 2023 i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida:
https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, vd, 070 3345 102   
info@skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 23 februari 2024 kl. 16:15.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig avkastning om 7-9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

www.skogsfondbaltikum.se

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.