Rapportkommentar
28 Aug, 2023
Dividend Sweden delårsrapport Q2 2023

Dividend Sweden rapportkommentar Q2 2023

Uppdaterad:
29 Aug, 2023

Fortsatt stabilisering

Under årets andra kvartal steg indexet OMX30 med 4,5% men även indexet OMX Stockholm PI visade på en uppgång med 1,2%. Årets uppgång på de stora listorna har också spillt över på intresset bland investerare gällande börsens microcap-bolag. Det är dock viktigt att ha i bakhuvudet att det är långt ifrån en återgång till det risksentiment som rådde före ränteuppgången. De nyemissioner som har genomförts har till största delen varit ”räddningsemissioner” och nyintroduktionsmarknaden har varit begränsad. För Dividend Sweden gäller det att i detta klimat skapa löpande intäkter samtidigt som man positionerar sig för en återgång till en mer normal marknad. Bolagets Q3-rapport (avser perioden 1/4-30/6) visar att man lyckas väl i detta avseende. Genom att delta som garant i ett antal emissioner med bra teckningsutfall kunde Dividend Sweden under detta kvartal mer än väl täcka de löpande rörelsekostnaderna samtidigt som det skapades finansiella möjligheter att öka värdepappersportföljen. Under kvartalet investerades visserligen bara netto 1,7 MSEK i denna (vilket Dividend Sweden redovisar som en kostnad i resultaträkningen i och med att det betraktas som ett värdepapperslager) men under räkenskapsårets första nio månader uppgår motsvarande till 17,4 MSEK. Det bokförda värdet på aktieportföljen steg till 65,7 MSEK, vilket kan jämföras med 61,4 MSEK vid förra kvartalets utgång. Värdet på de noterade bolagen uppgick vid kvartalsskiftet oförändrat till 7,4 MSEK och utgör således en mindre andel av portföljen. Bland de 10-tal onoterade innehaven var utvecklingen för ett flertal av bolagen mycket god enligt företagsledningen. Det är dock viktigt att poängtera att redovisningsmässigt avspeglar sig inte detta i några förändringar i det bokförda värdet på dessa innehav, så länge som inte någon emission eller någon annan större transaktion görs.  Detta förklarar varför substansvärdet om 0,94 SEK per aktie vid utgången av Q3 var oförändrat i förhållande till utgången av föregående kvartal.  Likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till 0,8 MSEK. Till det ska läggas värdet på de noterade innehaven, som utgör en likviditetsreserv. Vidare genomfördes efter kvartalets utgång en riktad emission om 1,7 MSEK, vilket ytterligare förbättrade likviditeten.

Utdelningar av intressanta bolag att vänta under hösten

Dividend Swedens affärsverksamhet med utdelning av aktier i bolag till sina aktieägare för senare notering har av naturliga skäl varit på en låg nivå under en längre period.  Med det förbättrade marknadsklimatet finns det anledning att tro att denna verksamhet kommer att öka i omfattning. Dessutom befinner sig flera av portföljbolagen i en situation där de börjar bli mogna för notering. Avtal upprättades under förra kvartalet med KruSwiss Agro AB om att ägarsprida aktier för motsvarande 3,75 MSEK genom utdelning. Företaget är verksamt inom det snabbväxande området för CBD- och hampabaserade produkter och har sin produktion i Sydafrika och Zimbabwe. En notering planeras under 2023. På den extra bolagsstämman som ägde rum den 21 augusti beslutades det om att en motsvarande transaktion ska ske avseende Nosium AB. Aktierna motsvarar 1,8 MSEK där avstämningsdagen för utdelningen är den 29 augusti. Bolaget är verksamt, som venture builder i ägarledda tillväxtbolag. Ett annat bolag som vi tror ligger nära en notering är Evendo Ltd som är Dividend Swedens enskilt största innehav. Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk sökplattform för event, både för företag och privatpersoner, som samlat de bästa turistupplevelserna över hela världen, allt på ett och samma ställe. Bolaget växer mycket snabbt och skulle enligt vår mening få ett positivt mottagande vid eventuell notering. 
 

Synliggöra värden

Dividend Sweden har till följd av marknadsklimatet kämpat i motvind sedan noteringen för drygt ett år sedan och aktiekursen har fallit kraftigt. Intresset för bolagets affärsidé med återkommande utdelningar till aktieägarna av attraktiva småbolag borde i ett mer positivt marknadsklimat öka betydligt. Aktien handlas för närvarande till enbart ca 40% av det redovisade substansvärdet. Såsom framgått av ovan bedömer vi dessutom att det finns betydande övervärden i de onoterade innehaven i förhållande till de bokförda värdena. Om det positiva marknadssentimentet består, borde det finnas utrymme för att en del av dessa värden synliggörs i samband med att utdelning och noteringar av några av dessa bolag sker. Styrelsen har aviserat att räkenskapsåret, efter bolagsstämmans godkännande, ska förlängas till 31/12 2023. Därefter ska Dividend Swedens räkenskapsår sammanfalla med kalenderåret.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.