Nyhet
15 Feb, 2023
Nyfosa utdelning

Nyfosa höjer utdelningen

Uppdaterad:
16 Feb, 2023

År 2022 kom att bli ett utmanande år för fastighetssektorn med ett ränteläge och en avvaktande kapitalmarknad som satte sin tydliga prägel på tillgången till finansiering. Kassaflödet, som alltid har varit en central del av Nyfosas målsättning, har därigenom fått nytt ljus kastat på sig över perioden. Fastighetsvärderingarna har legat stabilt över året och i skrivande stund handlas bolaget till en substansrabatt om ca 9,4 procent sett till nuvarande aktiekurs. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 4,00 SEK per aktie vilket motsvarar en direktavkastning på ca 4,4 procent.

Kassaflödet per aktie ökade med 9,3 procent till ca 8,4 MSEK (7,6) och tillväxten förklaras huvudsakligen från årets transaktioner.
 

Stina Lindh Hök
Stina Lindh Hök
VD Nyfosa

I korthet har vi sålt lågavkastande fastigheter i Sverige och förvärvat högavkastande fastigheter i Finland. Totalt förvärvade vi fastigheter för 4,4 MDSEK och sålde för 1,7 MDSEK under åre.

Intäkterna för helåret uppgår till ca 3 151 MSEK (2 459). Driftnettot för perioden uppgår till ca 2 092 MSEK (1651) och är bolagets högsta hittills. Främsta orsaken till tillväxten är den större fastighetsportföljen där årets nettoinvesteringar uppgår till ca 2,7 MdSEK. Vid utgången av 2022 värderas fastighetsbeståndet till ca 40,4 MdSEK (37,1).

Fastighetsportföljen har även klarat sig lindrigt undan den negativa uppmärksamheten som riktats mot värderingarna inom fastighetssektorn. Att för året bara behöva redovisa en mindre negativ värdeförändring om ca 1 procent, trots stigande avkastningskrav i värderingarna från 5,8 procent till 6,4 procent, kommer som ett positivt besked. Som motvikt till det höjda avkastningskravet kan bolaget redogöra för en positiv utveckling av driftnettot från uthyrningar, värdehöjande projekt samt indexuppräkning av hyror.

Avseende finansieringen består Nyfosas låneportfölj till 93 procent av bankfinansiering och resterande del av obligationer. Av banklånen är en betydande andel säkrad genom räntetak eller swappar med en återstående löptid om 2,2 år. "Jag kan konstatera att bankmarknaden är fortsatt stabil och noterar signaler om viss ökad aktivitet på obligationsmarknaden", kommenterar Stina Lindh Hök, VD.

JANUARI–DECEMBER 2022

Intäkter: 3 151 MSEK (2 459), en ökning med 28%
Förvaltningsresultat: 1 533 MSEK (1 302), motsvarande 7,80 SEK per aktie (6,90), en ökning med 13%.
Utdelningsgrundande kassaflöde: 1 596 MSEK (1 436), motsvarande 8,35 SEK per aktie (7,64), en ökning med 9,3%.
Periodens resultat: 1 694 MSEK (3 112), motsvarande 8,61 SEK per aktie efter utspädning (16,49).
Styrelsen för Nyfosa föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,0 SEK (3,8) med en kvartalsvis utbetalning om 1,0 SEK per aktie. Den totala utdelningen motsvarar 764 MSEK och en direktavkastning på ca 4,4 procent sett till nuvarande aktiekurs om 91,3 SEK.
 

Stina Lindh Hök
Stina Lindh Hök
VD Nyfosa

Jag tror att vi även fortsättningsvis får leva med en svårnavigerad och avvaktande marknad men är också övertygad om att det kommer skapa möjligheter. Vi blickar framåt. Det finns mycket att göra.

TradeVenue kommer inom kort publicera en kommentar på Nyfosas delårsrapport. Till dess går det att ta del av de förväntningar som TradeVenues analytiker hade på bolaget inför kvartalet. Ta del av rapportkommentaren för det tredje kvartalet 2022 nedan.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.