Rapportkommentar
27 Jun, 2024
sibek rapportkommentar första kvartalet 2024

Sibek - Rapportkommentar Q1 2024

Uppdaterad:
2 Jul, 2024

God tillväxt

Sibek fortsatte under det sista kvartalet i räkenskapsåret 2023/24 att visa en klart ökad omsättning med förbättrad lönsamhet. Omsättningsökningen om 28% ledde till en omsättning om 38 MSEK. Tillväxten kan till stor del förklaras av en fortsatt hög beläggningsgrad samt prisjusteringar. För hela räkenskapsåret ökade omsättningen med 22% till 144 MSEK där tjänsteområdet Driftsättning - i likhet med tidigare - stod för största delen av omsättningen. Till följd av en större organisation med ett ökat antal anställda, ökade kostnaderna till 32,6 (27,1) MSEK under perioden. Detta resulterade i ett fördubblat rörelseresultat om 5,8 (2,9) MSEK, med en rörelsemarginal om 15,1 (9,6)%. Både omsättning och lönsamhet i kvartalet var i linje med våra högt ställda förväntningar. 

sibek analysuppdatering q1 2024

För hela räkenskapsåret uppgick rörelseresultatet till 20,0 (14,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 36%. Rörelsemarginalen för helåret förbättrades med över en procentenhet till 13,9 (12,5)%,. Vid exkludering av kostnaderna hänförligt till börsintroduktionen i november 2023 uppgick rörelsemarginalen till 15,2%. Till följd av den positiva utvecklingen av rörelseresultatet och en skatteåterbäring ökade det operativa kassaflödet till 4,4 (-3,9) MSEK under kvartalet. Under hela räkenskapsåret uppgick kassaflödet till 13,1 (7,0) MSEK. Sibek hade vid utgången av kvartalet likvida medel om drygt 30 MSEK. 

Förväntad hög beläggning och flera tecknade avtal

Företagningsledningen uppskattar att beläggningsgraden kommer att vara fortsatt hög inom samtliga tjänsteområden under de kommande månaderna. Inom området Driftsättning har dock vissa igångsättningar som skulle ske under sommaren 2024 senarelagts av Trafikverket. Enligt företaget kommer dessa sannolikt att utföras senare i år och uppskattar att dessa förseningar kommer att ha en begränsad påverkan på resultatet i första kvartalet 2024/25. Sibek har för detta kvartal blivit tilldelade avtal till ett uppskattat värde om 33–35 MSEK. Till det kommer ytterligare ett avtal efter kvartalets slut till ett estimerat värde om 3,8 MSEK. Att Sibek idag har en mycket stark position på marknaden framkommer bland annat av att företaget idag är rankad etta inom besiktning i Trafikverkets samtliga regioner. 

sibek analyskommentar  q1 2024

Det största avtalet som företaget tecknade under perioden är ett ramavtal med Trafikverket. Det löper över en tvåårsperiod med option på 1+1 år. Trafikverket uppskattar att volymen på ramavtalet motsvarar en summa om ungefär 23 MSEK. Sibek var tillsammans med en annan anbudsgivare de enda som uppfyllde kvalificeringskraven, vilket stärker oss i vår tro att företaget har en mycket bred och hög signalteknisk kompetens. Avtalet gör det dessutom möjligt för Sibek att bredda tjänsteutbudet, då en stor del av den förväntade volymen avser arbetsuppgifter som företaget för närvarande inte arbetar aktivt med, men där de innehar den nödvändiga kompetensen. Det andra avtalet om 10-12 MSEK, som tecknades under början av året,  är också ett ramavtal med Trafikverket och sträcker sig fram till 2028. Avtalet avser åtta olika projekt kring Göteborg där huvuddelen kommer att genomföras av Sibeks egna konsulter. Resterande del genomförs av underkonsulter. 

sibek rapportkommentar q1 2024

Vi höjer våra prognoser

Givet de stora investeringsbehov som finns inom järnvägsinfrastrukturen och den unika kompetens som Sibek har inom signalteknik är vi övertygade om att den snabba expansionen med en hög beläggning inom samtliga tjänsteområden kommer att fortsätta. För räkenskapsåret 2024/2025 prognostiserar vi att omsättningen ökar med 16% till 167 MSEK, vilket är något högre än den genomsnittliga historiska tillväxten (snitt senaste tre åren uppgår till 15%). Det är dock viktigt att poängtera att räkenskapsåret för 2022/2023 påverkades negativt av en större mängd interna sammankomster, utbildning och liknande aktiviteter. Detta till följd av ett det fanns ett ackumulerat behov efter coronapandemin. Med ett antagande om en fortsatt förbättring av rörelsemarginalen till 15,3% kommer rörelseresultatet att stiga till 25,5 MSEK. Detta innebär att vi höjer våra prognoser för innevarande år med 3% respektive 8%. 

sibek analys q1 2024

Vi har i vår prognos därefter antagit en årlig tillväxt om ca 15%, där den största riskfaktorn enligt vår bedömning inte utgörs av efterfrågan utan av att kunna anställa kvalificerad personal och upprätthålla kompetensen. Även med ett antagande om oförändrad rörelsemarginal kommer rörelseresultatet under 2025/26 och 2026/27 att stiga med 16% respektive 15%. I vår initieringsanalys konstaterade vi att Sibek värderades långt under andra noterade konsultföretag. Detta kan naturligtvis förklaras av Sibeks storlek och brist på historik men vi är övertygade om att om våra prognoser uppfylls kommer dagens värdering om (P/E 15x på innevarande års prognostiserade resultat) att närma sig mer namnkunniga företag på börsen. Få konsultföretag torde i likhet med Sibek ha en lika stor säkerhet i tron på en växande marknad under de närmaste åren. Baserat på våra nya prognoser ger vår DCF-kalkyl ett börsvärde om 450 MSEK eller 45 SEK per aktie, vilket representerar en uppsida om 45% baserat på dagens aktiekurs.

Läs även

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument.

Denna analys är en uppdragsanalys där det analyserade bolaget ingått ett avtal med TradeVenue avseende analys.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.