Redaktionen
15 Apr, 2024
VD intervjuer finepart

VD-intervju med emissionsaktuella Finepart

Uppdaterad:
15 Apr, 2024

Finepart är en ledande aktör inom mikrosskärsystem, där både Google och Apple använder deras teknik. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om ungefär 15 MSEK.

För att få en ökad förståelse för bolaget så har vi fått möjligheten att genomföra en intervju med bolagets VD, Lars Darvall. I intervjun berättar han bland annat om företagets affärsmodell samt om möjligheterna på kort sikt.

Skulle du kunna berätta lite om Finepart och er affärsmodell?
Finepart säljer mikroskärsystem till kunder på den globala marknaden. Möjligheter kommer via uppsökande aktivitet, digital bearbetning samt via vårt agentnätverk.

Vi har en betalningsvillkorsmodell som baseras på att 45 procent av försäljningslikviden betalas i förskott vid erhållen order, 45 procent när systemet lämnar fabriken, och 10 procent efter att systemet är installerat och kundens personal har utbildats. Detta ger en kassaflödesneutral tillverkning. Kunden kan också välja bland en mängd tillbehörssystem för utökad funktionalitet.

Finepart säljer cirka 50 procent via distributörer och 50 procent genom direktförsäljning.

Hur ser konkurrenssituationen ut och vad är era konkurrensfördelar?
Finepart differentierar sig genom att fokusera på material, inte bara sektorer. Vår skicklighet inom skärning med hög precision och avancerade material positionerar oss som problemlösare. Vi är lösningen för företag som strävar efter att höja tillverkningsprestanda för avancerade material och höga precisionskrav. Vår process möjliggör för företag att hitta lösningar där man genom att använda nya avancerade material, kan höja prestandan på befintliga produkter.

Vad ser ni för utmaningar och möjligheter på kort sikt?
Under 2023 stod vi inför utmaningar med global ekonomisk osäkerhet, vilket ledde till parkerade projekt och en minskad vilja att investera i ny teknik. Mot slutet av 2023 observerade vi dock en ökad marknadsaktivitet som antydde en vändpunkt i konjunkturcykeln och ett nyvaknat intresse från våra potentiella kunder. Vi ser också utmaningar i att minska vårt varulager för att förbättra vår kapitalbindning och att optimera vår kapitalstruktur under rådande omständigheter, något vi arbetar aktivt med.

Möjligheter inkluderar ett större skärjobb på cirka 2,1 MSEK i inledningen av 2024, som kommer ge effekt både på 2024 och 2025. Vi har också påbörjat en spännande global expansion med geografiskt fokus på Nordamerika, Centraleuropa och Skandinavien.

Varför genomför ni en emission just nu?
Vi genomför en emission för att öka vårt rörelsekapital och återbetala delar av våra räntebärande skulder. Vi anser att vår skuldsättning är för hög under rådande omständigheter, vilket tillsammans med behovet av ett större rörelsekapital gör att vi nu går ut med ett erbjudande om att teckna nya aktier i bolaget. Nettolikviden avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning: tillförsel av rörelsekapital, cirka 60 procent av emissionslikviden och lättande av balansräkningen i form av kvittning av fordringar och återbetalning av skulder, cirka 40 procent av emissionslikviden.

intervju VD fine

Nämn 3 anledningar varför man ska investera i Finepart

 1. Avancerad teknologi: Finepart är en ledande aktör inom precisionstillverkningsteknologi, med vår flaggskeppsprodukt, Finecut, som driver innovation och tillväxt och redan används av våra kunder.
 2. Tillväxtpotential: Vi ser goda möjligheter att växa och ta marknadsandelar, bland annat inom sektorer så som medicinteknik, elektronik, greentech och flyg- och rymdindustrin.
 3. Eftermarknadsintäkter: Med ökat antal levererade maskiner ökar även intäkter från eftermarknaden, vilket tydligt kan ses på Finepart. Det mogna företaget inom det traditionella vattenskärningssegmentet och med många sålda maskiner kan ha cirka 20 procent eller mer av sina intäkter från eftermarknaden.

Sammandrag av teckningserbjudande

 • Villkor: För varje aktie i Finepart som innehölls på avstämningsdagen den 9 april 2024 erhölls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. 
 • Teckningsperiod: 10 - 24 april 2024
 • Handel med teckningsrätter: 10 - 19 april 2024
 • Kapitaltillskott före emissionskostnader: 15,0 MSEK
 • Kapitaltillskott efter emissionskostnader: 11,7 MSEK
 • Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca. 87% av företrädesemission.
 • Antal aktier före emission: 22 400 734
 • Antal aktier efter emission: maximalt 44 801 468
 • Utspädning: Ca. 50% vid 100% teckning.
 • Teckningskurs: 0,67 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.