5 Apr, 2024

Yara - producent av gödnings- och kemikalieprodukter mot högre höjder?

Uppdaterad:
23 Apr, 2024

Det sägs att efter regn kommer solsken och detta är något som bör ses som sannolikt i fallet rörande ett av världens ledande bolag inom konstgödsel – norska Yara. 2023 var allt annat än en rolig upplevelse för aktieägarna, men framgent tycker jag det finns faktorer som talar för muntrare tongångar.

Yara International
Trots att Yara International bara har existerat sedan 2004 är verksamhetens historia än längre, då den tidigare ingått i Norsk Hydro. Faktum är att dess historia sträcker sig så långt tillbaka som 1905 och firar således snart 120 år. 

Den norska koncernen är en producent av gödnings- och kemikalieprodukter. Bolaget framställer nitrat, kaliumnitrat, ammoniak och NPK (nitrogen, fosfor och kalium) och levererar produkterna till kunder verksamma inom jordbrukssektorn. Således är de tämligen konjunkturkänsliga, men också känsliga för större, makroekonomiska händelser såsom det krig som startade i februari 2022 mellan Ryssland och Ukraina.

Största ägare är den norska staten, som äger cirka 42 % av såväl röster som kapital, och när såväl styrelse som ledning studeras finner vi ett högst blandat insynsägande. Svein Tore Holsether, vd sedan 2015, äger cirka 58 000 aktier, medan ordförande Trond Berger bara äger 3000 stycken. Den låga siffran är dock högre relativt tre av de elva styrelseledamöterna, där insynsägandet är obefintligt.

Svagt avslut på 2023
Yara, som rapporterar i amerikanska dollar, släppte sin fjärde kvartalsrapport den 9 februari och relativt samma period föregående år var den mindre bra. Omsättningen minskade 34,4 %, EBITDA med 44,9 % - med en marginal om 16,4 % (20), och rörelseresultatet med 66,5 %, från tidigare $777 miljoner till $260 miljoner. Beträffande sistnämndas marginal minskade den 6,9 procentenheter och uppgick per sista december till 7,3 % (14,2). Längre ned i resultatrapporten framkommer att resultat efter skatt blev $246 miljoner dollar (766), vilket fördelat per aktie blev 0,96 dollar, kraftigt ned från de $3,02 från samma period 2022. 

Som framkommer är det allt annat än bra och roliga siffror, men det ska betonas att för det fjärde kvartalet kom bolaget in högre än vad analytiker hade räknat med gällande flera siffror, däribland rörelseresultat samt nettovinst. Läses sifforna tillsammans med bolagets övriga kommunikation för hela räkenskapsåret 2023 och det nu påbörjade 2024 finns skäl till att förvänta sig än starkare resultat framgent.

Övergående, negativa faktorer 
En anledning till 2023 års fall stavas ogynnsamma marknadspriser, vilket är något som också har kunnat ses hos bolag verksamma inom sektorn. Faktum är att både 2022 och 2023 var mer eller mindre miserabla år i jämförelse med den längre historiken för sektorn och därmed Yara. Utvecklingen om upp- och nedgångar följer ett naturligt och ofta förekommande mönster och är således inget som ska ses som extraordinärt. Lägg därtill faktumet att Yara drabbats av ofördelaktiga gaspriser, framför allt sedan krigsutbrottet, så framkommer en förklaring till de kraftigt försvagade marginalerna. 

Beträffande dessa ser vd att de är på nedåtgående och lyfter fram att det även synts i den sedan Q2 förstärkta EBITDA-marginalen. För 2024 års första halva förväntar sig ledningen att gaspriserna blir $320–100 miljoner lägre, främst påverkat av ett ökat oberoende av Ryssland. Allt annat lika kommer det ge en tydlig effekt på marginalerna och därmed vinsten.

Den tredje påverkande faktorn, jämte marknads- samt naturgaspriser, är kostnaden för frakt och distribution. Givet den fortsatta turbulensen i Mellanöstern, där den viktiga Suezkanalen är i centrum, finns en risk för fortsatta höga kostnader. Skulle emellertid en fred uppstå betyder den än lägre kostnader för Yara och än starkare marginaler samt vinster.

Tappar ej hakan av bolagets historik
En investering i Yara måste göras utifrån vet- och kunskapen om att det är både konjunkturkänsligt och cykliskt. Följaktligen är det ett bolag att investera i när vindarna är ofördelaktiga för att sedan vara med på resan när dessa vänder. Sedan 2009 har aktien genererat en totalavkastning om cirka 315 %, där mest kommit via utdelningar samt stärkts via återköp. Förvisso inga astronomiska siffror, likväl en tacksam avkastning. Emellertid bör noteras att en investering i det norska index hade givit än mer och en i det svenska hela en procentenhet extra (äntligen får vi något att sätta emot norrbaggarna).

För de som söker pålitliga och ständigt ökande utdelningar, likt i fallet Vitec eller Evolution, bör Yara snabbt förkastas. Visserligen är bolaget mycket utdelningsvänligt, men de summor som skeppas ut följer ett av de finansiella målen – att dela ut 50 % av vinsten och faller den, faller utdelningen. För investerare som har förståelse och en acceptans för utdelningsvolatiliteten, men med vetskapen om att i långa loppet är utdelningarna i en stigande trend, är fallet det totalt motsatta.

Yara
Bildkälla: Yaras investerarmateriell

Summering och servettvärdering 

Yara har en stark och på flera fronter ledande marknadsposition. Därtill finns en god, om än volatil, historik samt en styrelse som är aktieägarvänlig. Dessutom finns en styrka i att den norska staten är en stor ägare ifall något extraordinärt och högst oväntat skulle ske (detta bör ses som mer tryggt än i Sverige och den svenska dito… host, b.la. Telia). På grund av utsattheten för konjunktur och marknadscykler är bolaget dömt att till mångt och mycket följa dess trender, men detta till trots är och bedöms bolaget vara en vinnare relativt dess konkurrenter. Om det sedan räcker för en investering är upp till var och en. Jag finner mycket i Yara tilltalande, men är likväl kluven och tills jag är säker håller jag mig till ”when in doubt, stay ou”.

Till en kurs om 356 NOK handlas aktien till P/E 188 och EV/EBIT 40,7. Vid en första anblick ser det dyrt ut, men beakta då att vinsterna är ”rekordlåga”, medan aktiepriset inte fallit lika mycket. Slår en på servetten kalkylerad vinstprognos om 23 NOK (2024) och 34 NOK (2025), in är värderingen för 2024 respektive 2025 mycket mer aptitlig med ett P/E-tal på 15,5 samt 10,4. 

Balansräkningen är i ett okej skick och väl inom bolagets finansiella mål om en skuldsättningsgrad i förhållande till eget kapital om 1,4. Per 2023 var den 1,1. Soliditeten ligger i sin tur på 47 %, väl i linje med historiken för såväl tre som fem och sju år. I och med ett försvagat EBITDA ser skulden i relation till nämnde historisk hög ut, men likt fallet är med vinsten och P/E-talet gäller samma här; i takt med den prognostiserade vinsten kommer nyckeltalet att minska.

Ovan är enbart tankar från mig och skall inte ses som investeringsråd eller dylikt. Se det istället för vad det är – ett uppslag. Om du fattar intresse för bolaget bör – och ska – du själv ge dig an dess rapporter och övrig kommunikation. Det går inte att betona nog hur viktigt det är att själv vara in- och påläst; att själv ”äga” sin process och sitt beslutsfattande. Risken är annars stor att det blir en mindre välsmakande pannkaka.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.