Rapportkommentar
22 May, 2024
GCOR analytisk kommentar q1 2024

Kort kommentar kring Gaming Corps Q1 rapport 2024

Uppdaterad:
22 May, 2024

Försäljning något lägre med företagsledningen ser med tillförsikt på 2024

Företagsledningen ser med tillförsikt på 2024. Detta trots att intäkterna minskade något jämfört med motsvarande period föregående år. I Q1 uppgick omsättningen till 7,4 (8,2) MSEK där omsättningen till största del drevs av den latinamerikanska marknaden. Vad gäller rörelseresultatet minskade den något, framförallt till följd av den lägre omsättningen. Rörelseresultatet uppgick under perioden till -6,1 MSEK, vilket kan jämföras med -4,8 MSEK under motsvarande period föregående år. Det operativa kassaflödet uppgick under perioden till -1,9 (-6,9) där förbättringen kan förklaras av positiva förändringar av rörelsekapitalet. Vid utgången av kvartalet hade företaget en kassa om 2,1 MSEK. För att få tillgång till ytterligare kapital och därigenom kunna möjliggöra företagets tillväxtplaner, erhöll företaget ett lån om 3 MSEK efter kvartalsskiftet. Dessutom fick företaget ett lånelöfte om ytterligare 4 MSEK som kan påkallas vid behov. 

gaming corps rapportkommentar Q1 2024

Framtiden ser allt ljusare ut

Under kvartalet fick företaget flera nya partners, däribland PokerStars, betPawa och WKND. Därtill lanserade företaget flera nya spel samtidigt som de i slutet av kvartalet erhöll godkännande att lansera spel i Spanien. Enligt analysföretaget Statista estimeras marknadsvärdet för den spanska onlinekasinomarknaden uppgå till drygt 0,7 MdEUR år 2024 och företaget har sedan tidigare ingått avtal med ett flertal större operatörer på denna marknad. Efter kvartalsskiftet lanserade de dessutom till slut på den brittiska marknaden som är en av de största i Europa. 

Med en omstrukturerad produktion och distribution är företaget nu bättre rustade för att utveckla och distribuera spel. Det ska också tilläggas att företaget lanserade en ny hemsida och varumärkesidentitet under kvartalet som enligt företagsledningen kommer leda till en effektivare positionering på marknaden. 

Till Gaming Corps delårsrapport

TradeVenues tankar

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Aktieanalytiker

Mycket går åt rätt håll för Gaming Corps då de nu är aktiva på fler marknader samtidigt som de har lanserat fler spel samt fått nya partnerskap. Efter kvartalsskiftet lanserade de dessutom spelet Snoops High Rollers tillsammans med onlinekasinoperatören Roobet och världsartisten Snoop Dogg. Lanseringen har varit lyckad och företaget för nu diskussioner kring att släppa spelet till andra operatörer runt om i världen. Med tanke på spelets popularitet hos Roobet kan en expansion till fler operatörer vara en viktig tillväxtdrivare för företaget.

Läs även

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.