Rapportkommentar
17 May, 2024
Redsense Medical rapportkommentar

Redsense Medical - Rapportkommentar Q1 2024

Uppdaterad:
17 May, 2024

Försäljningsnedgång men underliggande marknad fortsätter växa

Redsense Medicals försäljning påverkades i Q1 negativt av höga lagerhållningsnivåer hos distributörerna på den överlägset största marknaden USA. Försäljningen uppgick enbart till 1,7 (6,8) MSEK, där det ska framhållas att jämförelseperioden påverkades positivt av en rekordorder på cirka 15 MSEK från december 2022. Enligt företagsledningen fortsätter den underliggande efterfrågan på bolagets produkter att öka och kvartalets stora minskning av försäljningen visar på bolagets stora beroende av enstaka order från de två stora amerikanska distributörerna.

Till följd av den lägre omsättningen ökade rörelseförlusten till -2,7 MSEK, vilket kan jämföras med -0,1 MSEK under motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 63%. Rörelsekostnaderna var på ungefär samma nivå som året dessförinnan. Under perioden försämrades det operativa kassaflödet till -3,2 MSEK (0,0) där denna minskning framför allt kan hänföras till den lägre omsättningen. Vid utgången av kvartalet uppgick kassan till drygt 4 MSEK. I slutet av april tillkännagavs en riktad nyemisson till den tyska fonden ShapeQ som tillför närmare 10 MSEK (före emissionskostnader) och innebär att den likvida ställningen avsevärt förbättras. Positivt är också att ShapeQ stärker sin ställning i Redsense (15% av kapitalet efter emission) och bolaget får en kapitalstark institution som ny största ägare. Emissionen är också intressant så till vida att den genomfördes över börskurs vid aktuell tidpunkt.

redsense analytisk kommentar Q1 2024

Arbetet med Redsense Clamp fortsätter

Ovanstående kapitaltillskott ska bland annat användas till lanseringen av deras nyutvecklade produkt Redsense Clamp (som har förmågan att stoppa blodflödet vid eventuella tillbud) men också till andra aktiviteter för att öka företagets tillväxt. Den användarstudie som krävs innan Redsense kan erhålla CE-märkning av Clampen pågår. Samtliga patienter har blivit rekryterade och arbetet fortlöper tillfredsställande enligt företagsledningen. Företaget planerar att lansera produkten senare i år där lansering förväntas påverka både resultatet och kassaflödet positivt. Detta med tanke på att Clampen är ett bra komplement till Redsense-systemet men också att den gör det lättare för företaget att attrahera nya kunder. I till exempel Australien är den nya produkten en förutsättning för att de ska kunna starta en försäljning av Redsense-systemet.

Redsense analys Q1 2024

Det amerikanska lagförslaget som skulle innebära att det amerikanska sjukvårdssystemet Medicare skulle täcka kostnaderna för – Redsense Medicals produkter – bereds fortsatt. I likhet med tidigare prognostiserar vi att lagförslaget antas under 2025. Det är fortsatt en begränsad visibilitet kring när röstningen i frågan ska ske i kongressen och senaten. Det är dock viktigt att påpeka att kostnaden för att införa förslaget är relativt låg och att såväl republikaner som demokrater stödjer förslaget. Det ska också tilläggas att USAs största oberoende njurpatientorganisation (AAKP) stödjer det.  

Fortsatt hög uppsida

Efter den något svagare inledningen på året – än vi hade förväntat oss väljer vi att justera ned omsättningsprognosen något till 28,2 MSEK från tidigare 30,2 MSEK. Vi prognoserar dock fortsatt ett starkt andra halvår för Redsense, med tanke på det allt större intresset för hemodialys i USA samt att Clampen förväntas börja bidra till försäljningen på flera marknader (dock ej USA). 

redsense kommentar första kvartalet 2024

Även med vår lägre försäljningsprognos skulle den innebära en försäljningstillväxt om 13%. För 2025 och 2026 estimerar vi en tillväxt om 36% respektive 34%, där dessa estimat bygger på ett FDA-godkännande i USA år 2025 samt att lagförslaget i USA röstas igenom i början av nästkommande år. Baserat på dessa prognoser kommer företaget enligt vår kalkyl att uppnå ett rörelseresultat om 1,5 MSEK 2025 och 7,8 MSEK 2026. Med hänsyn till att det tidigare estimerade kapitalbehovet nu är tillgodosett samt att de förväntas uppnå ett positivt kassaflöde år 2026, bedömer vi att inget ytterligare kapitaltillskott behövs. Med våra nya prognoser ger vår värderingskalkyl ett estimerat börsvärde om 155 MSEK eller 10 SEK per aktie. Detta ska ställas i relation till den nuvarande aktiekursen om drygt 6 SEK.  

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har några innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.