Analys
13 Jan, 2023
Hoi analys

Hoi Publishing bolagsanalys 2023

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Investeringsscenario

Bokförlagsbranschen är en konservativ bransch. Ett fåtal människor i toppen av dessa företag har under lång tid dikterat vad de tror att deras kunderna tycker är bra litteratur och i vilken form dessa alster ska distribueras. För företag med nya idéer och som utmanar den gamla formen av tänkande öppnar sig därför enligt vår mening stora möjligheter. Storytel är ett lysande exempel på hur ett företag i branschen med små resurser lyckats bli ett av de absolut ledande i världen inom ljudböcker. Till det kommer att pandemin gjort att intresset för att läsa - oavsett om det är i tryckt form eller digitalt - har växt kraftigt. En trend som de flesta bedömare anser kommer att fortsätta även efter pandemin, där nya digitala hjälpmedel gör att det skrivna ordet når ut till många fler. Även om Hoi Publishing har mycket kvar att bevisa erbjuder deras unika modell att man kombinerar det bästa med traditionell förlagsverksamhet med möjligheter att ge ut ett betydligt bredare och mer oprövat utbud av litteratur. Detta bland annat genom att författarna är med och finansierar delar av bokutgivningarna men i gengäld får en större andel av resultatet. Denna modell minskar också den finansiella risken för Hoi Publishing betydligt. Hoi Publishing skapar också med sin modell möjligheter till ett betydligt bredare utbud, vilket på sikt öppnar för att hitta växande läsarområden som de traditionella förlagen missar i sin utgivningsverksamhet.​

Efter genomförd emission under sommaren 2022 stärktes kassan med 6 MSEK. En notering på NGM har också möjliggjort att använda aktien som en finansieringsmöjlighet vid förvärv och på det sättet öka förvärvstakten. Samtidigt ökar kännedomen bland allmänheten till följd av den uppmärksamhet som ett publikt bolag får. Vidare har ett antal åtgärder under året såsom delägarskapet i Script46 AB skapat möjligheter för förlagets författare att få sina böcker utvärderade för film- och teveproduktion ökat attraktiviteten i Hoi Publishings erbjudande. Marknadsavdelningen har även byggts ut kraftigt. Alla dessa satsningar har ännu inte givit några mer synliga resultat men 2023 finns enligt vår bedömning stora möjligheter att satsningarna  kommer att ge frukt.​

Hoi Publishing har med skalbarheten i företagets unika koncept och efter vidtagna åtgärder stora möjligheter att förbättra lönsamheten. Med ett börsvärde på enbart 13 MSEK (nettoskuld på 2,5 MSEK) värderas den prognostiserade försäljningen för nästa år i Hoi Publishing till enbart ca 1x. Genom de betydande möjligheter som Hoi Publishing skapat genom att etablera något ”nytt” i den svenska förlagsbranschen framstår värderingen som mycket försiktig. Även om vår prognos av naturliga skäl har betydande osäkerhetsmoment visar den enligt vår mening att aktien snabbt kan räknas hem av helt fundamentala skäl med ett av oss prognostiserat P/E-tal på 7x år 2025.  ​

Kort om Hoi Publishing

​Hoi Publishing AB är Sveriges ledande hybridförlag. Med den unika Hoi-modellen kombinerar bolaget det bästa med traditionell förlagsverksamhet och egenutgivning där författarna är med och finansierar projekten. Hoi Publishing har en bred utgivning av litteratur för alla åldrar och ger årligen ut omkring 200 titlar.

Hoi-modellen

Hoi-modellen innebär en signifikant riskreducering vid bokutgivningen då en stor andel av intäkterna (ca 30% av omsättning) kommer från författarnas egna investeringar i projekten. Böckerna säljs både direkt via bolagets hemsida och från återförsäljare såsom boklådor, varuhus eller andra digitala återförsäljare. I bakgrunden av bokförsäljningen får bolaget även intäkter från lektörsläsningar.

Hoi-modellen är även väldigt attraktiv från ett författarperspektiv, då de mot att bära en del av risken blir erbjudna betydligt högre royalties för varje såld bok (i jämförelse med författare som ger ut via traditionella förlag). Samtidigt får författaren bättre förutsättningar och incitament att påverka utgivningen och försäljningsarbetet. Med Hoi-modellen tar bolaget vara på det traditionella bokförlagets institutionella legitimitet och nätverk medan de verkar för en attraktiv gemenskap av författare präglad av långsiktiga relationer.

Hoi-modellen kan summeras i nedanstående tre steg:

  1. Författaren erbjuds en lektörsläsning av sitt manusarbete för ca 3-7 tSEK (priset varierar beroende på antalet sidor och genre).
  2. Om bolaget anser att det finns potential i manusarbetet erbjuder de författaren att investera i ett utgivningspaket prissatt mellan 69 - 129 tSEK beroende på kommersiell gångbarhet. Utgivningspaketet innebär att Hoi åtar sig att producera och sälja fullängdsböcker i originalutförande med reservation för särskilda tillägg.
  3. Papperstrycket finansieras av räntefria lån från författaren som bolaget amorterar linjärt med att böckerna säljs av från varulagret.

Marknad Hoi Publishing

Bokförsäljningen i Sverige omsatte 2021 ca 5 mdSEK med en CAGR om ca 5% för perioden 2016–2021. Även om pandemin inledningsvis pressat många av dem mindre lönsamma bokförlaget och framför allt egenutgivningen har allmänhetens efterfrågan på litteratur ökat kraftigt under denna period. Pandemin har även gett ytterligare skjuts till den internetbaserade bokhandeln, som numera uppgår till ca 50% av marknaden. Digitala abonnemangstjänster är det klarast växande segmentet som idag svarar för ca 25% av marknaden.

Hoi publishing analys

Förlagsbranschen domineras av att ett fåtal bolag med Bonnierförlagen i toppen med ca 1 200 MSEK i omsättning följt av ett tiotal aktörer med omsättning mellan ca 400–100 MSEK. År 2019 behövdes det enbart en omsättning om strax 10 MSEK för att kvala in bland de 50 största förlagen. Baserat på 2019 års omsättning innebar det att Hoi Publishing är bland de 40 största förlagen i Sverige.

Strategi Hoi Publishing

Hoi har valt att positionera sig på en del av förlagsmarknaden som både växer snabbt och där de finansiella riskerna inte är lika stora som vid traditionell förlagsverksamhet. Genom att öppna upp för specialiseringar i värdekedjan har Hoi kunnat ändra den traditionella förlagsrollen och komplettera den med ett väletablerat nätverk av samarbetspartner och författare. Till följd av detta kan Hoi kan ge ut betydligt större volymer än sina jämnstora konkurrenter till betydlig lägre fasta kostnader. Samtidigt kan de konkurrera på en betydligt bredare marknad där de traditionella aktörerna måste vara mer selektiva. Detta då Hoi-modellen även tar höjd för mer nischade genrer då uppdragsgivarens finansiering begränsar riskerna vid sämre försäljningsutfall för en titel.

Den under 2022 genomförda nyemissionen, som netto ledde till ett kapitaltillskott om 6 MSEK, används nu för att stärka och bygga upp bolagets organisation. Detta inbegriper bland annat att addera och stärka nuvarande affärsområden, vilket är de så kallade imprints (särskilda varumärken) som verksamheten bedrivs via. För att säkerställa tillväxtkapitalet ytterligare har bolaget även tagit upp ett konvertibelt lån om maximalt ca 2 MSEK. I dagsläget har bolaget fem imprints; Lusthuset, Kunskapshuset, Lilla Hoi, Hoi Audio samt det nyligen förvärvade Tallbergs Förlag. Hoi har sedan tidigare ett dotterbolag i Danmark, vilket översätter svensk litteratur till danska och vice versa, men som också börjat använda sig av Hoi-modellen

Under 2022 har Hoi Publishing också tagit ett antal steg för att utveckla bolagets tjänster. Här kan nämnas samarbetet med AI-bolaget Reedz för att möjliggöra översättning av facklitterära och andra verk till andra språk samt producera sådana verk för audio med hjälp av talsyntes. Ett första uppdrag avseende en finansiell presentation har redan genomförts.

Ett annat viktigt strategiskt samarbete som tillkommit i år är det med Script46. Som en del av överenskommelsen köpte Hoi Publishing också 25% av aktierna via en riktad nyemission. Scrpt46 är en scoutingbyrå som är inriktad på att hitta bokmanus lämpliga för film- och teveproduktion. Detta skapar en unik möjlighet för Hoi Publishings författare att få sina böcker utvärderade för ovanstående typ av utgivning.

Resultatutveckling Hoi Publishing

Hoi utmärktes från starten 2011 av en snabb tillväxt fram till 2018. Omsättningstappet år 2019 förklaras av coronaepidemins negativa inverkan på verksamheten med dels lägre intäkter från vidareförsålda rättigheter, dels utmanande förutsättningar för författarna att nå ut med sina böcker till den fysiska handeln. Försäljningskurvan har sedan 2020 dock återigen börjat peka uppåt och 2022 räknar vi med en tillväxt på ca 5%. Då är att anmärka att en hel del av företagsledningens fokus i år varit kopplad till byggandet av det ”nya” Hoi Publishing. Även årets notering på NGM kopplat med kapitalanskaffningen har bidragit till den relativt svaga tillväxten.

analys Hoi Publishing

Det är vår uppfattning att Hoi Publishing går in i en period med betydligt högre tillväxt, där en utväxling av den stora rättighetskatalogen blir möjlig efter de vidtagna åtgärderna internt såsom digitaliseringsarbetet och förstärkningen på marknadsavdelningen. Till det kommer de nya samarbetsprojekten enligt ovan. Med tanke på utvecklingen i branschen bedömer vi det som helt realistiskt att Hoi Publishing på sikt kan uppnå en uthållig tillväxt på 20-25%. Vidare är det att räkna med fortsatta förvärv, på en idag mycket fragmenterad marknad. Förvärvet och den påföljande framgångsrika integrationen av Tallbergs Förlag visar på att kompetens finns i företaget för en sådan förvärvsbaserad expansion och de stora besparingar som kan göras av fasta kostnader.   

uppdragsanalys Hoi Publishing

Med enbart fyra heltidsanställda (resten är frilansmedarbetare) är de fasta kostnaderna i den nuvarande verksamheten mycket låga och den fasta kostnadsbasen behöver enbart öka marginellt för att klara av en betydligt större volym. Vi bedömer att en ökande omsättningen därför kan förbättra lönsamheten avsevärt. Skalbarheten i företagets koncept framgår av grafen till höger där vi prognostiserat den potentiella rörelsemarginalen vid en uthållig expansion i spannet 10–30% under en tvåårsperiod.

Prognos Hoi Publishing

Hoi Publishing står enligt vår mening inför en betydande omsättningsökning. Även om vi på sikt bedömer att bolaget har förmågan att växa med uppemot 20-25% per år har vi i nedanstående prognos enbart räknat med 15%. Vi har vidare antagit att mycket av de icke volymberoende kostnaderna växer i en betydligt lägre takt. Ökade råvarukostnader utgör kortsiktigt ett problem men är något som man delar med övriga branschen och borde därför kunna kompenseras via prishöjningar.

Vår tentativa prognos visar på basis av detta att rörelsen redan nästa år kommer att visa ett plusminusresultat och att 2024 och 2025 skulle innebära rörelsemarginaler om 4% respektive hela 13%. Prognosen är naturligtvis behäftad med en stor grad av osäkerhet men visar på potentialen av att bokproduktionen ökar.

Värdering Hoi Publishing

Sett till Hoi Publishings storlek och inriktning samt den expansionsfas som bolaget är inne i är enligt vår mening en värderingsjämförelse inte speciellt meningsfull med andra bolag i branschen. Från Peerbolagen nedan framgår dock att framgångsrika och snabbväxande företag i branschen kan få mycket höga värderingar.

initieringsanalys hoi publishing

Med ett börsvärde på enbart 14 MSEK (nettoskuld på 2,5 MSEK) värderas den prognostiserade försäljningen i Hoi Publishing till enbart ca 1x. Med de betydande möjligheter som Hoi Publishing skapat från att etablera något ”nytt” i den svenska förlagsbranschen framstår värderingen som attraktiv. Även om vår prognos av naturliga skäl innehar betydande osäkerhetsmoment visar den enligt vår mening att aktien snabbt kan räkna hem på fundamentala skäl med ett P/E-tal på 7x år 2025.

aktieanalys hoi publishing

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.