Rapportkommentar
1 Sep, 2023
Redsense Medical  - Rapportkommentar Q2 2023

Redsense Medical - Rapportkommentar Q2 2023

Uppdaterad:
1 Sep, 2023

Fortsätter på tillväxtspåret

Redsense fortsätter att rida på det ökade intresset för hemdialys
i framför allt USA men även i ökad utsträckning i Europa. Det tredje kvartalet i rad kunde
bolaget i Q2 rapportera en betydande försäljningsökning (drygt 150%). Även om det ska
beaktas att jämförelsekvartalet förra året var ovanligt svagt. Tillväxten grundar sig delvis på
en rekordorder om cirka 15 MSEK som mottogs i december. Denna order utgör den enskilt
största i bolagets historia och kom från en av företagets amerikanska distributörer. Dessutom
har en annan order mottagits och levererats till en annan distributör i landet, vilket
också har bidragit till den positiva utvecklingen. Den amerikanska marknaden fortsätter att
vara överlägset störst för Redsense men ett par order från europeiska (inklusive engelska)
distributörer visar på potentialen. Bruttomarginalen steg till 27% (20) men var avsevärt lägre
än i Q1, då en stor del av rekordordern kunde faktureras. Personalkostnaderna steg marginellt
i kvartalet i förhållande till motsvarande period förra året och de externa kostnaderna till och
med sjönk till följd av lägre konsultkostnader för Redsense Clamp. Detta resulterade i ett
negativt rörelseresultat om -3,0 MSEK (-2,1) men kassautflödet kunde begränsas avsevärt
genom en positiv förändring av rörelsekapitalet. Bolaget hade vid kvartalsskiftet ca 10 MSEK
i likvida medel utan några finansiella skulder. Vi har i vår kassaflödesprognos lagt in en
nyemission om ca 20 MSEK under hösten. Denna skulle enligt vår bedömning vara tillräcklig
för att ta bolaget till ett positivt kassaflöde.

Inkludering i Medicare och godkännande av Redsense Clamp under behandling

Hösten kommer att bli mycket spännande för Redsense i och med att två ytterligare tillväxtdrivare kan tillkomma. Dels bereds ett förslag för närvarande i det amerikanska representanthuset som skulle inkludera - utrustning som detekterar och larmar när blodflödet avbryts vid hemdialys - i det amerikanska sjukförsäkringssystemet Medicare. Skulle amerikanska staten börja täcka kostnaderna för denna utrustning skulle det enligt vår mening kunna få en mycket positiv effekt på efterfrågan på Redsenses produkter. Vi har i vår initieringsanalys från 1/3 i år räknat med att en sådan reform genomförs, även om vissa begränsningar i bestämmelserna genomförs. Den andra stora tillväxtpotentialen i bolaget är nyutvecklade Redsense Clamp, som erbjuder ett automatiskt stopp av blodflödet vid ett tillbud. Därmed kommer säkerheten vid dialys i hemmet förbättras avsevärt och också andelen patienter med stor säkerhet öka som inte behöver utföra dialysen på en klinik. Det sista steget inför en lansering och CE-märkning sker nu via en användarstudie i Toronto. I likhet med som kommunicerats tidigare kommer produkten att först lanseras i länder som Kanada, Australien och några länder i Europa. Den stora möjligheten finns dock på den amerikanska marknaden, där ett FDA-godkännande är nödvändigt. Förberedelser för denna regulatoriska process fortgår.

Höjd prognos

I samband med förra rapporten höjde vi omsättningsprognosen för 2023.
Efter Q2-rapporten och med nyheten från augusti om en annan stor order från amerikansk
distributör (denna gång på drygt 11 MSEK) anser vi det finns skäl att höja prognosen
ytterligare ett snäpp. Dessutom är det att viktigt att anmärka att hela decemberordern ännu
inte är avbetad. Vi förväntar oss därför i år sammanlagt en omsättning som stiger med 70%.
Den mycket positiva försäljningsutvecklingen verkar långt ifrån enbart vara en påfyllnad av
låga lagernivåer hos distributörerna sedan pandemin utan är enligt företaget också en effekt
av att försäljningen till slutkund går bra. Samtidigt fortsätter aktivitetsnivån vara hög med
mycket förfrågningar och deltagande på konferenser. Historiskt har dock Redsense haft en
ganska volatil omsättningsutveckling med beroende av enstaka order. I likhet med tidigare
anser vi att en fortsatt snabb tillväxt inom Redsenses traditionella segment, ökad
marknadsbearbetning av amerikanska kliniker och geografiska marknader samt de två ovan
beskrivna tillväxtdrivarna gör att en tillväxt under 2024 och framåt kring 30% per år är fullt
möjlig att nå. Bruttomarginalen utveckling under Q2 var något av en besvikelse men ett
jämnare orderflöde och en högre volym borde göra det möjligt att på sikt nå 60%. Den
positiva utvecklingen av löne- och externa kostnader under året visar också på att vägen till
ett positivt helårsresultat och kassaflöde kan ligga ganska nära. I vår prognos skulle det redan
kunna ske under 2025. Det innebär också att det av oss förväntade kapitalbehovet för att nå
dit minskar. Vi har i vår kassaflödesanalys lagt in att en sådan sker under hösten i år och att
20 MSEK då hämtas in. Med Redsenses positiva utveckling borde en sådan nyemission inte
vara svår att genomföra, trots dagens bistra emissionsmarknad. Redsenses ansökan om en
parallellhandel på amerikanska OTCQX kommer skapa möjlighet för amerikanska
investerare att investera i bolaget. Med tanke på värderingen av liknande bolag i USA
bedömer vi att detta borde vara positivt för aktiekursen. En DCF-värdering baserad på våra
nya prognoser ger ett värde om 16,5 SEK per aktie. Även om vår prognos och
värderingsparametrar är omgärdad av stor osäkerhet visar det på potentialen i aktien.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.