Rapportkommentar
12 Mar, 2024
Redsense Medical rapportkommentar

Redsense Medical - Rapportkommentar Q4 2023

Uppdaterad:
14 Mar, 2024

Hög försäljningstillväxt 2023

Redsense Medical fortsätter att uppvisa en stark försäljningstillväxt i USA, som också fortsatt är den överlägset största marknaden sett till omsättning (98%). Företaget ser dock fortsatt ett allt högre intresse för företagets produkter på andra marknader, däribland Storbritannien. För helåret lyckades Redsense uppnå en omsättning om 25 MSEK, vilket var 74% högre än under 2022. Under Q4 uppnådde företaget en omsättning som var på samma nivå som jämförelsekvartalet (8,0 MSEK). Det är däremot viktigt att beakta att jämförelsekvartalet var ovanligt starkt. Tillväxten grundar sig i en fortsatt bra utveckling på den amerikanska marknaden där både nya ordrar samt leveranser kopplat till storordern från augusti 2023 har bidragit positivt till tillväxten. På kostnadssidan minskade både personalkostnader och övriga externa kostnader till -2,3 (-2,9) respektive -2,0 (-3,9) MSEK. Den senare kostnadsposten minskade framför allt på grund av lägre konsultkostnader. Till följd av produktmixen samt negativa valutaeffekter ökade både kostnaden för sålda varor och övriga rörelsekostnader jämfört med samma period föregående år. Allt detta, tillsammans med lägre aktiverade kostnader samt övriga rörelseintäkter, resulterade i att rörelseresultatet under kvartalet försämrades till -0,9 (0,6). På årsbasis uppgick rörelseresultatet till -5,0 (-10,2) MSEK. Under kvartalet uppvisade företaget ett kassaflöde om -0,1 (-0,7) MSEK där framför allt omsättningstillväxten samt positiva förändringar av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet positivt. För helåret uppgick kassaflödet till -3,6 (-16,3) MSEK. Vid utgången av kvartalet hade företaget en kassa om 7 MSEK, varav ytterligare 1 MSEK finns i form av outnyttjade kreditfaciliteter. 

Redsense Clamp mot introduktion

Genom deltagande på konferenser samt diverse möten har företaget fortsatt med ansträngningarna att öka kunskapen om behovet av larm för blodläckage samt problemen med vennålsutdragning. Det amerikanska lagförslaget som skulle innebära att det amerikanska sjukvårdssystemet Medicare täcker kostnaderna för Redsense Medicals produkter bereds dock fortsatt. Företaget har förhoppning om att lagförslaget går igenom under den nuvarande mandatperioden. Det finns flertalet faktorer som talar för att det kan gå relativt snabbt, bland annat att förslaget stöds av både republikaner och demokrater samtidigt som kostnaderna för att införa förslaget är relativt begränsade. Till detta kommer att den största oberoende njurpatientorganisationen i USA (AAKP) också stödjer lagförslaget. Av försiktighetsskäl har vi dock prognostiserat att lagförslaget går igenom först 2025. Detta med tanke på att det finns en begränsad visibilitet kring när röstningen sker och att varken representanthuset eller senaten har röstat om förslaget ännu. Utöver detta pågår för närvarande det sista steget inför lansering och CE-märkning av den nyutvecklade produkten Redsense Clamp (som har förmågan att automatiskt stoppa blodflödet vid tillbud) i Toronto. Enligt företagsledningen går detta arbete bra där företaget förväntar sig att produkten lanseras under första halvåret av 2024. Den kommer först lanseras i Kanada, Australien och några länder i Europa. För att kunna sälja på deras största marknad (USA) är dock ett godkännande från FDA nödvändigt. Förberedelser för denna regulatoriska process fortgår där företaget planerar att skicka in en ansökan under detta år. I slutet av året blev Eva Walde ordförande i Redsense Medical efter bortgången av tidigare grundaren, storägaren och ordföranden Patrik Byhmer. Företaget där Byhmer ägde majoriteten av sina aktier via, har efter bortgången offentliggjort att de inte har för avsikt att sälja några aktier. 

Lägre försäljningsprognos men fortsatt stor värderingsmässig uppsida

Till följd av att inte några ordrar har kommunicerats sedan storordern i augusti 2023, bedömer vi att starten på 2024 försäljningsmässigt kommer vara relativt svag. Under andra halvåret av 2024 prognostiserar vi en högre försäljning bland annat till följd av lanseringen av Redsense Clamp. Det är dock viktigt att poängtera att kvartalsomsättningen kan variera beroende på orderläggningen från de två stora distributörerna i USA. Till följd av den förväntade svaga inledningen av 2024 väljer vi att sänka omsättningsprognosen för 2024 till 30,2 MSEK från tidigare 35,2 MSEK. Detta skulle fortfarande innebära en försäljningstillväxt om 21% som sedan följs av en tillväxt under 2025 och 2026 om 34%, respektive 32%. Våra prognoser bygger på ett FDA-godkännande av Redsense Clamp under 2025 och att det amerikanska lagförslaget enligt ovan röstas igenom inom 12 månader. Till följd av lägre kostnader än vi hade förväntat oss under 2023 sänker vi våra kostnadsestimat något för de närmaste åren. Detta skulle i vår prognos resultera i en mindre rörelseförlust under 2024 som sedan förbyts till en mindre vinst 2025. Baserat på denna prognos kommer Redsense att ha ett rörelseresultat på närmare 10 MSEK redan år 2026. Vi bibehåller dock ett estimerat kapitalbehov om åtminstone 10 MSEK, framför allt till följd av ökat behov av rörelsekapital. Baserat på våra nya prognoserna ger vår DCF-kalkyl en värdering på 160 MSEK eller 11 SEK per aktie, vilket ger en värderingsmässig uppsida om drygt 60% givet dagens aktiekurs. 

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenues analyschef, Claes Vikbladh äger aktier i bolaget. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.