fundamental analys

Hur gör man en fundamental analys?

För att göra en fundamental analys måste du först redogöra vilka variabler som påverkar värdet på bolaget. I ett nästa steg analyserar du respektive faktor (eller tar ut de viktigaste och mest inflytelserika) och försöker se vad summan av respektive del betyder för helheten. Du bryter alltså upp en verksamhet i flera mindre beståndsdelar. För att fundamentalanalysen ska mynna ut i ett investeringsunderlag är det fördelaktigt om arbetet resulterar i ett värde som man kan sätta i relation till nuvarande kurs.

fundamental analys

Aktiebloggarnas fundamentala analyser

Vad är en fundamental analys?

En fundamental analys är ett sätt för dig att bedöma en tillgångs verklig värde genom att titta på helheten. Som fundamentalanalytiker tar du hänsyn till alla de faktorer som kan tänkas påverka företaget, bland annat bolagets räkenskaper, organisation och marknad. Inom respektive område finns det sedan olika nyckelfaktorer som är extra viktiga för det bolag du vill analysera.

Målsättningen är att den fundamentala analysen ska komma fram till ett värde eller en uppfattning som du sedan kan använda för att bedöma om marknadsvärdet på analysobjektet är över- eller undervärderat. Detta skulle i sådana fall ge dig en indikation på om aktien (eller tillgången i övrigt) är köpvärd eller övervärderad.

fundamentala analyser

Den fundamentala analysen kan både innehålla kvantitativa och kvalitativa element. En kvantitativ fundamental analys utvärderar bolaget utifrån de siffror som bolaget presterar. Exempelvis kan man basera kvantitativa faktorer på de tre räkenskaperna (resultatrapporten, balansräkningen och kassaflödesanalysen) där olika nyckeltal kan användas för att få en uppfattning om lönsamheten eller den finansiella hälsan. För att få en bild av marknadsläget och konkurrensen är marknadsandelen en viktig indikator.

Kvalitativa faktorer är däremot mer subjektiva och betydligt mer svårmätta. Inom denna kategori går det att peka på nyckelpersoner i en organisation såsom en välmeriterad VD eller styrelse, eller kanske en framgångsrik kultur och historia av lyckade förvärv.

Vad innebär fundamental analys?

En fundamental analys innebär att man bortser från aktiens historiska kursutveckling och utgår från att reda på aktiens faktiska värde. Detta innebär i sin tur att man försöker uppskatta värdet på bolaget genom att analysera dess omvärld, industri, och interna förutsättningar för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Det finns därför många viktiga nyckeltal att väva samman i det analytiska arbetet. 

Vad betyder fundamental analys?

Fundamental analys betyder att analysen grundar sig på bolagets fundament istället för den historiska kursdatan. Fundamentet kan beskrivas som bolagets grundläggande förmåga att generera positiva kassaflöden, vilket i sin tur påverkas av flera olika faktorer såsom marknadsläget, affärsmodellen och tillgångar. 

Fundamental analys aktier

Fundamental analys görs ofta på aktier men är brett applicerbart på alla typer av tillgångar. Fundamental analys på aktier innebär att man först uppskattar realvärdet på bolaget i sin helhet för att sedan fördela ut det på de utestående ägarandelarna (aktier). 

fundamental aktieanalys

Fundamental analys vs teknisk analys

Fundamental analys eller teknisk analys är olika tänkesätt att se på aktiens värde (och andra finansiella tillgångar). Båda har fog för att existera. Vilken som är bäst är att svårt att avgöra då det främst beror på investeraren bakom. Den bästa metoden är i regel den som resulterar i bäst avkastning. 

Hur analyserar man aktier?

Man analyserar aktier genom att uppskatta värdet på bolaget aktierna tillhör. När det kommer till att uppskatta värdet kan man göra det på flera olika sätt. En teknisk analys föreslår att du utgår från historisk kursutveckling för att identifiera trender och mönster som du sedan baserar ditt investeringsbeslut på. En fundamental analys föreslår att du bör analyserar de faktorer som avgör bolagets förmåga att generera kassaflöde. Som en del av den fundamentala analysen kan analytiker använda sig av vedertagna värderingsmetoder som multipelvärdering eller diskontering av bolagets kassaflöden.

fundamental analys aktier

Vad menas med fundamental analys?

Med fundamentala analyser menar med en mer omfattande och heltäckande analys av bolaget och dess marknad. Den fundamentala analysen skiljer sig därför mot den tekniska analysen då man menar en analys som bygger på identifierade mönster och trender i historisk kursdata. Den fundamentala analysens målsättning är att uppskatta aktiens realvärde vilket inte nödvändigtvis är det värde som kapitalmarknaden tillskriver aktien. 

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Aktieanalytiker

En gedigen fundamental analys måste göras om man inte är riktigt duktig på teknisk analys. Genom att göra en fundamental analys får man nämligen en helhetsbild över företaget som i tur hjälper en att förstå om företaget är undervärderat eller inte. 

Hur vet man om en aktie kommer att stiga?

Det är svårt att veta om en aktie kommer att stiga eller inte. Aktiens prislapp speglar den samlade marknadens tilltro på aktien. Om marknaden tillskriver en aktie ett stort värde innebär det att efterfrågan och prislappen följer med. Det är svårt att veta vad som är inprisat i aktiens marknadsvärde men varje gång bolaget överträffar marknadens förväntningar så stiger aktien. För att marknadens aktörer ska bilda sig en uppfattning om aktiens värde och framtida potential analyser de aktien. En sådan analys kan antingen vara teknisk eller fundamental.

Hur vet man om en aktie kommer att gå upp?

Om ett företags faktiska resultat överträffar marknadens förväntningar kommer aktien att gå upp. Om företagets resultat är under förväntningarna kommer aktien att sjunka i värde.

En investerare vet att en aktie kommer att gå upp i värde om denna ser en uppsida i aktien som marknaden i övrigt har missat. Exempelvis kan en sådan uppsida vara att marknadens aggregerade analys värderar ett visst projekt till ett resultat om +100 mSEK samtidigt som din egna analys värderar projektet till att ge ett resultat om + 200 mSEK. Det faktiska resultatet kommer att bekräftas nästa gång företaget kommer ut med ny guidning eller information om projektet. Om du vet att din analys stämmer (och du investerar utefter dina förväntningar) kan du vänta dig att få en positiv avkastning på det investeringsbeslut. Det motsatta kan även inträffa, att din analys visar sig felaktig och du förlorar pengar.

Fundamental analys mall

Det finns ingen specifik mall för hur man upprättar en fundamental analys. Då alla företag är olika finns det olika faktorer att ta hänsyn till. Däremot finns det olika typer av strukturer att utgå från för att systematiskt analysera bolag. Exempel på en sådan fundamental analysmall eller analysmodell är att titta på världen i stort och sedan jobba sig ned till bolagsnivån;

  1. Makro → Omvärldens (e.g., PESTEL-analys)
  2. Meso →  Industrin (e.g., Porter’s 5 Forces)
  3. Mikro  → Bolaget (e.g., räkenskaperna, konkurrenskraftiga tillgångar, intern kompetens)

Stegen ovan är en väldigt övergripande mall till en fundamental analys med förslag på analysramverk. I denna organisering av analysarbetet behandlas analysobjektet (aktien) och dess omvärld som en tratt.

Nyckeltal fundamental analys

Viktiga nyckeltal när man genomför fundamental analys beror på vilka faktorer man analyserar som kan tänkas påverka bolaget. Om man tittar på omvärlden kan marknadens tillväxt vara en bra indikator för om bolagets verkar på en långsiktigt lukrativ marknad. Om man tittar på industrin är nyckeltal som fångar eller korrelerar med bolagets marknadsandel viktig. Om man tittar på bolaget finns det många viktiga nyckeltal för verksamheten såsom den finansiella hälsan, intjäningsförmågan eller effektivt företaget använder sina resurser och tillgångar.

Fundamental analys kurs

För att den fundamentala analysen ska fungera som investeringsunderlag måste den mynna ut i någon typ av förväntning (eller riktning) på aktiens faktiska värde. Om din analys pekar på att aktiens reala värde skiljer sig från aktiekursen vilket är det värde som marknaden tillskriver aktien kan det innebära att marknaden över- eller undervärderar aktien. I sådana fall ger analysen köp eller sälj-signaler. Det kan också vara så att marknaden tar något i beaktning som den egna fundamental analysen har missat att prisa in i aktiekursen.

Fundamental analys på TradeVenue

Om du är nyfiken på analyserna som publiceras på TradeVenue kan du klicka på knappen nedan. TradeVenue har idag två st aktieanalytiker som löpande publicerar uppdragsanalyser för noterade bolag. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.