Rapportkommentar
21 Nov, 2023
Redsense Medical rapportkommentar

Redsense Medical - Rapportkommentar Q3 2023

Uppdaterad:
23 Nov, 2023

Fortsatt stark tillväxt

Redsense Medical fortsätter uppvisa bra momentum på den amerikanska marknaden som också fortsatt är företagets överlägset största sett till omsättning. Under kvartalet ökade omsättningen med över 400% och det var också det fjärde kvartalet i rad som företaget kunde uppvisa en betydande försäljningstillväxt. Tillväxten grundar sig dels i den fina utvecklingen på den amerikanska marknaden och dels att företaget har fått ytterligare en stor order från en av deras amerikanska distributörer. Ordern låg på 11,2 MSEK där det mesta av denna order ännu inte har levererats. Vad avser bruttomarginalen lyckades företaget förbättra denna med 8 procentenheter till 56%. Detta till följd av de prishöjningar på larmenheten som skedde i början av 2023. Under kvartalet minskade personalkostnaderna med över 15% till 2,2 MSEK, samtidigt som de externa kostnaderna sjönk till följd av minskade konsultkostnader. Allt detta resulterade i att rörelseresultatet förbättrades till -1,0 MSEK, vilket ska ställas i relation -5,9 MSEK i jämförelsekvartalet. Kassaflödet för perioden var dock sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Detta på grund av att kortfristiga placeringar realiserades under jämförelseperioden. Vid kvartalsskiftet hade företaget en kassa på ungefär 7 MSEK och hade fortsatt inte några finansiella skulder. 

Hög aktivitetsnivå samtidigt som den sista studien för CE-märkning av Redsense Clamp pågår

Aktivitetsnivån i bolaget är fortsatt hög med många förfrågningar och deltagande på konferenser. Redsense fortsätter ansträngningarna att öka kunskapen om behovet av larm för blodläckage samt problemen med vennålsutdragning. Under kvartalet arrangerades en kongressbriefing i frågan. Det amerikanska lagförslaget som skulle innebära att Redsenses produkter täcks av det amerikanska sjukvårdssystemet Medicare bereds dock fortsatt. Som nämndes i initeringsanalysen per den ⅓ - 2023 är en annan tillväxtdrivare företagets nyutvecklade produkt, Redsense Clamp som har förmågan att stoppa blodflödet vid tillbud oavsett vilken dialysmaskin som används. Med hjälp av denna mekanism förbättras inte bara säkerheten för patienterna, utan den kan också bidra till ett ökat upptag av hemdialyspatienter vilket i slutändan leder till ett bättre klinisk resultat och lägre kostnader. Denna lansering kommer att ske under 2024 där lanseringen förväntas få en positiv påverkan på båda företagets resultat och kassaflöde. Företaget genomför för närvarande den sista studien som krävs för att de ska kunna erhålla en CE-märkning och de kommer dessutom skicka in ansökan för FDA-godkännande under nästa år. 

Ännu en höjd omsättningsprognos

I likhet med föregående rapport höjer vi omsättningsprognosen för 2023. Detta med tanke på att Redsense fortsätter utvecklas bättre än vad vi tidigare prognostiserat samt att majoriteten av orden om drygt 11 MSEK ännu inte är avbetad. På grund av dessa anledningar kommer vi därför prognostisera en omsättningstillväxt om 76% för helåret. Vi kommer också höja omsättningsprognosen till 40% för helåret 2024 eftersom den mycket positiva omsättningstillväxten inte endast verkar visa att det är en påfyllnad av varulager utan också att försäljningen till slutkund går bra. Dessutom borde lanseringen av Redsense Clamp bidra till ytterligare tillväxt. Den förbättrade bruttomarginalen och den positiva kostnadsutvecklingen gör att det positiva kassaflödet kan ligga närmare i tiden än vad vi tidigare prognostiserat. Detta innebär också att det förväntade kapitalbehovet minskar. I tidigare rapportkommentar antog vi att företaget skulle ta in 20 MSEK under hösten i år för att finansiera sitt kommande kapitalbehov. Med tanke på företagets positiva utveckling under kvartalet bedömer vi dock nu att detta kommer att ske i början av 2024 istället, samtidigt som det estimerade kapitalbehovet sänks till 10 MSEK. Eftersom bolaget har utvecklats mycket väl under året bedömer vi att en sådan emission inte är svår att genomföra, trots dagens bistra emissionsmarknad. Att Redsense dessutom har börjat handlas på amerikanska OTCQX förbättrar möjligheten för amerikanska investerare att investera i företaget. En DCF-värdering baserad på våra nya prognoser ger ett värde om 13 SEK per aktie, vilket ska ställas i relation till dagens aktiekurs om ca 9 SEK. Även om en DCF-kalkyl naturligtvis har en stor osäkerhet visar detta på aktiens potential. 

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.