Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Bolag på TradeVenue

Bolag på TradeVenue

Vad menas med bolag

Med bolag syftar man på ett samarbete mellan fysiska och/eller juridiska personer mot ett gemensamt mål. Oftast är det gemensamma målet någon typ av ekonomisk vinning. Juridiskt sett regleras samarbeten med avtal.

 

Aktiebolag

Vad menas med aktiebolag

Ett aktiebolag är ett bolag där bolaget betraktas som en juridisk person. Att vara en juridisk person innebär att bolaget kan teckna avtal i sitt egna namn, ha anställda samt äga tillgångar. Aktiebolaget tar därmed på sig de rättsliga rättigheterna och skyldigheterna. Grundarna och ägarna av aktiebolaget är inte ansvariga för eventuella skulder och åtaganden som aktiebolaget har tagit på sig.

Vad är skillnaden på ett bolag och ett företag

I allmänt språkbruk är det ingen skillnad på ett bolag och ett företag, men företag ett begrepp vars definition även innefattar bolag.

 

Företag är enligt den Svenska Akademiens ordlista en handling att göra något eller en större ekonomisk enhet för produktion. Bolag däremot definieras av Nationalencyklopedin som ett juridiskt reglerat samarbete mellan personer mot ett gemensamt mål. Detta innebär att bolag (och alla dess bolagsformer såsom aktiebolag, komanditbolag, handelsbolag, enkelt bolag, etc) är en delmängd av vad det innebär att vara ett företag. Exempelvis är en ekonomisk förening ett företag men inget bolag.

 

Bolag på börsen

Vilka företag är aktiebolag

Aktiebolag är företag där företagen är egna juridiska person. Som aktieägare i bolaget är man därför skyddad mot företagets åtaganden och riskerar inte att förlora mer än det kapital som man själv har satsat. Aktiebolag kan antingen vara privata eller publika.

 

Alla aktiebolag som erbjuder sina aktier till handel på öppna marknaden är publika aktiebolag. Den juridiska kravbilden på ett aktiebolag är högre ställt på ett publikt sådant.

Vilka olika typer av företag finns det

Det finns olika typer av företag såsom aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag, enkelt bolag, fåmansföretag och föreningar. 

 

→ Om du vill veta mer om vad som gäller för de olika företagsformerna kan du gå in på Skatteverkets hemsida här

Vem är ägare till företaget

För att ta reda på vem som är ägare till företaget finns det en uppsjö av hemsidor som ger insyn i bolagsfakta, till exempelvis ägarbilden, ledningen och styrelsen. På TradeVenue listar vi styrelseordförande, VD och de största aktieägarna hos aktiebolagen.

SNI kod företag

SNI-koden är en standard för att dela in svenska företag i olika näringsgrenar. Exempelvis har Jordbruk, skogsbruk och fiske SNI-koden A eller 01-03. SNI-koden är en viktig del i arbetet att identifiera och följa ekonomisk statistik. En komplett SNI-kod är femsiffrig vilket illustreras i kategoriträdet nedan för företag verksamma inom övrigt saltvattensfiske.

 

Jordbruk, skogsbruk och fiske → (01-03)

Fiske och vattenbruk → 03

Fiske → 03.1

Saltvattensfisk → 03.11

Trålfiska i saltvatten → 03.111

Övrigt saltvattensfiske → 03.119

 

 

Ett företag kan även tillföra flera näringsgrensindelningen. Avanza Bank Holding AB har näringsgrensindelningen 64992 och 62010 vilket står för Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning och Dataprogrammering respektive.

Vad är bolag

Bolag är ett avtalat samarbete mellan personer, fysiska eller juridiska, mot ett specifikt ändamål. 

Vad betyder bolag

Bolag betyder att en grupp personer, som antingen kan vara fysiska eller juridiska, har avtalat och gått samman för att verka mot ett gemensamt mål. Det gemensamma målet tenderar att ha med ekonomisk vinning att göra.

 

Hur värdera bolag

Bolag kan värderas på olika sätt. Ett sätt att värdera bolag är att utgå från värdet på bolag med liknande verksamhet och använda denna jämförelsegrupp som värderingsunderlag. Ett annat sätt är att värdera bolag genom att räkna på bolagets förmåga att generera värde. Ofta kan det vara svårt att sätta en prislapp på allt värde som bolaget skapar därför väljer många att utgå från kassaflödet.

 

Hur företag värderas

Företag värderas utefter dess förmåga att generera kassaflöde. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när företag värderas såsom industrin, marknaden, långsiktig konkurrenskraft och förmågan att kapitalisera på det värde som skapas.

Bolag TradeVenue

På TradeVenue samlas allt offentligt som skrivs om börsens bolag under respektive bolagsprofil. Vi samlar även in det som aktiebloggarna skriver om börsbolagen. För de fullbevakade bolagen publicerar vi egna analysera och bevakar deras aktie löpande.